අමතන්න

උප කාර්යාල

(English) Puttlam – Sub Office

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
(English) Mr. N. L. A. Kalam
ලිපිනය
(English) Old Urban Council Building, Kurunagala Road, Puttlam
දුරකථන
(English) 0715663455
විද්යුත් තැපෑල
Font Resize
Contrast

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.