பரிந்துரைகள்

முறைப்பாட்டு பரிந்துரைகள்

Recommendations Issued in (English) 2023

(English) FINAL REPORT OF THE COMMITTEE OF
EXPERTS APPOINTED BY THE HUMAN
RIGHTS COMMISSION OF SRI LANKA
TO INVESTIGATE THE INCIDENTS THAT
TOOK PLACE IN RAMBUKKANA ON
19TH APRIL 2022

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
பதிவிறக்க

Recommendations Issued in (English) 2020

(English) Freedom from torture.
11. No person shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/AP/535/17(S) (English) D.P. Liyanage Vs. N.W.A. Jayantha – Principal Central College Rabeewa And P.H.B. Upuldeniya – Teacher – Central College Rabeewa. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/130/SUOMOTU/18 (English) W.D. Premalatha & B.D.H.I. Imasha Vs. Principal CP/Koth/Nayapana Maha Vidyalaya, Zonal Education Director - Zonal Education Office Kothmale And E. Naghawaththa Teacher (Physical Education) – CP/Koth /Nayapana Maha Vidayalaya. பதிவிறக்க
(English) HRC/2501/17 & HRC/2503/17 (English) K.N. Wijesooriya & A.G.D.S.K. Wijesinha Vs. Atapatthu - Sub Inspector of Police And Officer in Charge – Police Station Eheliyagoda. பதிவிறக்க
(English) HRC/2304/18 (English) K.P.K. De Silva Vs. Samarathunga - Police Constable 55271, Gamage - Sub Inspector of Police And Officer in Charge – Police Station Moronthuduwa. பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/384/2016(S) (English) E.P. Sriyani On Behalf of E.P.I.N Karunarathna Vs. Ananda - Inspector of Police And M.K.A. Bandara –Headquarters Police Station –Anuradhapura. பதிவிறக்க
(English) HRC/1925/13 (English) R.A. L. Ranasinghe Vs. W.B. Wimalasena – Former Principal - Buthpitiya Maha Vidyalaya And Zonal Director of Education – Zonal Education Office Kelaniya. பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/473/14 (English) K.D.A.J. Chaminda & H.R. Premakumara Vs. Inspector of Police A.M.U.R.R. Jayatissa, Sub Inspector of Police A.W.M.N.R. Jayawaradhana – Police Station Anuradhapuraya , Police Sergeant 6956 W.A.S. Bandara – Police Station Thirappane Police Constable 35899 D.D.Dramadasa – Police Station Palali, Police Constable 34659 A.M. Kumarasinha-Police station Vavniya, Police Constable 16127 K.S. Podikumara – Police Station Murukkan, Police Constable 48496 D.M.A. Disanayaka Police Station- Anuradhapuraya Police Constable 53585 K.G.R.H. Senarathna Police Station Mihinthalaya And Police Constable 61992 D.E. Dhanapala Police Station Morawewa. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/30/11 (English) M.G.G. Wijekumara Vs. Officer in Charge - Police Station Wilgamuwa, Police Constable 86057 P.P.A.L.M. Perera And Civil Security Force 21567 Dissanayake – Police Station Wilagamuwa. பதிவிறக்க
(English) HRC/887/15 (English) B. Renuka VS Inspector of Police Renuka, Inspector of Police Bandara, Police Constable 29561 Rupasinghe, Police Constable 69714 Jayathunga, Police Constable 81014 Sandaruwan And Police Constable Driver Rupasinghe - Police Station Maradana பதிவிறக்க

(English) Right to equality
12. (1) All persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/2314/15 (English) D.K.P. Dasanayaka VS Commander of The Sri Lanka Navy - Navy Headquarters And Secretary Ministry of Defence பதிவிறக்க
(English) HRC/2763/19 (English) Z.K.F. Mafaza Vs. The Principal – Royal College Colombo பதிவிறக்க
(English) HRC/887/15 (English) B. Renuka VS Inspector of Police Renuka, Inspector of Police Bandara, Police Constable 29561 Bandara, Police Constable 69714 Jayathunga, Police Constable 81014 Sandaruwan And Police Constable Driver 14572 Rupasinghe - Police Station Maradana பதிவிறக்க

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/639/17 (English) D.M. Gnanawathi VS Superintendent of Police S. Galagamage – Director of Supply - Police Headquarters, Chief Inspector of Police S.K.D. De Silva - Officer in Charge Police Station Mulathivu And Sub Inspector of Police Jinadasa – Police Station Galaha பதிவிறக்க

(English) Freedom from arbitrary arrest, detention and punishment, and prohibition of retroactive penal legislation.
13. (1) No person shall be arrested except according to procedure established by law. Any person arrested shall be informed of the reason for his arrest.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/3767/15 (English) R.M.S. Kumaran VS Sub Inspector of Police Liyanaarachchi , Police Constable 73036 Indika And Police Constable 75707 Bandara – Police Station Kohuwala பதிவிறக்க
(English) HRC/BD/52/15 (English) H.M.A.S. Karunarathna Vs Assistant Superintendent of Police Y. Gamage , Inspector of Police Chaminda, Sub Inspector of Police Gunasekara And Police Constable 27576 Withanaarachchi – Police Station Kaluthara North பதிவிறக்க
(English) HRC/4347/16 (English) M.S.M.Riyas, M.S.M.Ajmeer, M.S.M.Nawas Vs Inspector of police K.R.A.Priyantha, Police Station – Kuliyapitiya பதிவிறக்க
(English) HRC/V/025/2019 (English) F.J. Sivaraj VS. Chief Inspector of Police S. Perera And Inspector of Police D.A.K. Dangalla - Headquarters Police Station Vavuniya பதிவிறக்க

(English) Freedom from arbitrary arrest, detention and punishment, and prohibition of retroactive penal legislation.
13 (2) Every person held in custody, detained or otherwise deprived of personal liberty shall be brought before the judge of the nearest competent court according to procedure established by law, and shall not be further held in custody, detained or deprived of personal liberty except upon and in terms of the order of such judge made in accordance with procedure established by law.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/3651/11 HRC/3660/11 (English) C. Nisansala & W. Kalpage On Behalf of B.P. Kottage Vs HQ Inspector of Police, Police Station Mirihana And Sub Inspector of Police Wickramasinghe – Officer In Charge Crime Division Police Station Mirihana பதிவிறக்க
(English) HRC/3767/15 (English) R.M.S. Kumaran VS Sub Inspector of Police Liyanaarachchi , Police Constable 73036 Indika And Police Constable 75707 Bandara – Police Station Kohuwala பதிவிறக்க
(English) HRC/887/15 (English) B. Renuka VS Inspector of Police Renuka, Inspector of Police Bandara, Police Constable 29561 Rupasinghe, Police Constable 69714 Jayathunga, Police Constable 81014 Sandaruwan And Police Constable Driver Rupasinghe - Police Station Maradana பதிவிறக்க

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/2404/2018 (English) Akhri Ameer Vs. Faiszer Mustapha – Minister of Sports (Former) And H.M.D.P. Herath – Director General Departments of Sports Development பதிவிறக்க
(English) HRC/2314/15 (English) D.K.P. Dasanayaka VS Commander of Sri Lanka Navy - Navy Headquarters And Secretary Ministry of Defence பதிவிறக்க

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/2314/15 (English) D.K.P. Dasanayaka VS Commander of The Sri Lanka Navy - Navy Headquarters And Secretary Ministry of Defence பதிவிறக்க

Recommendations Issued in (English) 2019

(English) Freedom of thought, conscience and religion.
10. Every person is entitled to freedom of thought, conscience and religion, including the freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/TCO/21/18 (English) Ms. F.F. Rameez, Ms. S.B.M. Fazal, Ms. S.M. Safeez And Ms. R. Roshan Vs. Principal – Tri/Sri Shanmugam Hindu Ladies College Tricomalee, Zonal Director of Education- Zonal Department of Education, Provincial Director of Education –Department of Provincial Education Trincomalee And Secretary – Ministry of Education பதிவிறக்க

(English) Freedom from torture.
11. No person shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/398/15 And HRC/1149/15 (English) W. J. Anthony Vs. Police Constable 12222 Wasantha, Police Constable 46120 Chandana, Police Station Yatiyanthota And Officer-in-Charge of Police Station Yatiyanthota பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/288/14 (English) W.W.R.S.Jayawardena, On Behalf W.M.I.S. Kumara Vs. H.H.S.R.K. De Silva-Superintendent of Police - Police Headquarters Anuradhapura, Police Sergeant 57360 U. Dissanayaka – Police Station Galenbindunuwewa, Police Constable 51602 G.M.N. Hearth - Police Station Mihinthalaya, E.G.A.D. Kumara – Police Station Habarana, Police Constable 69016 A.M.A.K. Abesingha – Police Station Minneriya, Police Constable 48270 H.B.S.N. Kumara- Police Station Anuradapuraya, Police Constable 68494 T.M.R.S. Tennakoon-Police Station Welikanda, Police Constable 32236 K.M.W.B. Kirawella - Police Station Anuradhapura, Police Constable 32211 M.C.S. Dissanayaka -Police Station Anuradhapura, Police Constable 33913 P.B.U. Senarathna- Police Station Kahatagasdigiliya, Police Constable 34416 D.M.N.K. Dissanayaka – Police Station Kekirawa, Police Sergeant 48319 H.M.A. Hearth –Police Station Vavuniya And Police Sergeant 26852 S. Wijesingha - Police Check Point Mannar. பதிவிறக்க
(English) HRC/1317/15/I-iii (English) M.C. Gamage Vs. Inspector General of Police – Police Headquarters-Colombo, Chief Inspector of Police Mandanayaka Officer-in-Charge of Police - Police Station Giriulla And Inspector Of Police Prasanna – Officer –In-Charge (Crime Division) Police Station Hikkaduwa. (Current Police Station Karandeniya ) பதிவிறக்க
(English) HRC/4339/15 (English) S.K.C Kumarasiri, Vs. N.K.A.K.I Wickramasingha, Officer-In-Charge, Police Station, Migahawatta And Officer-In-Charge, Police Station, Migahawatta. பதிவிறக்க
(English) HRC/ AP/01/13 (English) W.M.T.N. Wanninayaka Vs. P.D. Gunarathnna-Principal, R.D.C. Dias – Teacher And Indika Kumara –Teacher - Vilayaya Central College - Aralaganwila பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/258/16 (English) S.W.I.C. Silva Vs. Sub Inspector of Police Kariyawasam – Police Station Welikanda And Police Constable Sumith, Police Headquarters – Polonnaruwa பதிவிறக்க
(English) HRC/4715/13 (English) S.H. Shareena On Behalf S.M. Siyam & K. Sadhikin Vs. Assistant Superintendent of Police – Kuliyapitiya, Sub Inspector of Police Palitha Herath OIC (Crime Division), Police Sergeant Gunawaradhana, Police Sergeant Daramapala, Police Sergeant Gunawaradhana, Police Constable Silva And Police Constable B.M. Nihal Rathanasuriya – Police Station Bingiriya. பதிவிறக்க

(English) Right to equality
12. (1) All persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/81/18 (English) Y. Kumarage Vs. Principal – Royal College Colombo, Secretary- Ministry of Education And President - Appeal Board and Principal-Lumbini College Colombo பதிவிறக்க
(English) HRC/1729/17 (English) S. Dharmathilaka Vs. Principal – Royal College Colombo 07 பதிவிறக்க
(English) HRC/ 1983/17 (English) D.M.K. Dissanayaka Vs. Secretary- Ministry of Education and Secretary of Education All Provincial Council Education Ministry பதிவிறக்க
(English) HRC/TCO/27/18 (English) F.F. Rameez, S.B.M. Fazal, S.M. Safeez And R. Roshan Vs. Principal – Tri/Sri Shanmugam Hindu Ladies College Trincomalee, Zonal Director of Education- Zonal Department of Education, Provincial Director of Education –Department of Provincial Education Trincomalee And Secretary – Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/K/105/17 (English) K.K.J.S. De Alwis Vs. T.A.C. Thissakumara - Director General And A. Rajarathne - Additional Director General (Administration) - Department of Animal Product & Health-Peradeniya பதிவிறக்க
(English) HRC/368/18 (English) W.P.P.N. Perera Vs. Principal – Royal College Colombo 07 பதிவிறக்க
(English) HRC/AM/150/15/S/ EM And HRC/AM/72/16/T/EM (English) A.H.M. Ranjith Sisira Kumara Vs. Secretary - Department of Provincial Education Trincomalee And Zonal Director of Education – Zonal Education Office Ampara பதிவிறக்க
(English) HRC//3578/17 (English) A.A.G. Upendra Vs. Secretary- Ministry of Education And Principal- Royal College Colombo பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/475/17(S) And HRC/AP/498/17(I) (English) R. Thajurdeen, H.M.S. Kumari, H.M.S.D. Herath And R.A. S. Hemarathna Vs. Secretary -Provincial Public Service Commission And Secretary - Governor's Secretariat Office - Northern Central Province Anuradhapura பதிவிறக்க
(English) HRC/237/17 (English) V.M.R. D. Vendakoon Vs. H.M.G. Wathsala – Principal – GM/ Yasodara Devi Balika Vidyalaya Gampaha, W. Mallika - Zonal Director of Education – Zonal Education Office Gampaha And M.G. Rathnasena - President -Appeal Board Sunethra Devi Balika Vidyalaya Imbulgoda பதிவிறக்க
(English) HRC/BD/217/14 (English) D.M.A. Dharmarathna Vs. Officer –in-Charge of 119 Emergency Unit Mirihana, H.M.C.C Herath –Officer-in-Charge of Police Station Kandakatiya, Sub Inspector of Police S. Bandara, Police Constable 35834 Bandara And Police Constable 85073 Hewasinghe Police Station Kandakatiya பதிவிறக்க
(English) HRC/AM/78/17/S/ED (English) K.A.H.M. Wickramasiri Vs. S. K Samaranayaka – Principal - D. S. Senanayaka College Ampara And M. K. Perera - Education Director, School Administration Unit, Ministry of Education Isurupaya பதிவிறக்க
(English) HRC/K/64/18-A (English) P. A W. Wickramasingha, P. M. S Wijerathna, H. M. E. D. Herath, A.M.D.K Atapattu, and A. B. T. M. V. J Bandaranayaka Vs. Secretary – Chief Ministry - North Western Province, Provincial Director of Education North Western Province, P.M. Nazeer Deputy Director of Education (Education Administration) – Provincial Department of Education North Western Province And Principal - Holy Family Convent, Kurunegala பதிவிறக்க
(English) HRC/K/661/16/I (English) H. V. A Kumara Vs. Principal – Kingswood College Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/K/728/16 (English) N. S. B Mallawarachchi Vs. Principal – Kingswood College Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/K/483/16 (English) S. A. E. Rasak Vs. Principal – Kingswood College Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/459/2017 (English) A. M. Mafras Khan Vs. Secretary - Public Service Commission Northern Central Province Anuradhapura பதிவிறக்க
(English) HRC/3875/17 (English) J.K.M.D. Jayasundara Vs. Principal – Anula College Nugegoda And Secretary – Ministry of Education Isurupaya பதிவிறக்க
(English) HRC/302/18 (English) K.H.T. Wijerathna Vs. Principal – Royal College Colombo, Director (National Schools) And Secretary – Ministry of Education. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/667/16 (English) N. M. Hussain Vs. Principal – Kingswood College Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/1576/16 (English) U.S.S.K Rodrigo Vs. Chairman – Ceylon Petroleum Storage Terminals Ltd., Managerial Director- Ceylon Petroleum Storage Terminals Ltd. and Human Resource Manager - Ceylon Petroleum Storage Terminals Ltd. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/385/15 (English) T.H. Karunadasa Vs. Director – Salary & Documents And Commander of the Army - Army Headquarters Colombo 03 பதிவிறக்க
(English) HRC/K/31/18 (English) I.K.D.M Siriwardhana Vs. Principal, Kingswood College, Kandy And M. Abegunawardhana, Principal, Girls High School, Kandy. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/71/18(W) (English) S.M.C Kumudumalee Vs. Principal, Mahamaya Girls College, Kandy And Principal Dharmaraja College, Kandy. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/695/17 (English) H.M.P.N Jayasundara Vs. Principal - Dharmaraja College, Kandy, President of Appeal board, Dharmaraja College, Kandy And Secretary- Ministry of Education. பதிவிறக்க
(English) HRC/3990/17 (English) G.S Maddumasuriya Vs. Secretary-Ministry of Education, C. Wickramathilaka, Senior Assistant Secretary (Discipline & Investigation)-Ministry of Education And Principal-Ananda College, Colombo 10 பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/230/2016 (S) (English) T.B Semasingha Vs. General Officer-Ministry of Provincial Road Development Anuradhapura And Administration Officer- Ministry of Provincial Road Development Anuradhapura பதிவிறக்க
(English) HRC/AM/95/14/B (English) B.G.A Hemakumara Vs. M.H.K.B Mahagedara-Senior Police Minister, Office of Senior Police Ministry, Ampara, P. Dayarathna-Assistant Senior of Police Ministry-Office of Assistant Police Ministry Pothuwil, Officer-In-Charge, Police Station, Paanama And U.G Chandrakumara- Officer-In-Charge(Vehicle Division), Police Station Paanama பதிவிறக்க
(English) HRC/K/660/16 (English) Y.K.B.K Wijesingha, Vs. Principal-Kingswood College, Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/AM/117/16 (English) P.W Jagath Vs. Secretary - Eastern Province Public Service Commission Trincomalee, Secretary-Eastern Province Health Service Ministry, Director of Provincial Health Service Ministry And Director of Secretariat Health Service Ampara. பதிவிறக்க
(English) HRC/722/16 (English) H.R.D. De Soyza Vs. Principal-Vishaka Vidyalaya Colombo And Secretary - Ministry of Education. பதிவிறக்க
(English) HRC/5083/16 (English) A.K.R. Chandrakanthi Vs. Director General- Institute of National Education. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/536/16 (English) P. Guruge Vs. Principal - Kingswood College Kandy. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/310/15 (English) K.A.D.C Jayalath Vs. Secretary- Ministry of Education And Director of National Schools - Ministry of Education. பதிவிறக்க
(English) HRC/4392/16 (English) E.H.S. Hewa Adhikaram Vs. Principal- Kannangara Central College Mathugama And S.P. Wimalaweera President of Appeal Board, Divisional Educational Office Bandaragama. பதிவிறக்க
(English) HRC/123/19 (English) K.B.K. Sanjeewa Vs. Principal-Ananda College Colombo, President-Interview Board, Ananda College, President- Appeal Board Ananda College Colombo And Secretary-Ministry of Education. பதிவிறக்க
(English) HRC/2513/16 (English) T. Kandambi Vs. President of the Public Timber Corporation, K. Siriniwansha-General Manager - Public Timber Cooperation, A. Thilakasiri And H.P.Perera - Public Timber Cooperation. பதிவிறக்க
(English) HRC/BD/04/19 (English) M.. Tharidu Chamira Vs. Principal-Bandarawela Central College Bnadarewela, Principal (President of Appeal & Objection Investigation Board) Vishaka Girls High School Badulla And Director- National School Ministry of Education. பதிவிறக்க
(English) HRC/2498/15 (English) H.M.P. Padmini Vs. Chairman And Deputy General Manger – Peoples Bank Head Office Colombo. பதிவிறக்க
(English) HRC/4020/17 (English) S.P. Kumara Vs. Principal – Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya. பதிவிறக்க
(English) HRC/716/18 (English) P.A. Peiris Vs. Principal – Royal College Panadura & Provincial Secretary of Education, Western Province Education Department. பதிவிறக்க
(English) HRC/2403/18 (English) W.G.C.K. Athapattu Vs. Principal –Ananda College Colombo And Secretary – Ministry of Education. பதிவிறக்க
(English) HRC/86/18 (English) E.R.P. Erantha Vs. Principal – St. Aloycias National Vidayalaya Rathnapaura. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/12/18 (English) J.M.I. Nuwangani Vs. Principal -Mahamaya Girls' College Kandy, Principal-Dharmaraja College Kandy And President of Appeal & Objection Investigation Board-Mahamaya Girls' College Kandy. பதிவிறக்க
(English) HRC/1966/13/L-13 (English) J.D. Dharmalatha Vs. Director General of Pension Department of Pension. பதிவிறக்க
(English) HRC/33/17 (English) K.K.L.K. Kulathillaka Vs. W. Kulasekara Principal - CWW. Kannangara National School Mathugama, Secretary And Additional Secretary (Investigation Division) Ministry of Education. பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/76/17(W) (English) K.A. Jayathissa Vs. Commander of the Army- Sri Lanka Army பதிவிறக்க
(English) HRC/K/615/16 (English) M.R.F. Rinosha Vs. Principal- Kingswood College Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/3467/16 (English) N.P.S Seneviratne Vs. Chairman - National Housing Development Authority. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/424/17-W (English) M.C. Wijerathna Vs. Principal -Mahamaya Girls' College-Kandy And Secretary - Ministry of Education. பதிவிறக்க
(English) HRC/AM/105/17 (English) K.K. Kusumawathi Vs. Inspector Of Police Sri Lanka Police And Director General of Pension - Department of Pension. பதிவிறக்க
(English) HRC/02/19 HRC/272/19 (English) N.T. Ismath Sawal Vs. Principal – Royal College , Secretary –Ministry of Education, Secretary – Board of Selection Grade1 Admission And Chairman Appeal & Objection Investigation Board - Royal College Colombo. பதிவிறக்க
(English) HRC/3243/17 (English) H.W.M.A. Prasanna Vs. Principal - Visakha Vidyalaya Colombo. பதிவிறக்க
(English) HRC/4499/14 (English) W.P. Sarath Vs. Director General, Chief Administrative Officer – Central Cultural Fund And Secretary – Ministry of Housing, Construction and Cultural Affairs. பதிவிறக்க
(English) HRC/AM/25/13 (English) C.M.B. Rambanda On Behalf C.M.B. Manjula Kumara Vs. Officer In Charge of Police Station Dehiaththakandiya, Sub Inspector of Police Ukkubanda – OIC Crime Division, Police Constable T.W.M. Kumarashinha, Police Constable T.M. Upasena And Police Constable S. Bandara – Police Station Dehiaththakandiya. பதிவிறக்க
(English) HRC/136/19 (English) D.C. Jayangani Vs. Principal – Ananda College Colombo And Secretary - Ministry of Education. பதிவிறக்க
(English) HRC/3297/18 (English) C.S. Wickramarachchi Vs. Principal - Ananda College Colombo. பதிவிறக்க
(English) HRC/4446/12 (English) P.M.D.S.N. Weerarathne And Others Vs. General Manager of Railways And Chief Engineer (Signal) – Department of Railways. பதிவிறக்க
(English) HRC/2750/14 (English) D.N.R. Nandasiri Vs. Inspector of Police G. Gunarathna-Police Station Kadawatha, Assistant Superintendent of Police D.S. Wikramasinha Police Superintendent Office Panadura, Srilal Jayasundara Former OIC of Police Station Kadawatha And Sub Inspector of Police Jayathissa – (Administrative Division) Police Station Peliyagoda. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/128/19 (English) N.H. Mohomed And 4 Others Vs. Principal- Maliyadeva College, Chairman- Board of Selection Grade1 Admission And Chairman Board of Appeal Grade1 Admission - Maliyadeva College Kurunegala. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/364/13, HRC/4682/13, HRC/4683/13, HRC/4684/13, HRC/4685/13, HRC/4586/13 And HRC/4687/13 (English) Secretary – Kamkaru Sahayogitha Wrthiiya Samithiya (කම්කරු සහයෝගිතා වෘත්තීය සමිතිය) Vs. Chairman - Janatha Estate Development Board, Chairman - Sri Lanka State Plantations Coorperation, Director - Elkaduwa Plantation Ltd., Secretary - Ministry of Plantation Industries, Secretary – Ministry of Labour, Secretary - Ministry of Finance , Commissioner General of Labour – Department of Labour , Governor – Central Bank of Sri Lanka And Secretary - Ministry of Public Enterprise and Kandy Development. பதிவிறக்க

(English) Right to equality
12 (2) No citizen shall be discriminated against on the grounds of race, religion, language, caste, sex, political opinion, place of birth or any one of such grounds.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/AM/150/15/S/EM And HRC/AM/72/16/T/EM (English) E.H.M. Ranjith Sisira Kumara Vs. Secretary - Department of Provincial Education - Trincomalee And Zonal Director of Education – Zonal Education Office Ampara. பதிவிறக்க
(English) HRC/TCO/27/18 (English) Ms. F.F. Rameez, Ms. S.B.M. Fazal, Ms. S.M. Safeez And Ms. R. Roshan Vs. Principal – Tri/Sri Shanmugam Hindu Ladies College Tricomalee, Zonal Director of Education- Zonal Department of Education, Provincial Director of Education –Department of Provincial Education Trincomalee And Secretary – Ministry of Education. பதிவிறக்க
(English) HRC/AM/78/17/S/ED (English) K.A.H.M. Wickramasiri Vs. S. K. Samaranayaka – Principal D. S. Senanayaka College Ampara And M. K. Perara - Education Director School Administration Unit - Ministry of Education. பதிவிறக்க
(English) HRC/5057/16 (English) R.T.H. Hakmana Vs. Principal – Anula Vidyalaya Nugegoda. பதிவிறக்க

(English) Freedom from arbitrary arrest, detention and punishment, and prohibition of retroactive penal legislation.
13. (1) No person shall be arrested except according to procedure established by law. Any person arrested shall be informed of the reason for his arrest.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/398/15 And HRC/1149/15 (English) W. J. Anthony Vs. Police Constable 12222 Wasantha, Police Constable 46120 Chandana, Police Station Yatiyanthota And Officer-in-Charge of Police Station Yatiyanthota பதிவிறக்க
(English) HRC/AM/05/14 (English) W.P. Hettigamage Vs. Police Inspector K. D. Perera– Police Station Waligepola, Police Sergeant 24156 K. A. H. Jayasundara Police Check Point- Mahanagapura And Police Constable 39937 R. M. Chandrarathna – Police Station Borella பதிவிறக்க
(English) HRC/3162/17 (English) W. Wijayasundara Vs. Sub Inspector of Police I.G. Kirthipala And Inspector of Police G.P.D. Silva – Police Station Kosgoda பதிவிறக்க
(English) HRC/2753/15 (English) S. Koralearachchi Vs. D. Fernando - Director General Hospital Chilaw, Inspector of Police (HQI) Police Station Chilaw, Sub Inspector of Police Amarasiri, Police Constable Priyankara And Police Constable Gunasekara – Police Station Chilaw. பதிவிறக்க
(English) HRC/2675/12 And HRC/3406/12 (English) S.P. Patrick Vs. Inspector of Police H.W.S.C. Jayalath - Officer In Charge (Act.) of Police Station Walasmulla. பதிவிறக்க

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/1936/16 And HRC/2018/16 (English) A. Dharmasiri Vs. Sub Inspector of Police Jayamaha – Police Station Thalangama பதிவிறக்க
(English) HRC/3162/17 (English) W. Wijayasundara Vs. Sub Inspector of Police I.G. Kirthipala And Inspector of Police G.P.D. Silva – Police Station Kosgoda பதிவிறக்க
(English) HRC/4715/13 (English) S.H. Shareena Vs. On Behalf S.M. Siyam & K. Sadhikin Assistant Superintendent of Police – Kuliyapitiya , Sub Inspector of Police Palitha Herath OIC (Crime Division), Police Sergeant Gunawaradhana, Police Sergeant Daramapala, Police Sergeant Gunawaradhana, Police Constable Silva And Police Constable B.M. Nihal Rathanasuriya – Police Station Bingiriya. பதிவிறக்க

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/TCO/27/18 (English) Ms. F.F. Rameez, Ms. S.B.M. Fazal, Ms. S.M. Safeez And Ms. R. Roshan Vs. Principal – Tri/Sri Shanmugam Hindu Ladies College Tricomalee, Zonal Director of Education- Zonal Department of Education, Provincial Director of Education –Department of Provincial Education Trincomalee And Secretary – Ministry of Education பதிவிறக்க

Recommendations Issued in (English) 2018

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/AM/10/13 (English) W. Gayan Samantha Vs. Police Inspector of Head Quarters Police, Head Quarters Police Station, Jaffna And Police Constable 72796 Dayasiri, Head Quarters Police Station, Jaffna பதிவிறக்க
(English) HRC/TCO/27/18 (English) F.F. Rameez, S.B.M. Fazal, S.M. Safeez, R. Roshan Vs. Principal Sri Shanmugam Hindu Ladies College, Zonal Director of Education Trincomalee, Provincial Director of Education Eastern Province, Secretary Ministry of Education பதிவிறக்க

(English) No person shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/TCO/27/18 (English) H. Madusha Eranga Vs. Police Constable Liyanage, Police Constable Kumara and Police Constable Vithana – Police Station Dodamgoda பதிவிறக்க
(English) HRC/5026/13/I-13 (English) L.A.K. Kumara Vs. D.M. Thilakaratne Inspector of Police, Police Station Gokarella பதிவிறக்க
(English) HRC/2305/15 (English) K.D. Nilantha Deshapriya Vs. Sub Inspector of Police Prasd Siriwaradana And Police Constable Eranga – Police Station Uragasmanhandiya பதிவிறக்க
(English) HRC/AM/03/12/S/TO (English) A.M. Ransanga Niroshan, A.M. Dinesh Kanchana And A.M. Anura Pushpakumara Vs. Officer-in-Charge of Police Station Maha Oya, Inspector of Police Wasantha Kumara, Police Sergeant Upsena, Police Constable Dissanayake, Police Constable Dharmasiri, Police Constable Attanayake–Police Station Maha Oya பதிவிறக்க
(English) HRC/2682/14 (English) P.S. Perera Vs. Officer In Charge –Police Station Pandura, Police Inspector M.H.M. Mubarak–Police Station Nawalapitiya And Police Sargent Ruwan- Police Station Mirihana பதிவிறக்க
(English) HRC/889/14/I/23 (English) N. Jamalon Vs. Police Constable Sooriyabandara – Police Station (Traffic Division) Kurunegala பதிவிறக்க
(English) HRC/2102/14 (English) W.M.J.S. Wijasundara Vs. Officer in Charge (Crime Unit),Sub Inspector Nayananda, Police Sergeant Adikari, Police Sergeant Ranjith, Police Sergeant Dissanayake And Police Sergeant Ranjith–Police Station, Kurunegala பதிவிறக்க
(English) HRC/2174/14 (English) K.K.D.D. Perera Vs. Assistant Superintendent of Police –Office of Assistant Superintendent of Police Dompe , Inspector of Police S.G.M. Ranathunga–Officer In Charge And Police Sergeant Guruge–Police Station Dompe பதிவிறக்க
(English) HRC/2736/12 (English) H.M.I.K. Hemantha Vs. Officer In Charge–Police Station Mahawa, Police Constable Samansiri, Police Constable Abeysinghe, Police Constable Jayalath And Police Sergeant Dharmadasa – Police Station Mahawa பதிவிறக்க
(English) HRC/1097/11 (English) K.R.P.K. Fernandu Vs. Officer of In Charge- Police Station Seeduwa பதிவிறக்க
(English) HRC/K/148/11/S/A/I (English) R.Dinesh Srangi, On Behalf of T.P.G. Sarath Keerthiratne Vs. Officer In Charge and Police Sergeant Wijesiri (17799) – Police Station Rangala பதிவிறக்க
(English) HRC/1849/13 (English) K.Iranganie Perera Vs. On Behalf of M. Duminda Suranga Fernando Vs. Officer In Charge – Police Station Dehiwala பதிவிறக்க
(English) HRC/2864/14 (English) H.W.W. Nuwan Kumara Vs. Officer In Charge –Police Station Aluthgama பதிவிறக்க
(English) HRC/3960/12 (English) T. N. Abeywickrema Vs. Officer In Charge – Police Narcotics Division, Colombo and Inspector of Police Jayasekara – Special Task Force பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/291/15 (English) M.W. Jayaweera Vs. Head Quarters Inspector Jarul -Police Head Quarters Polonnaruwa பதிவிறக்க
(English) HRC/K/237/16 (English) K.R. Perumal Vs. Police Constable (24346) Tharanga – Police Satation Nikaweratiya பதிவிறக்க

(English) Right to equality
12. (1) All persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/1016/16 (English) A.S.M. Mazeed Vs. Principal- Royal College, Colombo பதிவிறக்க
(English) HRC/K/75/17 (English) P.P.N.D. Perera Vs. Director General of Agriculture – Department of Agriculture, Peradeniya பதிவிறக்க
(English) HRC/AM/63/13 (English) E.S.W. Dhammika Kusum Kumara Vs. Chairman – Uhana Predeshiya Sabhawa, Divisional Secretary-Uhana Divisional Secretariat Office Uhana And Assistant Commissioner, Local Government Ampara பதிவிறக்க
(English) HRC/494/14 (English) P.H.M Priyanthi Vs. Principal, Dharmashoka Vidyalaya, Ambalangoda பதிவிறக்க
(English) HRC/2058/11 (English) J.A. Wijayadasa Vs. Director General- Department of Technical Education And Training பதிவிறக்க
(English) HRC/425/12 (English) P.M.A.B. Galahitiya & M.K.N. Perera Vs. Inspector General of Police –Police Head Quarters பதிவிறக்க
(English) HRC/3120/14 (English) T.K.D. Tennakoon Vs. Chairman – National Aquatic Resource Research and Development Agency பதிவிறக்க
(English) HRC/K/327/03 (English) U.P. Upali Aberathne Vs. Inspector General of Police- Department of Police & Director – Police Legal Division பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/460/14 (English) J.I. Disanayaka Vs. Human Resource Manager –Ceylon Petroleum Corporation பதிவிறக்க
(English) HRC/1973/14 (English) Rohitha Kumara Liyanage Vs. Additional Secretary –Ministry of Education, Commissioner of Buddhist Affair–Department of Buddhist Affairs And Director (Exams) – Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/3118/13 (English) A.M.A. Athapatthu Vs. Director General – Department of Agriculture, Director General –Mahaweli Authority of Sri Lanka And Director General Department of Pensions பதிவிறக்க
(English) HRC/4071/13 (English) E.D. Karunathilaka Vs. Provincial Secretary of Education -Education Ministry (Western Province) பதிவிறக்க
(English) HRC/KL/33/13/I (English) P. Selvarathinam Vs. Nalaka De Silva –Director Terrorist Investigation Division, Divisional Secretary – Divisional Secretariat Kalmunai, Provincial Land Commissioner- Provincial Land Department, Trincomalee And Secretary – Ministry of Law & Order and Southern Development பதிவிறக்க பதிவிறக்க
(English) HRC/3047/16 (English) A. Mariyampillai Vs. Director General of Pensions –Department of Pensions பதிவிறக்க பதிவிறக்க
(English) HRC/2734/13 (English) B.M.V.B. Attanayake Vs. Inspector General of Police – Police Headquarters, Department of Police பதிவிறக்க
(English) HRC/4596/15 (English) S.J.P. Fernando Vs. Director General of Pensions – Department of Pensions பதிவிறக்க
(English) HRC/912/14/I-23 (English) R. Jayaranjanee Jayasinha Vs. Secretary – Urban Council Kesbewa And Chairman – Urban Development Authority பதிவிறக்க
(English) HRC/MT/151/17 (English) M. C. Paranawithana Vs. Principal and Secretary – Interview Board, Secretary – Appeal and Objection Investigation Board- Richmond College, Galle பதிவிறக்க
(English) HRC/4040/13 (English) B.V.D. Sanjana Dilrukshi Vs. Chairman, Secretary – Urban Council Kaluthara and Commissioner of Local Government of the Western Province – Department of Local Government (Western Province), Assistant Commissioner of Local Government – Kalutara District பதிவிறக்க
(English) HRC/2802/14 (English) K. Piyasili Vs. Inspector General of Police, Director (Discipline and Conduct Division), Director (Legal) Police Legal Department – Police Headquarters, Departments of Police பதிவிறக்க
(English) HRC/4036/13/L-13 (English) K.C. Rasadari Vs. Chief Electrical Engineer – Ceylon Electricity Board, Kegalle And Divisional Secretory, Office of The Divisional Secretory, Warakapola பதிவிறக்க
(English) HRC/4026/14, HRC/4156/14, HRC/4157/14 (English) R.M. Gunathilake ,Nirosha Rodrigo And Samnthi Perera On Behalf of R.M. Yuwandhee Rathnayaka, K.V. Nethmi Sendupama Gunarathne And Sevin Hasmalee Jayawardena Vs. Director of National Schools – Ministry of Education
(English) HRC/60/13 (English) M. Champa Vs. Officer In Charge, Sub Police Inspector Muditha Ruwan, Police Constable 77527 Sudesh Madushanka, Police Station Wallampitiya, Police Constable 59946 Nimal, Police Station Welikada and Police Sargent Lal- Police Station Padukka பதிவிறக்க
(English) HRC/3950/11 (English) M.H. Sarath Vs. Chairperson, National Water Supply and Drainage Board And General Manager, National Water Supply and Drainage Board பதிவிறக்க
(English) HRC/K/191/17 (English) M.G. Sarath Vs. Deputy Municipal Commissioner-Municipal Council, Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/3646/16 (English) H.M.G.N.K. Kaluhendiwala And Others Vs. Secretory -Agricultural Ministry, Director General -Management Services Department, Director General-Department of Trade and Investment Policy, Ministry of Finance, Auditor General – Auditor Generals Department, Institution Director General-Ministry of Public Administration, Secretory-National Salaries & Cadre Commission, And Commissioner General of Labor-Department of Labor பதிவிறக்க
(English) HRC/656/16, HRC/2325/16 (English) R.M. Jayathilaka Vs. Principal –Maliyadeva Girls College, Secretory- Ministry of Education And Director (National School) -Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/MT/232/15 (English) H.G. Waranajith Udayapriya On Behalf of H.G. Manjula Vs. Inspector of Police Pushapakumara-Officer of In Charge And Sub Inspector of Police Upali – Police Station of Gandara Gandara பதிவிறக்க
(English) HRC/2868/17 (English) G.R.D.S. Gamlath Vs. Principal –Royal College, Colombo 07 And Director (National School) -Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/398/14 (English) M.J.M. Mansoor Vs. Secretory- Ministry of Education And Secretory – Sabaragamuwa Provincial Department of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/1097/11 (English) K.R.P.K. Fernandu Vs. Officer of In Charge- Police Station Seeduwa பதிவிறக்க
(English) HRC/198/18 (English) J.A.W. Hewawitarana Vs. Principal – Royal College, Colombo And Secretary – Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/K/45/17 (English) M.A.D.H. Rathnayaka Vs. Principal – Girls’ High School, Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/660/13 (English) A.G.U.P. Kumari Vs. Head Quarters Inspector of Police, Women Police Constable (3329) Seetha Ranjani And Sub Inspector of Police Peter – Police Station Embilipitya பதிவிறக்க
(English) HRC/K/313/14 (English) M. Mahindarathana Vs. Secretary – Ministry of Education Central Provincial Council பதிவிறக்க
(English) HRC/372/13 (English) W.M.A. Wijenayake Vs. Zonal Director of Education – Zonal Education Office Minuwangoda And Education Director Western Province – Provincial Department of Education Western Province பதிவிறக்க
(English) HRC/293/13 (English) P.A.D.P.J. Devapriya Vs. Chairman – Ceylon Fishery Harbours Corporation பதிவிறக்க
(English) HRC/2242/13/L-13 (English) P. Sunil Vs. Kotikawatte-Mulleriyawa Pradeshiya Sabhawa- Gothatuwa New Town பதிவிறக்க
(English) HRC/196/17 (English) M.P. Karunathilaka Vs. Principal – Ananda College Colombo 10 பதிவிறக்க
(English) HRC/75/18 (English) A.A. Sampath Vs. Principal – Royal College, President – Appeal Board And Director (National School) Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/2645/16 (English) D.J. Seeman Fernando Vs. Secretary – Ministry of Education Western Province And Director – Provincial Department of Education Western Province பதிவிறக்க
(English) HRC/265/18 (English) C.R. Serasinha Vs. Principal – Ananda College Colombo 10 பதிவிறக்க
(English) HRC/290/18 (English) E.B. Windyani Vs. Secretary, Director (National School) – Ministry of Education And Principal – Royal College பதிவிறக்க
(English) HRC/197/18 (English) A.P.D. S. Aththaragama Vs. Principal – Royal College And Secretary – Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/1153/15/L-6 (English) J. G. Wimalasena Vs. Divisional Secretary – Suriya Wewa And Commissioner General of Land – Land Commissioner General’s Department பதிவிறக்க
(English) HRC/151/18 (English) B.A.U.A. Bogoda Vs. Principal – Ananda College Colombo 10 And Secretary – Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/403/17 (English) D.M.N.P. Disanayaka Vs. Principal – Royal College, Sunil Hettiarachhci – Secretary And Jayantha Wikramanayaka – Director (National School) Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/1682/17 (English) S.G. Nuwan Kumara Vs. Principal – Royal College And Director (National School) – Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/236/14 (English) H.P.G. Chandrasiri Vs. Director – District Health Service Office, Secretary – Ministry of Health (Northern Central Province), Chief Secretary – Office of the Chief Secretary And Secretary of the Governor – Governor’s Secretariat Northern Central Province பதிவிறக்க

(English) Right to equality
12 (2) No citizen shall be discriminated against on the grounds of race, religion, language, caste, sex, political opinion, place of birth or any one of such grounds.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/AM/63/13 (English) E.S.W. Dhammika Kusum Kumara Vs. Chairman – Uhana Predeshiya Sabhawa, Divisional Secretary-Uhana Divisional Secretariat Office Uhana And Assistant Commissioner, Local Government Ampara பதிவிறக்க
(English) HRC/3646/16 (English) H.M.G.N.K. Kaluhendiwala And Others Vs. Secretory -Agricultural Ministry, Director General -Management Services Department, Director General-Department of Trade and Investment Policy, Ministry of Finance, Auditor General – Auditor Generals Department, Institution Director General-Ministry of Public Administration, Secretory-National Salaries & Cadre Commission, And Commissioner General of Labor-Department of Labor பதிவிறக்க

(English) Freedom from arbitrary arrest, detention and punishment, and prohibition of retroactive penal legislation.
13. (1) No person shall be arrested except according to procedure established by law. Any person arrested shall be informed of the reason for his arrest.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/1494/14 (English) S.A.S.M. Piyasiri Vs. Inspector of Police Nishantha Hettiarchchi – Officer In Charge, Police Station, Alawathugoda பதிவிறக்க
(English) HRC/K/08/16 (English) M.G. Nimalsiri Perera And M.G. Thamidu Madusanka (Victims) Vs. Inspector of Police Weerasinghe பதிவிறக்க
(English) HRC/1144/12 (English) S.S. Jayathunga Vs. Sub Inspector of Police Sampath Jayawikrama HQI Rathanapura, Sub Inspector of Police Chandima, Police Sergeant Serashinha, Police Constable Weerawardhana And Police Constable Chaminda – Police Station Kolonna பதிவிறக்க
(English) HRC/K/235/16 (English) I.B. Ekanayaka Vs.Sub Inspector of Police Dramarathna Police Station Yatawattha பதிவிறக்க
(English) HRC/K/165/16 (English) H.P. Karunawathi Vs. Officer In Charge – Police Station Mawanella, Inspector of Police N.S. Bandara And Police Sergeant Kiriwattha – Police Station Mawanella பதிவிறக்க
(English) HRC/2736/12 (English) H.M.I.K. Hemantha Vs. Officer In Charge – Police Station Mahawa, Police Constable Samansiri, Police Constable Abeysinghe, Police Constable Jayalath And Police Sergeant Dhaemadasa – Police Station Mahawa பதிவிறக்க
(English) HRC/2174/14 (English) K.K.D.D. Perera Vs. Assistant Superintendent of Police –Office of Assistant Superintendent of Police Dompe , Inspector of Police S.G.M. Ranathunga – Officer In Charge And Police Sergeant Guruge – Police Station Dompe பதிவிறக்க
(English) HRC/2102/14 (English) W.M.J.S. Wijayasundara Vs. Officer in Charge (Crime Unit), Sub Inspector Nayananda, Police Sergeant Adikari, Police Sergeant Ranjith, Police Sergeant Dissanayake And Police Sergeant Ranjith – Police Station, Kurunegala பதிவிறக்க
(English) HRC/MT/232/15 (English) H.G. Waranajith Udayapriya On Behalf of H.G. Manjula Vs. Inspector of Police Pushapakumara-Officer of In Charge And Sub Inspector of Police Upali – Police Station of Gandara Gandara பதிவிறக்க

(English) Freedom from arbitrary arrest, detention and punishment, and prohibition of retroactive penal legislation.
13 (2) Every person held in custody, detained or otherwise deprived of personal liberty shall be brought before the judge of the nearest competent court according to procedure established by law, and shall not be further held in custody, detained or deprived of personal liberty except upon and in terms of the order of such judge made in accordance with procedure established by law.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/1494/14 (English) S.A.S.M. Piyasiri Vs. Inspector of Police Nishantha Hettiarchchi – Officer In Charge, Police Station, Alawathugoda பதிவிறக்க
(English) HRC/4500/14 (English) C. Dilaana And G.Sampath Chandana Thilakaratne Vs. Officer In Charge – Police Station –Mount Lavinia பதிவிறக்க
(English) HRC/MT/08/09 (English) K.K. Ranasingha Vs. Sub Inspector of Police Rukman, Police Sergeant Dayapala, Police Constable Chandana, Police Constable Dissanayake And Police Security Assistant Wijesinha – Police Station Hakmana பதிவிறக்க

(English) Freedom from arbitrary arrest, detention and punishment, and prohibition of retroactive penal legislation
13. (1) No person shall be arrested except according to procedure established by law. Any person arrested shall be informed of the reason for his arrest.

13 (2) Every person held in custody, detained or otherwise deprived of personal liberty shall be brought before the judge of the nearest competent court according to procedure established by law, and shall not be further held in custody, detained or deprived of personal liberty except upon and in terms of the order of such judge made in accordance with procedure established by law.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/4500/14 (English) C. Dilaana And G.Sampath Chandana Thilakaratne Vs. Officer In Charge – Police Station –Mount Lavinia பதிவிறக்க

Recommendations Issued in (English) 2017

(English) Freedom of thought, conscience and religion.
10. Every person is entitled to freedom of thought, conscience and religion, including the freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/199/16/L-6 (English) S.D.N. Priyanganee Vs. Principal- Maliyadeva Boys College, Kurunegala பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/344/12 (English) N.M. Junaideen Vs. Inspector N.P. Kasthuriarachchi – Officer in Charge Police Station Hindogama பதிவிறக்க

(English) Freedom from torture.
11. No person shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/AM/10/13 (English) W. Gayan Samantha Vs. Police Inspector of Head Quarters Police, Head Quarters Police Station, Jaffna And Police Constable 72796 Dayasiri, Head Quarters Police Station, Jaffna பதிவிறக்க
(English) HRC/2629/09 (English) H. Madusha Eranga Vs. Police Constable Liyanage, Police Constable Kumara and Police Constable Vithana – Police Station Dodamgoda பதிவிறக்க
(English) HRC/5026/13/I-13 (English) L.A.K. Kumara Vs. D.M. Thilakaratne Inspector of Police, Police Station Gokarella பதிவிறக்க
(English) HRC/2305/15 (English) K.D. Nilantha Deshapriya Vs. Sub Inspector of Police Prasd Siriwaradana And Police Constable Eranga – Police Station Uragasmanhandiya பதிவிறக்க
(English) HRC/AM/03/12/S/TO (English) A.M. Ransanga Niroshan, A.M. Dinesh Kanchana And A.M. Anura Pushpakumara Vs. Officer-in-Charge of Police Station Maha Oya, Inspector of Police Wasantha Kumara, Police Sergeant Upsena, Police Constable Dissanayake, Police Constable Dharmasiri, Police Constable Attanayake–Police Station Maha Oya பதிவிறக்க
(English) HRC/2682/14 (English) P.S. Perera Vs. Officer In Charge –Police Station Pandura, Police Inspector M.H.M. Mubarak–Police Station Nawalapitiya And Police Sargent Ruwan- Police Station Mirihana பதிவிறக்க
(English) HRC/889/14/I/23 (English) N. Jamalon Vs. Police Constable Sooriyabandara – Police Station (Traffic Division) Kurunegala பதிவிறக்க
(English) HRC/2102/14 (English) W.M.J.S. Wijasundara Vs. Officer in Charge (Crime Unit), Sub Inspector Nayananda, Police Sergeant Adikari, Police Sergeant Ranjith, Police Sergeant Dissanayake And Police Sergeant Ranjith–Police Station, Kurunegala பதிவிறக்க
(English) HRC/2174/14 (English) K.K.D.D. Perera Vs. Assistant Superintendent of Police –Office of Assistant Superintendent of Police Dompe , Inspector of Police S.G.M. Ranathunga–Officer In Charge And Police Sergeant Guruge–Police Station Dompe பதிவிறக்க
(English) HRC/2736/12 (English) H.M.I.K. Hemantha Vs. Officer In Charge–Police Station Mahawa, Police Constable Samansiri, Police Constable Abeysinghe, Police Constable Jayalath And Police Sergeant Dharmadasa – Police Station Mahawa பதிவிறக்க

(English) Right to equality
12. (1) All persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/1016/16 (English) A.S.M. Mazeed Vs. Principal- Royal College, Colombo பதிவிறக்க
(English) HRC/K/75/17 (English) P.P.N.D. Perera Vs. Director General of Agriculture – Department of Agriculture, Peradeniya பதிவிறக்க
(English) HRC/AM/63/13 (English) E.S.W. Dhammika Kusum Kumara Vs. Chairman – Uhana Predeshiya Sabhawa, Divisional Secretary-Uhana Divisional Secretariat Office Uhana And Assistant Commissioner, Local Government Ampara பதிவிறக்க
(English) HRC/494/14 (English) P.H.M Priyanthi Vs. Principal, Dharmashoka Vidyalaya, Ambalangoda பதிவிறக்க
(English) HRC/2058/11 (English) J.A. Wijayadasa Vs. Director General- Department of Technical Education And Training பதிவிறக்க
(English) HRC/425/12 (English) P.M.A.B. Galahitiya & M.K.N. Perera Vs. Inspector General of Police –Police Head Quarters பதிவிறக்க
(English) HRC/3120/14 (English) T.K.D. Tennakoon Vs. Chairman – National Aquatic Resource Research and Development Agency பதிவிறக்க
(English) HRC/K/327/03 (English) U.P. Upali Aberathne Vs. Inspector General of Police- Department of Police & Director – Police Legal Division பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/460/14 (English) J.I. Disanayaka Vs. Human Resource Manager –Ceylon Petroleum Corporation பதிவிறக்க
(English) HRC/1973/14 (English) Rohitha Kumara Liyanage Vs. Additional Secretary –Ministry of Education, Commissioner of Buddhist Affair–Department of Buddhist Affairs And Director (Exams) – Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/3118/13 (English) A.M.A. Athapatthu Vs. Director General – Department of Agriculture, Director General –Mahaweli Authority of Sri Lanka And Director General Department of Pensions பதிவிறக்க
(English) HRC/4071/13 (English) E.D. Karunathilaka Vs. Provincial Secretary of Education -Education Ministry (Western Province) பதிவிறக்க
(English) HRC/KL/33/13/I (English) P. Selvarathinam Vs. Nalaka De Silva –Director Terrorist Investigation Division, Divisional Secretary – Divisional Secretariat Kalmunai, Provincial Land Commissioner- Provincial Land Department, Trincomalee And Secretary – Ministry of Law & Order and Southern Development பதிவிறக்க பதிவிறக்க
(English) HRC/3047/16 (English) A. Mariyampillai Vs. Director General of Pensions –Department of Pensions பதிவிறக்க பதிவிறக்க
(English) HRC/2734/13 (English) B.M.V.B. Attanayake Vs. Inspector General of Police – Police Headquarters, Department of Police பதிவிறக்க
(English) HRC/4596/15 (English) S.J.P. Fernando Vs. Director General of Pensions – Department of Pensions பதிவிறக்க
(English) HRC/912/14/I-23 (English) R. Jayaranjanee Jayasinha Vs. Secretary – Urban Council Kesbewa And Chairman – Urban Development Authority பதிவிறக்க
(English) HRC/MT/151/17 (English) M. C. Paranawithana Vs. Principal and Secretary – Interview Board, Secretary – Appeal and Objection Investigation Board- Richmond College, Galle பதிவிறக்க
(English) HRC/4040/13 (English) B.V.D. Sanjana Dilrukshi Vs. Chairman, Secretary – Urban Council Kaluthara and Commissioner of Local Government of the Western Province – Department of Local Government (Western Province), Assistant Commissioner of Local Government – Kalutara District பதிவிறக்க
(English) HRC/2802/14 (English) K. Piyasili Vs. Inspector General of Police, Director (Discipline and Conduct Division), Director (Legal) Police Legal Department – Police Headquarters, Departments of Police பதிவிறக்க
(English) HRC/4036/13/L-13 (English) K.C. Rasadari Vs. Chief Electrical Engineer – Ceylon Electricity Board, Kegalle And Divisional Secretory, Office of The Divisional Secretory, Warakapola பதிவிறக்க
(English) HRC/60/13 (English) M. Champa Vs. Officer In Charge, Sub Police Inspector Muditha Ruwan, Police Constable 77527 Sudesh Madushanka, Police Station Wallampitiya, Police Constable 59946 Nimal, Police Station Welikada and Police Sargent Lal- Police Station Padukka பதிவிறக்க
(English) HRC/3950/11 (English) M.H. Sarath Vs. Chairperson, National Water Supply and Drainage Board And General Manager, National Water Supply and Drainage Board பதிவிறக்க
(English) HRC/K/191/17 (English) M.G. Sarath Vs. Deputy Municipal Commissioner-Municipal Council, Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/3646/16 (English) H.M.G.N.K. Kaluhendiwala And Others Vs. Secretory -Agricultural Ministry, Director General -Management Services Department, Director General-Department of Trade and Investment Policy, Ministry of Finance, Auditor General – Auditor Generals Department, Institution Director General-Ministry of Public Administration, Secretory-National Salaries & Cadre Commission, And Commissioner General of Labor-Department of Labor பதிவிறக்க
(English) HRC/656/16, HRC/2325/16 (English) R.M. Jayathilaka Vs. Principal –Maliyadeva Girls College, Secretory- Ministry of Education And Director (National School) -Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/MT/232/15 (English) H.G. Waranajith Udayapriya On Behalf of H.G. Manjula Vs. Inspector of Police Pushapakumara-Officer of In Charge And Sub Inspector of Police Upali – Police Station of Gandara Gandara பதிவிறக்க
(English) HRC/2868/17 (English) G.R.D.S. Gamlath Vs. Principal –Royal College, Colombo 07 And Director (National School) -Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/398/14 (English) M.J.M. Mansoor Vs. Secretory- Ministry of Education And Secretory – Sabaragamuwa Provincial Department of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/1097/11 (English) K.R.P.K. Fernandu Vs. Officer of In Charge- Police Station Seeduwa பதிவிறக்க
(English) HRC/198/18 (English) J.A.W. Hewawitarana Vs. Principal – Royal College, Colombo And Secretary – Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/K/45/17 (English) M.A.D.H. Rathnayaka Vs. Principal – Girls’ High School, Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/660/13 (English) A.G.U.P. Kumari Vs. Head Quarters Inspector of Police, Women Police Constable (3329) Seetha Ranjani And Sub Inspector of Police Peter – Police Station Embilipitya பதிவிறக்க
(English) HRC/K/313/14 (English) M. Mahindarathana Vs. Secretary – Ministry of Education Central Provincial Council பதிவிறக்க
(English) HRC/372/13 (English) W.M.A. Wijenayake Vs. Zonal Director of Education – Zonal Education Office Minuwangoda And Education Director Western Province – Provincial Department of Education Western Province பதிவிறக்க
(English) HRC/293/13 (English) P.A.D.P.J. Devapriya Vs. Chairman – Ceylon Fishery Harbours Corporation பதிவிறக்க
(English) HRC/2242/13/L-13 (English) P. Sunil Vs. Kotikawatte-Mulleriyawa Pradeshiya Sabhawa- Gothatuwa New Town பதிவிறக்க
(English) HRC/196/17 (English) M.P. Karunathilaka Vs. Principal – Ananda College Colombo 10 பதிவிறக்க
(English) HRC/75/18 (English) A.A. Sampath Vs. Principal – Royal College, President – Appeal Board And Director (National School) Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/2645/16 (English) D.J. Seeman Fernando Vs. Secretary – Ministry of Education Western Province And Director – Provincial Department of Education Western Province பதிவிறக்க
(English) HRC/265/18 (English) E.B. Windyani Vs. Secretary, Director (National School) – Ministry of Education And Principal – Royal College பதிவிறக்க
(English) HRC/197/18 (English) A.P.D. S. Aththaragama Vs. Principal – Royal College And Secretary – Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/1153/15/L-6 (English) J. G. Wimalasena Vs. Divisional Secretary – Suriya Wewa And Commissioner General of Land – Land Commissioner General’s Department பதிவிறக்க
(English) HRC/151/18 (English) B.A.U.A. Bogoda Vs. Principal – Ananda College Colombo 10 And Secretary – Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/403/17 (English) D.M.N.P. Disanayaka Vs. Principal – Royal College, Sunil Hettiarachhci – Secretary And Jayantha Wikramanayaka – Director (National School) Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/1682/17 (English) S.G. Nuwan Kumara Vs. Principal – Royal College And Director (National School) – Ministry of Education பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/236/14 (English) H.P.G. Chandrasiri Vs. Director – District Health Service Office, Secretary – Ministry of Health (Northern Central Province), Chief Secretary – Office of the Chief Secretary And Secretary of the Governor – Governor’s Secretariat Northern Central Province பதிவிறக்க

(English) Right to equality
12 (2) No citizen shall be discriminated against on the grounds of race, religion, language, caste, sex, political opinion, place of birth or any one of such grounds.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/AM/63/13 (English) E.S.W. Dhammika Kusum Kumara Vs. Chairman – Uhana Predeshiya Sabhawa, Divisional Secretary-Uhana Divisional Secretariat Office Uhana And Assistant Commissioner, Local Government Ampara பதிவிறக்க
(English) HRC/3646/16 (English) H.M.G.N.K. Kaluhendiwala And Others Vs. Secretory -Agricultural Ministry, Director General -Management Services Department, Director General-Department of Trade and Investment Policy, Ministry of Finance, Auditor General – Auditor Generals Department, Institution Director General-Ministry of Public Administration, Secretory-National Salaries & Cadre Commission, And Commissioner General of Labor-Department of Labor பதிவிறக்க

(English) Freedom from arbitrary arrest, detention and punishment, and prohibition of retroactive penal legislation.
13. (1) No person shall be arrested except according to procedure established by law. Any person arrested shall be informed of the reason for his arrest.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/1494/14 (English) S.A.S.M. Piyasiri Vs. Inspector of Police Nishantha Hettiarchchi – Officer In Charge, Police Station, Alawathugoda பதிவிறக்க
(English) HRC/4500/14 (English) C. Dilaana And G.Sampath Chandana Thilakaratne Vs. Officer In Charge – Police Station –Mount Lavinia பதிவிறக்க
(English) HRC/K/08/16 (English) M.G. Nimalsiri Perera And M.G. Thamidu Madusanka (Victims) Vs. Inspector of Police Weerasinghe பதிவிறக்க
(English) HRC/1144/12 (English) S.S. Jayathunga Vs. Sub Inspector of Police Sampath Jayawikrama HQI Rathanapura, Sub Inspector of Police Chandima, Police Sergeant Serashinha, Police Constable Weerawardhana And Police Constable Chaminda – Police Station Kolonna பதிவிறக்க
(English) HRC/K/235/16 (English) I.B. Ekanayaka Vs.Sub Inspector of Police Dramarathna Police Station Yatawattha பதிவிறக்க
(English) HRC/K/165/16 (English) H.P. Karunawathi Vs. Officer In Charge – Police Station Mawanella, Inspector of Police N.S. Bandara And Police Sergeant Kiriwattha – Police Station Mawanella பதிவிறக்க
(English) HRC/2736/12 (English) H.M.I.K. Hemantha Vs. Officer In Charge – Police Station Mahawa, Police Constable Samansiri, Police Constable Abeysinghe, Police Constable Jayalath And Police Sergeant Dhaemadasa – Police Station Mahawa பதிவிறக்க
(English) HRC/2174/14 (English) K.K.D.D. Perera Vs. Assistant Superintendent of Police –Office of Assistant Superintendent of Police Dompe , Inspector of Police S.G.M. Ranathunga – Officer In Charge And Police Sergeant Guruge – Police Station Dompe பதிவிறக்க
(English) HRC/2102/14 (English) W.M.J.S. Wijayasundara Vs. Officer in Charge (Crime Unit),Sub Inspector Nayananda, Police Sergeant Adikari, Police Sergeant Ranjith, Police Sergeant Dissanayake And Police Sergeant Ranjith – Police Station, Kurunegala பதிவிறக்க
(English) HRC/MT/232/15 (English) H.G. Waranajith Udayapriya On Behalf of H.G. Manjula Vs. Inspector of Police Pushapakumara-Officer of In Charge And Sub Inspector of Police Upali – Police Station of Gandara Gandara பதிவிறக்க

(English) Freedom from arbitrary arrest, detention and punishment, and prohibition of retroactive penal legislation.
13 (2) Every person held in custody, detained or otherwise deprived of personal liberty shall be brought before the judge of the nearest competent court according to procedure established by law, and shall not be further held in custody, detained or deprived of personal liberty except upon and in terms of the order of such judge made in accordance with procedure established by law.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/1494/14 (English) S.A.S.M. Piyasiri Vs. Inspector of Police Nishantha Hettiarchchi – Officer In Charge, Police Station, Alawathugoda பதிவிறக்க
(English) HRC/4500/14 (English) C. Dilaana And G.Sampath Chandana Thilakaratne Vs. Officer In Charge – Police Station –Mount Lavinia பதிவிறக்க
(English) HRC/MT/08/09 (English) K.K. Ranasingha Vs. Sub Inspector of Police Rukman, Police Sergeant Dayapala, Police Constable Chandana, Police Constable Dissanayake And Police Security Assistant Wijesinha – Police Station Hakmana பதிவிறக்க

Recommendations Issued in (English) 2016

(English) Freedom from torture
11. No person shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/1622/15/I-23 (English) G.W.D. Wimukthi Nawajana Thilakarathna Vs. M.L. Gunathilka Pinthu, Principal, GM/ Bandaranayaka College Gampaha & Zonal Education Director, Gampaha பதிவிறக்க
(English) HRC/1862/15/I-23 (English) Mahanama Upali Jayawardhana, On behalf of Sisada Dinujaya Jayawaradna Vs.Franchises Welage, Vice Principal, Ananda College & Principal, Ananda College, Colombo 10. பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/734/2013 (English) Mahinda Disanayaka Vs. Police Sergeant R.M. Daramasena, Police Station, Mannar & Police Constable A. Wimal Chandrasena, and Police Constable S.S.R. Thilakarathana, Police Station Talawa பதிவிறக்க

(English) Right to equality

12. (1) All persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/1982/15 (English) K.A. Nishantha Vs. Secretary, Ministry of Education, Director (National School) Ministry of Education and Principal Sri Sumangala College, Panadura பதிவிறக்க
(English) HRC/2694/15 (English) Iresha Prasadanee Abenayaka Vs.Secretary, Ministry of Education, Director (National School) Ministry of Education and Principal Sri Sumangala College, Panadura பதிவிறக்க
(English) HRC/2497/15 (English) W.S.T. Perera Vs. Secretary, Ministry of Education, Director (National School) Ministry of Education and Principal, Sri Sumangala College, Panadura. பதிவிறக்க
(English) HRC/AP/92/2015(W) (English) K.G. Shiyani Jayasinha Vs. D. Wijesundara, Zonal Education Director, Zonal Education Office, Kekirawa. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/120/2015 (English) K.M. Somarathna Banda Vs. Principal, MH/Mahamaya Girls College, Kandy and Principal, MH/Girls High Schools, Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/2146/15 (English) R.M. Prematilaka Vs. V.K.A. Anura, Municipal Commissioner, H.D.C. Janaki, Municipal Secretary and H.P. Kaldera Assistant Secretary, Colombo Municipal Council, Colombo பதிவிறக்க
(English) HRC/3166/14 (English) G.M.N.P. Perera Vs. Chairman, Urban Development Authority Battaramulla. பதிவிறக்க
(English) HRC/K/258/15 (English) H.K. Medawala Vs. Principal, MH/Mahamaya Girls College Kandy, Secretary, Ministry of Education, Director ( National School) Ministry of Education And Deputy Education Director (National School) Education Department, Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/2449/15 (English) M.D.M. Chandima Kumari Dasanayaka Vs.General Manager, Ceylon Electricity Board, Colombo 12 பதிவிறக்க
(English) HRC/4326/15 (English) S.A. Gunawaradana Vs. P.A.K. Thilakarathana, Dean Faculty of Graduate Studies, General Sir John Kotalawala Defense University And Register, General Sir John Kotalawala Defense University, Rathmalana பதிவிறக்க
(English) HRC/2444/15 (English) K.S.P. Peiris, Secretary, Sri Lanka Volleyball Association Vs. Director General and Assistant Director, Department of Sports Development பதிவிறக்க
(English) HRC/MT/49/16/N (English) Dedimuni Achini Kumari Vs. Sumith Parakrmawansha, Principal, Dharmashoka College, Ambalangoda & Secretary Appeal and Objection Investigation Board, Dharmashoaka College, Ambalangoda பதிவிறக்க
(English) HRC/2856/13 (English) Mahinda Sagara Welegoda Liyanage Vs.Inspector General of Police, Director (Legal), Director (Human Resource) Police Headquarters, and Director, Police Training College, Kalutara பதிவிறக்க
(English) HRC/3405/14 (English) Deepika Darshani Millaniya & H.M. Mallika Vs. Chairman And Director General, Sri Lanka Tea Board, Colombo 03 பதிவிறக்க
(English) HRC/ 2124/16 /I-23 (English) B. Pradeepa Kumari On behalf of G.H Praveen Sachintha Vs. Principal, Sri Dharmaloka College , Kelaniya பதிவிறக்க
(English) HRC/K /52 /16 (English) W.G.M.G.S. Rathnayake Vs. Principal, MH/Dharmaraja College, Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/3939/ 15 (English) K.C. S. Wickramasinghe Vs. Principal, Thurston College Colombo 03. பதிவிறக்க
(English) HRC/ 5005 /13 (English) A.A.S.M. Weerakkody Vs. Chairman, Sri Lanka Land Reclamation & Development Corporation, Rajagiriya பதிவிறக்க
(English) HRC /4713 / 14 (English) M. D. S. Ranjanee Vs. Accountant, State Printing Corporation & Human Recourse Manager, State Printing Corporation, Panaluwa, Padukka. பதிவிறக்க
(English) HRC /4504 /15 (English) J. T. Granwill Vs. General Manager, Road Passenger Transport Authority (Western Province), “Ranmaga Paya” Battaramulla. பதிவிறக்க
(English) HRC / 578/ 16/ L-13 (English) K.S.W. Jayarathne Vs. Principal, Vishaka Vidyalaya Colombo 05 பதிவிறக்க
(English) HRC /2056/15 (English) P.M.J.C. Gajanayake Vs. General Manager, National Water Supply & Drainage Board and Director General, Management Service Department பதிவிறக்க
(English) HRC /K/ 09/ 16 (English) R.B.G. Dammika Premarathna Vs. Principal , MH /Girls High School, Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/K/376/15 (English) A.H.M. Pathmasiri Bandara & D.A.G.S. Bandara Vs. W.S. L. Randeniya, Commandeering Officer, Civil Security Department & Chandrarathne Pallegama, Director General, Civil Security Department. பதிவிறக்க
(English) HRC/ 685/16/I-23 (English) A.A. Chaminda Attawuda Vs. Commissioner General in Agrarian Development , Colombo 07 பதிவிறக்க
(English) HRC/ 4138/14 (English) T.M. Lanakge Vs. Director General, Department of Pension & Director General, Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education பதிவிறக்க
(English) HRC/ 4236 /15 (English) P.C.G Perera Vs. Principal, Anula College, Nugegoda பதிவிறக்க
(English) HRC/2037/15, HRC/1994/15, HRC/2038 /15 (English) Nadee Chandrasekara , L.H.R.T. Weerasekara & K.D. Chandrasekara Vs.Chairman , Sri Lanka Rupavahini Corporation & Director General , Sri Lanka Rupavahini Corporation, Colombo 07 பதிவிறக்க
(English) HRC/08/16/I – 14 (English) A.H .J De Alwis Vs. Principal, Royal College, Colombo 07 பதிவிறக்க
(English) HRC/K/47/16 (English) Y.H. Dissanayake Vs. Principal , MH/ Girls High School, Kandy பதிவிறக்க
(English) HRC/4718/15 (English) S. B. Nisansala Vs. Principal, Royal College, Colombo 07 பதிவிறக்க
(English) HRC/3469/15/L-14 (English) O.N.C. Silva Vs. Principal, Vishaka Vidyalaya, Colombo 05 பதிவிறக்க
(English) HRC/4691/14 (English) A. Fonseka Vs. The Commander, Sri Lanka Air Force பதிவிறக்க
(English) HRC/4699/15 (English) J.S.M. Rafee Vs. Secretary, Ministry of Education, Director (National Schools) Ministry of Education & Principal, Royal College, Colombo 07. பதிவிறக்க
(English) HRC/3548/13 (English) H.B. Wasana Vs. Officer In Charge, Police Station Wattala & Chairman, Pradeshiya Sabhawa, Wattala பதிவிறக்க
(English) HRC/3358/15/L-15, HRC/4706/15/L-15 (English) C.H. Edirimanna and Prasanna Mapa Wijesinha Vs. Secretary, Ministry of Education, Director (National School) Ministry of Education and Principal, Nalanda College, Colombo 10. பதிவிறக்க

(English) Freedom from arbitrary arrest, detention and punishment, and prohibition of retroactive penal legislation.
(1) No person shall be arrested except according to procedure established by law. Any person arrested shall be informed of the reason for his arrest.

வழக்கு எண் புகார் மற்றும் பதிலளிப்பவர் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம்
(English) HRC/2003/12 (English) Waduge Gunawathi Perera Vs. Sub Inspector, Nishantha Kumara & Police Constable Abesekara, Police Station, Panadura South பதிவிறக்க
(English) HRC/MT/398/11 (English) T.J. Jayaweera Vs. S.K.D. De Silva, Officer In Charge of Police, Police Station, Nagoda பதிவிறக்க
Font Resize
Contrast

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.