தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

பிராந்திய அலுவலகங்கள்

(English) Ampara

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
(English) Mr. W. Chandrasiri
முகவரி
(English) No.D 768/1, Pandukabhaya Mawatha, Ampara
தொலைபேசி
(English) 063-2222340
மின்னஞ்சல்

(English) Anuradhapura

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
(English) Ms. Shiromi Preyanga
முகவரி
(English) No.623/20 E, Freeman Mawatha, Anuradhapura
தொலைபேசி
(English) 025-2234801
மின்னஞ்சல்

(English) Badulla

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
(English) Ms. Glory Francis and Mr. Viranjan Dias Sumanasekara
முகவரி
(English) No.45/5, Kumarasinghe Road, Badulla
தொலைபேசி
(English) 055-2224594
மின்னஞ்சல்

(English) Batticaloa

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
(English) Mr. A. Azeez
முகவரி
(English) No.24, Sinna Uppodai Road, Batticaloa
தொலைபேசி
(English) 065-2224420
மின்னஞ்சல்

(English) Jaffna

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
(English) Mr. T. Kanagaraj
முகவரி
(English) No. 1, 3rd Cross Street, Jaffna
தொலைபேசி
(English) 021-2222021
மின்னஞ்சல்

(English) Kalmunai

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
(English) Mr. L. Issadeen
முகவரி
(English) No.161/1, Main Street, Kalmunai
தொலைபேசி
(English) 067-2229728
மின்னஞ்சல்

(English) Kandy

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
(English) Ms. Kumuduni Vithana
முகவரி
(English) No. 17, George E De Silva Mawatha, Kandy.
தொலைபேசி
(English) 081-2205024
மின்னஞ்சல்

(English) Matara

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
(English) Mr. D. M. R. Dissanayake
முகவரி
(English) No.9A, Rahula Cross Road, Matara
தொலைபேசி
(English) 041- 2226533
மின்னஞ்சல்

(English) Trincomalee

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
(English) Ms. Uma Kugathasan
முகவரி
(English) No.227, Main Street, Trincomalee
தொலைபேசி
(English) 026-2222607
மின்னஞ்சல்

(English) Vavuniya

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
(English) Mr. Rohitha Priyadarshana
முகவரி
(English) No. 26/2, Outer Circular Road, Vavuniya.
தொலைபேசி
(English) 024-2222029
மின்னஞ்சல்
Font Resize
Contrast

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.