අපි ගැන

පර්යේෂණ හා අධීක්ෂණ අංශය

(English) The Director,
Research and Monitoring Division,
Human Rights Commission of Sri Lanka,
No.14,
R. A. De Mel Mawatha,
Colombo 04,
Sri Lanka.

දු.ක. : (English) (+ 94) 112505595 ෆැක්ස් : (English) (+ 94) 112505595

කණගාටුයි, මෙම අන්තර්ගතය සිංහල භාෂාවෙන් නොමැත

කාර්යයන්

  • (English) Conducting fact finding missions to ascertain the state of human rights issues and make recommendations to relevant State authorities
  • (English) Conducting research on critical human rights issues
  • (English) Conducting monitoring visits in collaboration with the Inquiries and Investigation Division to places where persons are deprived of liberty, including places established for the care and protection of juveniles and women
  • (English) Formulating guidelines on critical human rights issues to State officials to strengthen the promotion and protection of fundamental rights guaranteed in the Constitution
  • (English) Election monitoring
  • (English) Monitoring print and electronic media to identify violations or imminent infringements of fundamental rights and human rights
  • (English) Monitoring the implementation of the language policy
  • (English) Coordinating the Internship Programme of the Commission
Font Resize
Contrast

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.