අපි ගැන

අවස්ථාවන්

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ මානව හිමිකම් නිලධාරි III තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු වෙනුවෙන් ස්ථිර පදනමින් බඳවා ගැනීමට දැනට ස්ථිර රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
මානව හිමිකම් නිලධාරි - III තනතුරට බඳවාගැනීම - 2024
බාගත කරන්න

අයදුම්පත

PDF File
මානව හිමිකම් නිලධාරි - III තනතුරට බඳවාගැනීම - 2024
බාගත කරන්න

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka calls for applications from dynamic undergraduates or recent graduates (Aged between 19-29 years) who wish to voluntarily support the work of the Commission and obtain training in human rights promotion and protection activities, including research. Applicants with training in law, political science, international relations, or other areas of social sciences and humanities will be given preference. Those who can demonstrate an active commitment to public interest activities and good writing skills would have a distinct advantage. The internships are for a minimum of 3 months duration and could be served either at the Regional Offices or District Office or Sub Offices (refer to HRCSL website for locations). Refer to the HRCSL website for the application. The application must be emailed with a copy of the University ID card/ copy of the Degree Certificate to internship.hrcsl@gmail.com or before February 09, 2024.

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) INTERNSHIPS – JANUARY 2024 (Regional Offices)
බාගත කරන්න

අයදුම්පත

PDF File
(English) INTERNSHIPS – JANUARY 2024 (Regional Offices)
බාගත කරන්න

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka calls for applications from dynamic undergraduates or recent graduates who wish to voluntarily support the work of the Commission and obtain training in human rights promotion and protection activities, including research. Applicants with training in law, political science, international relations or other areas of social sciences and also humanities will be given preference. Those who can demonstrate an active commitment to public interest activities and also good writing skills would have a distinct advantage.

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) HRCSL calls applications for the Internship – Internships - November 2023
බාගත කරන්න

අයදුම්පත

PDF File
(English) HRCSL calls applications for the Internship – Internships - November 2023
බාගත කරන්න

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka calls for applications from dynamic undergraduates or recent graduates (Age between 18-29 years) who wish to voluntarily support the work of the Commission and obtain training in human rights promotion and protection activities, including research. Applicants with training in law, political science, international relations, or other areas of social sciences and also humanities will be given preference. Those who can demonstrate an active commitment to public interest activities and also good writing skills would have a distinct advantage.

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) HRCSL calls applications for Internship –September 2023
බාගත කරන්න

අයදුම්පත

PDF File
(English) HRCSL calls applications for Internship –September 2023
බාගත කරන්න

The Human Rights Commission of Sri Lanka calls for applications from dynamic undergraduates or recent graduates who wish to voluntarily support the work of the Commission and obtain training in human rights promotion and protection activities, including research. Applicants with training in law, political science, international relations or other areas of social sciences and also humanities will be given preference. Those who can demonstrate an active commitment to public interest activities and also good writing skills would have a distinct advantage.

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
HRCSL calls applications for Internship –May 2023
බාගත කරන්න

අයදුම්පත

PDF File
HRCSL calls applications for Internship –May 2023
බාගත කරන්න

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka calls for applications from dynamic undergraduates or recent graduates who wish to voluntarily support the work of the Commission and obtain training in human rights promotion and protection activities, including research. Applicants with training in human rights, law, political science, international relations or other areas of social sciences and also humanities will be given preference. Those who can demonstrate an active commitment to public interest activities and also good writing skills would have a distinct advantage.

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka calls for applications from dynamic undergraduates or recent graduates who wish to voluntarily support the work of the Commission and obtain training in human rights promotion and protection activities, including research. Applicants with training in law, political science, international relations or other areas of social sciences and also humanities will be given preference. Those who can demonstrate an active commitment to public interest activities and also good writing skills would have a distinct advantage.

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) HRCSL calls applications for the Internship – September 2022
බාගත කරන්න

අයදුම්පත

PDF File
(English) HRCSL calls applications for the Internship – September 2022
බාගත කරන්න

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka calls for applications from dynamic undergraduates or recent graduates who wish to voluntarily support the work of the Commission and obtain training in human rights promotion and protection activities, including research. Applicants with training in law, political science, international relations or other areas of social sciences and also humanities will be given preference. Those who can demonstrate an active commitment to public interest activities and also good writing skills would have a distinct advantage.

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) HRCSL calls applications for the Internship – April 2022
බාගත කරන්න

අයදුම්පත

PDF File
(English) HRCSL calls applications for the Internship – April 2022
බාගත කරන්න

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka calls for applications for the following vacancies at its head office - for the EU Funded JURE projects. 1) Consultant - (Inquiries and Investigation Division) 2) Media Officer 3) Senior Research Officer

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) Vacancies
බාගත කරන්න

(English) Positions 01. Consultant (Inquiries and Investigation Division 02. Media Officer 03. Senior Research Officer 04. Project Officer (Rapid Response Unit) 05. Project Assistant (Head Office) 06. Project Co-ordinator 07. Project Assistants (Rathnapura and Nuwara Eliya Sub Officers of HRCSL) Closing date on or before 10/06/2023

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) HRCSL calls applications for the following positions –for the EU-funded projects
බාගත කරන්න

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව දැනට රජයේ සේවයේ නියුතු පුද්ගලයින්ගෙන් නීති නිලධාරි තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා ඇත.

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව නීති නිලධාරි තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි
බාගත කරන්න

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව දැනට රජයේ සේවයේ නියුතු පුද්ගලයින්ගෙන් මානව හිමිකම් නිලධාරි තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා ඇත.

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව මානව හිමිකම් නිලධාරි තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි
බාගත කරන්න

(English) · Director (Inquiries and Investigations) - 01 post · Director (Research and Monitoring) - 01 post · Director (International Relations) - 01 post

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) Post of Director (Inquiries and Investigations)/Director (Research and Monitoring)/Director (International Relations)
බාගත කරන්න

අයදුම්පත

PDF File
(English) Post of Director (Inquiries and Investigations)/Director (Research and Monitoring)/Director (International Relations)
බාගත කරන්න

(English) Human Rights Officers - 27 posts

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) Post of the Human Rights Officers
බාගත කරන්න

අයදුම්පත

PDF File
(English) Post of the Human Rights Officers
බාගත කරන්න

(English) Hardware & Software Technicians - 02 posts

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) Post of the Hardware & Software Technicians
බාගත කරන්න

අයදුම්පත

PDF File
(English) Post of the Hardware & Software Technicians
බාගත කරන්න

The Human Rights Commission of Sri Lanka calling for applications following vacancies; Asst.Dir. / Dy.Director (Admin) – 01 Asst.Dir. / Dy.Director (Inquiries & Investigations) – 01 Asst.Dir. / Dy.Director (Education & Special Programmes) – 01 Please send your application on or before 04. 06. 2021 Note: Take notice that the date for applying for the post of Asst/ or Deputy Directors has been extended till 14.06.2021

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
Asst.Dir. / Dy.Director (Admin), Asst.Dir. / Dy.Director (Inquiries & Investigations), Asst.Dir. / Dy.Director (Education & Special Programmes)
බාගත කරන්න

අයදුම්පත

PDF File
Asst.Dir. / Dy.Director (Admin), Asst.Dir. / Dy.Director (Inquiries & Investigations), Asst.Dir. / Dy.Director (Education & Special Programmes)
බාගත කරන්න

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka, an Independent Commission, established by Act of Parliament No.21 of 1996 invites applications from committed and highly motivated applicants with relevant qualifications for the following posts. Legal Officer -12

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) Post of Legal Officer
බාගත කරන්න

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka, an Independent Commission, established by Act of Parliament No.21 of 1996 invites applications from committed and highly motivated applicants with relevant qualifications for the following post. Human Rights Officer – 23

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) Post of Human Rights Officer
බාගත කරන්න

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka, an Independent Commission, established by Act of Parliament No.21 of 1996 invites applications from committed and highly motivated applicants with relevant qualifications for the following post. Translator – 02

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) Post of Translator
බාගත කරන්න

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka calls for applications for the post of Project Assistant for its Kilinochchi Sub – Office (Contract Basis)

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) Post of Project Assistant – Kilinochchi Sub Office
බාගත කරන්න

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka calls for applications for the post of Office Assistant for its Mannar, Kilinochchi and Puttlam Sub – Offices (Contract Basis)

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) Post of Office Assistant – Mannar. Kilinochchi & Puttlam Sub Office
බාගත කරන්න

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka, an Independent Commission, established by Act of Parliament No.21 of 1996 invites applications from committed and highly motivated applicants with relevant qualifications for the posts stated in the advertisement below.

සම්පූර්ණ දැන්වීම

PDF File
(English) Post of Director (Administration & Finance), Director (Inquiries & Investigations), Director (Research & Monitoring), Director (Education & Special Programmes), Director (International Relations), Accountant, and Internal Auditor.
බාගත කරන්න

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka invites applications from committed and highly motivated applicants with relevant qualifications for the post of Project Assistant for its Mannar Sub-Office (contract basis). Interested persons should apply with their CVs together with names and addresses of 02 non related referees, by email to hrcvavuniya@sltnet.lk on or before 25th April 2018.

අයදුම්පත

PDF File
(English) Post of project assistant- Mannar sub-office, hrcsl
බාගත කරන්න

(English) HRCSL calls for applications for the posts of Inquiring Officer (02 posts) and Project Assistant (01 Post) Applicants should apply with their CV together with names and addresses of 02 non-related referees, by email to sechrcsl@gmail.com to Secretary, Human Rights Commission of Sri Lanka, No. 14, R A De Mel Mawatha, Colombo 04, by 5 October 2018.

අයදුම්පත

PDF File
(English) Post of inquiring officer and project assistant
බාගත කරන්න
Font Resize
Contrast

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.