ප්‍රලේඛනය

ඔබේ අයිතිවාසිකම් ගැන දැනගන්න

(English) Know about the Human Rights Commission of Sri Lanka

(English) The Human Rights Commission of Sri Lanka (HRCSL) was established to protect and promote human rights of all persons in Sri Lanka. Click on the video to learn about the Commission, its mandate and powers, what the Commission can do for you to ensure your rights are protected, and how you can come to us if your rights are violated.

(English) මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ගැන දැන ගනිමු

(English) மனித உரிமைகள் அணைக்கு‌‍ழுவைபற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

(English) What are your Fundamental Rights?

(English) The Constitution of Sri Lanka guarantees certain Fundamental Rights to persons. Click on the video to learn about your constitutionally guaranteed rights.

(English) ඔබගේ මූලික අයිතිවාසිකම් යනු මොනවාද?

(English) உங்கள் அ‌‍டிப்படை உரிமைகள் என்ன?

(English) Gender Equality

(English) Everyone should enjoy the same rights and have the same life opportunities irrespective of their sex and gender. Click on the video to learn about gender, what gender discrimination is and why it is important to ensure women have equal rights.

(English) ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සහ සමානාත්මතාව

(English) பால்நிலை சமத்‌‌துவம்

(English) Economic, Social and Cultural Rights

(English) Do you know you have the right to enjoy economic, social and cultural rights? Click here to learn about them.

(English) ආර්ථික, සමාජයීය හා සංස්කෘතික අයිතීන්

(English) பொருலாதார, சமூக, கலாச்சார உரிமைகள்

Font Resize
Contrast

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.