HRC Sri Lanka
HRC Sri Lanka
HRC Sri Lanka
HRC Sri Lanka
HRC Sri Lanka
HRC Sri Lanka
HRC Sri Lanka

இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு

To give force to the commitment of Sri Lanka as a member of the United Nations in protecting human rights, and to perform the duties and obligations imposed on Sri Lanka by various international treaties at international level; as well as to maintain the standards set out under the Paris Principles in 1996 the Government of Sri Lanka formulate. Act No. 21 of 1996 to establish the Human Rights Commission of Sri Lanka… More

தற்போதைய செயல்பாடுகள்

(English) HRCSL Calls Applications for Youth Camp 2020

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது

மேலும் வாசிக்க

(English) HRCSL to host its first webinar in commemoration of International Day in Support of Victims of Torture -2020.

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது

மேலும் வாசிக்க

UN Subcommittee on the Prevention of Torture meets the Human Rights Commission

The delegation of the UN Subcommittee on the Prevention of Torture (SPT) visited the Human Rights Commission of Sri Lanka on 04 April 2019. The delegation comprised of…

மேலும் வாசிக்க

Human Rights Commission celebrates International Women’s Day 2019 on the theme “Mainstreaming Women with Disabilities for a Dignified Life”

The Commission organized a national round table discussion to commemorate International Women’s day on 8th March 2019 on the theme of “Mainstreaming Women with Disabilities…

மேலும் வாசிக்க

Human Rights Commission organizes the first ever youth camp

Marking the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, HRCSL organizes it’s first ever Youth Camp. During the camp, participants from 25 different…

மேலும் வாசிக்க

இலங்கையின் மனித உரிமைகள் பேரவையின் செய்தி

(English) HRCSL Calls Applications for Youth Camp 2020

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது

மேலும் வாசிக்க

(English) Human Rights Commission of Sri Lanka Calls Applications for Internships

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது

மேலும் வாசிக்க

HRCSL calls application for the Post of Project Assistant – Kilinochchi Sub Office

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது

மேலும் வாசிக்க

(English) HRCSL calls for applications for the Post of Office Assistant

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது

மேலும் வாசிக்க

(English) HRCSL issues Recommendations /Proposed Action Addressed to Chairman, National Election Commission

மன்னிக்கவும், இந்த உள்ளடக்கம் தமிழில் கிடைக்காது

மேலும் வாசிக்க

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.