අපි ගැන

අධ්‍යාපන හා විශේෂ වැඩසටහන් අංශය

(English) Director,
Education and Special Programmes Division,
Human Rights Commission of Sri Lanka,
No.14,
R. A. De Mel Mawatha,
Colombo 04,
Sri Lanka.

දු.ක. : (English) (+ 94) 112505569 ෆැක්ස් : (English) (+ 94) 112505569

කණගාටුයි, මෙම අන්තර්ගතය සිංහල භාෂාවෙන් නොමැත

කාර්යයන්

  • (English) Developing human rights educational programmes including promotional documents, leaflets and posters
  • (English) Developing human rights training modules and manuals
  • (English) Conducting human rights awareness programmes, seminars, workshops, special lectures, demonstrations and trainings
  • (English) Organizing capacity building programmes for Commission staff
  • (English) Organizing events to celebrate and commemorate important international days such as the International Women’s Day, International Human Rights Day, and International Day in Support of Victims of Torture
  • (English) Functioning as resource persons for human rights awareness programs organized by other institutions
Font Resize
Contrast

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.