මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය

පිහිටීම:

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතෙහි, මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙහි, මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යයාලය පිහිටා ඇත.

පරිපාලන ප්‍රදේශය:

මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යයාලය මගින් ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට යන දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය කරනු ලබයි. මෙම දිස්ත්‍රික්කවල භූමි ප්‍රමාණය පිළිවෙලින් ව.කි.මී 1673,1249 සහ 2593ක් වේ. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාස 19ක්ද, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාස 16ක්ද, මාතර දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාස 16ක්ද වෙයි.

ජනගහන ව්‍යාප්තිය:

දිස්ත්‍රික්කය ජනගහන ව්‍යාප්තිය එකතුව
සිංහල ශ්‍රී ලාංකීය මරක්කල ශ්‍රී ලාංකීය දෙමළ ඉන්දීය දෙමළ වෙනත්
ගාල්ල 66114 23234 989 255 342 90934
හම්බන්තොට 510965 5646 1869 424 8511 527415
මාතර 76254

වෙනත් තොරතුරු :

පොලිස් ස්ථාන ගණන: 72 (මාතර-15,හම්බන්තොට-15,ගාල්ල-28,මොණරාගල-01,රත්නපුර-03)

බන්ධනාගාර: 05 (මාතර-01,හම්බන්තොට-විවෘත බන්ධනාගාර 01 සහ බන්ධනාගාර-01,ගාල්ල-02)

වෙනත් සිර අඩස්සි ආයතන: 01

ළමා නිවාස/ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන: 06 (හම්බන්තොට-01, ගාල්ල-05)

වාර්තා:

මාසික පැමිණිලි තොරතුරු.
මාසිකව බැලීමට යාම.
මාසික ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්.
වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න:
ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
අංක 15,කාලිදාස මාවත, මාතර .
දුරකථන/ෆැක්ස්: 041-2226533
ව්ද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]