தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

பிராந்திய அலுவலகங்கள்

அம்பாறை

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. பி டபிள்யூ சந்திரசிறி
முகவரி
4ஆம் மைல் அஞ்சல், உஹன வீதி, கரங்காவ
தொலைபேசி
063 – 2222340
மின்னஞ்சல்

அனுராதபுரம்

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
செல்வி. டபிள்யூ கே ஷிரோமி பிரியங்கா
முகவரி
இல.623/20 E, பிரீமன் மாவத்தை, அனுராதபுரம்
தொலைபேசி
025-2234801
மின்னஞ்சல்

பதுளை

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
திருமதி குளோரி பிரான்சிஸ்
முகவரி
இல. 45/5, குமாரசிங்க வீதி, பதுளை
தொலைபேசி
055-2224594
மின்னஞ்சல்

மட்டக்களப்பு

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஏ எல் இஸ்ஸதீன்
முகவரி
இல. 46, கோவிங்டன் வீதி, மட்டக்களப்பு
தொலைபேசி
065 – 2224420
மின்னஞ்சல்

யாழ்ப்பாணம்

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. டி. கனகராஜ்
முகவரி
இல. 1, 3வது குறுக்குத் தெரு, யாழ்ப்பாணம்
தொலைபேசி
021-2222021
மின்னஞ்சல்

கல்முனை

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஏ சி ஏ அஜீஸ்
முகவரி
கிட்டாங்கி வீதி, மணச்சேனை, கல்முனை - 01
தொலைபேசி
067 – 2229728
மின்னஞ்சல்

கண்டி

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
திருமதி எச் கே விதானா
முகவரி
இல. 17, ஜோஜ் ஈ டி சில்வா மாவத்தை, கண்டி
தொலைபேசி
081 – 2205024
மின்னஞ்சல்

மாத்தறை

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. டி எம் ஆர் திசாநாயக்க
முகவரி
இல. 9, ராகுல குறுக்கு வீதி, மாத்தறை
தொலைபேசி
041- 2226533
மின்னஞ்சல்

திருகோணமலை

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஆர்.எல்.வசந்தராஜா
முகவரி
343, பவர் ஹவுஸ் வீதி, திருகோணமலை
தொலைபேசி
026 – 2222607
மின்னஞ்சல்

வவுனியா

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. எம் ஆர் பிரியதர்ஷன
முகவரி
இல. 26/2, வெளி வட்ட வீதி, வவுனியா
தொலைபேசி
024-2222029
மின்னஞ்சல்
Font Resize
Contrast

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.