தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

தலைமை அலுவலகம்

தலைமை அலுவலகத்தின் தொடர்பு விவரங்கள்

(English) HRCSL – Head Office,
No 14,
R. A. De Mel Mawatha,
Colombo 04,
Sri Lanka.

தொலைபேசி
(English) (+ 94) 112505580 (English) (+ 94) 112505581 (English) (+ 94) 112505582
தொலைநகல்
(English) (+94) 112505541
மின்னஞ்சல்
(English) sechrcsl@gmail.com
இணையதளம்
(English) www.hrcsl.lk
ஹாட்லைன்
(English) 1996 (English) (+ 94) 112505575 (English) (+ 94) 773088135 (English) (+ 94) 773762112

  Get In Touch

  We would love to hear from you.Get in touch with us by email.

  Your Name*
  Email*
  Subject
  Message
  (English)
  பெயர் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல்
  (English) Justice (Retired) Rohini Marasinghe (English) Chairperson (English) (+ 94) 112505451 (English) (+ 94) 112505461
  (English) Dr. M.H. Nimal Karunasiri (English) Commissioner (From 10 December 2020) (English) (+ 94) 112505465 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Dr. Vijitha Nanayakkara (English) Commissioner (From 10 December 2020) (English) (+ 94) 112505469 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Ms. Anusuya Shanmuganathan (English) Commissioner (From 10 December 2020) (English) (+ 94) 112505468 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Venerable Kalupahana Piyarathana Thero (English) Commissioner (English) (+ 94) 112505467 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Ms. Hema Dharmawardane (English) Additional Secretary (English) (+ 94) 112505581 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Mr. Ranjith Uyangoda (English) Actg. Secretary (English) (+ 94) 112505521 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Ms. Sulari Liyanagama (English) Actg. Director (Inquires & Investigations) (English) (+ 94) 112505566 (English) (+ 94) 112505574
  (English) Mr. Nihal Chandrasiri (English) Actg. Director (Research & Monitoring) (English) (+ 94) 112505595 (English) (+ 94) 112505595
  (English) Mrs. Menaka Herath (English) Director (Education & Special Programs) (English) (+ 94) 112505569 (English) (+ 94) 112505569
  (English) Mr. Damminda Kumara (English) Director (Administration and Finance) (English) (+ 94) 112505531 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Mr. C.K. Rajasinghe (English) Network Administrator (English) (+ 94) 112505580 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Ms. M H Ramyawathi (English) Accountant (English) (+ 94) 112505547 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Ms. Nanda Wickramasinghe (English) Administrative Officer (English) (+ 94) 112505531 (English) (+ 94) 112505541
  Font Resize
  Contrast

  Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

  සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

  ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.