අපි ගැන

පරිපාලන හා මූල්‍ය අංශය

(English) The Director,
Administration and Finance Division,
Human Rights Commission of Sri Lanka,
No.14,
R. A. De Mel Mawatha,
Colombo 04,
Sri Lanka.

දු.ක. : (English) (+ 94) 112505531 ෆැක්ස් : (English) (+ 94) 112505541

කණගාටුයි, මෙම අන්තර්ගතය සිංහල භාෂාවෙන් නොමැත

කාර්යයන්

  • (English) Staff recruitment, management and development
  • (English) Office management, including the regional offices
  • (English) Managing the cyber security network of the Commission, through the Network Administrator
  • (English) Supporting the smooth functioning of the substantive divisions of the Commissions, their activities and programs
  • (English) Preparing the annual budget and handling all financial matters of the Commission
  • (English) Maintaining financial and administrative accountability as per the State rules and regulations
Font Resize
Contrast

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.