අමතන්න

ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

(English) Ampara

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
(English) Mr. W. Chandrasiri
ලිපිනය
(English) No.D 768/1, Pandukabhaya Mawatha, Ampara
දුරකථන
(English) 063-2222340
විද්යුත් තැපෑල

(English) Anuradhapura

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
(English) Ms. Shiromi Preyanga
ලිපිනය
(English) No.623/20 E, Freeman Mawatha, Anuradhapura
දුරකථන
(English) 025-2234801
විද්යුත් තැපෑල

(English) Badulla

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
(English) Mr. Jagath Wicrkamasinghe
ලිපිනය
(English) No.19/IB, Badulupitiya Road, Badulla
දුරකථන
(English) 055-2224594
විද්යුත් තැපෑල

(English) Batticaloa

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
(English) Mr. A. Azeez
ලිපිනය
(English) No.24, Sinna Uppodai Road, Batticaloa
දුරකථන
(English) 065-2224420
විද්යුත් තැපෑල

(English) Jaffna

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
(English) Mr. T. Kanagaraj
ලිපිනය
(English) No. 1, 3rd Cross Street, Jaffna
දුරකථන
(English) 021-2222021
විද්යුත් තැපෑල

(English) Kalmunai

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
(English) Mr. L. Issadeen
ලිපිනය
(English) No.161/1, Main Street, Kalmunai
දුරකථන
(English) 067-2229728
විද්යුත් තැපෑල

(English) Kandy

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
(English) Ms. Kumuduni Vithana
ලිපිනය
(English) No. 8/1,Primrose Road, Kandy
දුරකථන
(English) 081-2205024
විද්යුත් තැපෑල

(English) Matara

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
(English) Mr. D. M. R. Dissanayake
ලිපිනය
(English) No.15, Kalidasa Road, Matara
දුරකථන
(English) 041- 2226533
විද්යුත් තැපෑල

(English) Trincomalee

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
(English) Ms. Uma Kugathasan
ලිපිනය
(English) No.227, Main Street, Trincomalee
දුරකථන
(English) 026-2222607
විද්යුත් තැපෑල

(English) Vavuniya

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
(English) Mr. Rohitha Priyadarshana
ලිපිනය
(English) No. 26/2, Outer Circular Road, Vavuniya.
දුරකථන
(English) 024-2222029
විද්යුත් තැපෑල

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.