අමතන්න

ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

අම්පාර

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
පී ඩබ්ලිව් චන්ද්‍රසිරි මහතා
ලිපිනය
4 කණුව, උහන පාර, කරංගාව, අම්පාර
දුරකථන
063 – 2222340
විද්යුත් තැපෑල

අනුරාධපුර

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
ඩබ්ලිව් කේ ශිරෝමි ප්‍රියංගා මෙනවිය
ලිපිනය
623/20 ඊ, ෆ්‍රීමන් පාර, අනුරාධපුර
දුරකථන
025-2234801
විද්යුත් තැපෑල

බදුල්ල

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
ග්ලෝරි ෆ්‍රැන්සිස් මහත්මිය
ලිපිනය
45/5, කුමාරසිංහ පාර, බදුල්ල
දුරකථන
055-2224594
විද්යුත් තැපෑල

මඩකලපුව

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
ඒ එල් ඉසදීන් මහතා
ලිපිනය
අංක 46, කොවින්ටන් පාර, මඩකලපුව
දුරකථන
065 – 2224420
විද්යුත් තැපෑල

යාපනය

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
ටී කනගරාජ් මහතා
ලිපිනය
අංක 1, 3 වැනි හරස් වීදිය, යාපනය
දුරකථන
021-2222021
විද්යුත් තැපෑල

කල්මුණේ

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
ඒ සී ඒ අසීස් මහතා
ලිපිනය
කිට්ටන්කි පාර, මානච්චේනයි, කල්මුණේ - 01
දුරකථන
067 – 2229728
විද්යුත් තැපෑල

මහනුවර

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
එච් කේ විතාන මිය
ලිපිනය
අංක 17, ජෝර්ජ් ඊ ද සිල්වා මාවත, මහනුවර
දුරකථන
081 – 2205024
විද්යුත් තැපෑල

මාතර

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
ඩී එම් ආර් දිසානායක මහතා
ලිපිනය
9, රාහුල හරස් වීදිය, මාතර
දුරකථන
041 – 2226533
විද්යුත් තැපෑල

ත්‍රිකුණාමලය

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
ආර් එල් වසන්තරාජා මහතා
ලිපිනය
343, පවර් හවුස් පාර, ත්‍රිකුණාමලය
දුරකථන
026 – 2222607
විද්යුත් තැපෑල

වවුනියාව

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
එම් ආර් ප්‍රියදර්ශන මහතා
ලිපිනය
26/2, පිටත වටරවුම් පාර, වවුනියාව
දුරකථන
024-2222029
විද්යුත් තැපෑල
Font Resize
Contrast

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.