අපි ගැන

පැමිණිළි හා විමර්ශණ අංශය

(English) Director,
Inquiries and Investigations Division,
Human Rights Commission of Sri Lanka,
No.14,
R. A. De Mel Mawatha,
Colombo 04,
Sri Lanka.

Email: iihrcsrilanka@gmail.com

දු.ක. : (English) (+ 94) 112505566 ෆැක්ස් : (English) (+ 94) 112505574

කණගාටුයි, මෙම අන්තර්ගතය සිංහල භාෂාවෙන් නොමැත

කාර්යයන්

  • (English) Inquiring into and investigating complaints made by an affected/aggrieved person or group, or a person/group acting on behalf of an affected/aggrieved person or group, regarding violations or imminent violations of fundamental rights guaranteed by Chapter III of the Sri Lankan Constitution (1978)
  • (English) Inquiring into and investigating fundamental rights violations on its own motion (suo-motu action), i.e. proactively inquire into and investigate violations even in instances when complaints have not been made
  • (English) Providing advice to those that wish to seek remedy for an alleged violation of a fundamental right and refer them to relevant authorities
  • (English) Inquiring into and reporting to the Supreme Court on matters referred to the Commission
  • (English) Conducting visits to places where people are deprived of liberty to examine and inquire into the conditions of the persons detained
  • (English) Operating a hotline service to enable the public to contact the Commission at any time to seek remedies for violations or imminent violations of fundamental rights such as torture and arbitrary arrest and detention
Font Resize
Contrast

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.