අමතන්න

උප කාර්යාල

රත්නපුර – උප කාර්යාලය

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
ලිපිනය
අංක 654, කොළඹ පාර, නව නගරය, රත්නපුර
දුරකථන
045-2228147
විද්යුත් තැපෑල

කිලිනොච්චි – උප කාර්යාලය

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
ලිපිනය
පැරණි කච්චේරි ගොඩනැගිල්ල කිලිනොච්චි
දුරකථන
021-2222021/ 0703654910
විද්යුත් තැපෑල

නුවරඑළිය – උප කාර්යාලය

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
ලිපිනය
ක්වීන්ස් එලිසබෙත් ප්ලාසා ගොඩනැගිල්ල, නුවරඑළිය
දුරකථන
052-2224720
විද්යුත් තැපෑල

පුත්තලම – උප කාර්යාලය

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
එන්.එල්.ඒ කලාම්
ලිපිනය
පැරණි නගර සභා ගොඩනැගිල්ල, කුරුණෑගල පාර, පුත්තලම
දුරකථන
032-2266840
විද්යුත් තැපෑල
Font Resize
Contrast

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.