අභ්‍යන්තර මෙවලම් සහ ආයතන

(A) ශ්රී ලංකාවේ දින වකවානු අනුව සිදුවීම් පෙළ ගැස්ම

(B) ගෘහස්ත නීති සම්පාදනය

(i) ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව-1978 – 1978 ඉ / සි / ද

(ii) නීති සම්පාදනයට අදාළ මානව හිමිකම් සීමාව

ළමයින්ට අදාළවන නීති පද්ධතිය

මාධ්ය
සි
1979 අංක 38 දරණ ළමයින් දරුකමට හදා ගැනීමේ ආඥා පනත
1951 අංක 17 දරණ උපත් හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත
2001 අංක 10 දරණ ළමා අපයෝජනය පිළිබඳ සිවිල් අංශය ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්රඥප්තිය
1939 අංක 48 දරණ ළමයින් හා තරුණ පුද්ගලයින් සම්බන්ධව වන ආඥා පනත
2005 අංක 30 දරන වෛශ්‍යා වෘත්තිය සඳහා කාන්තාවන් සහ ළමයින් ජාවාරම් කිරීම වැළැක්වීම සහ ඊට එරෙහිව කටයුතු කිරීමේ පනත
1934 අංක 31 දරණ අධ්යාපන ආඥා පනත
1956 අංක 47 දරණ කාන්තාවන් තරුණ පුද්ගලයන් සහ ළමයින් සේවයේ යෙදවීම පිළිබඳ ආඥා පනත
2006 අංක 4 දරන ජිනීවා සම්මුති පනත
1907 දරන රැඳවුම් නිවාස ආඥා පනත
2007 අංක 56 දරන සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (අයි.සී.සී.පී.ආර්) පනත
1952 අංක 44 දරණ උඩරට විවාහ සහ දික්කසාද ආඥා පනත
1995 අංක 18 දරණ (සංශෝධිත) විවාහ සහ දික්කසාද ආඥා පනත
1999 අංක 37 දරන නඩත්තු (සංශෝධන) පනත
1995 අංක 18 දරන විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන) පනත
1995 අංක 19 දරන උඩරට විවාහ හා දික්කසාද (සංශෝධන) පනත
1998 අංක 50 දරන ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පනත
1927 අංක 4 දරන අසභ්‍ය ප්‍රකාශන ආඥා පනත
1979 අංක 4 දරන බීමත්කම යටතේ සිදුකරන වැරදි පිළිබඳ ආඥා පනත
1941 අංක 22 දරන අනාථ නිවාස ආඥා පනත
2006 අංක 16 දරන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත
1944 අංක 42 දරන වරදකරුවන් පරිවාසගත කිරීම පිළිබඳ ආඥා පනත
2005 අංක 16 දරන සුනාමි (විශේෂ ගිවිසුම)
1841 අංක 04 දරන පාදඩ  (අයාල) ආඥා පනත
1939 අංක 28 දරන යෞවන වරදකරුවන් (පුහුණු පාසල්) පිළිබඳ ආඥා පනත

කාන්තාවන්ට අදාළවන නීති පද්ධතිය

මාධ්ය
සි
1941 අංක 24 දරන කුල වද්දා ගැනීමේ ආඥා පනත
2005 අංක 30 දරන වෛශ්‍යා වෘත්තිය සඳහා කාන්තාවන් සහ ළමයින් ජාවාරම් කිරීම වැළැක්වීම සහ ඊට එරෙහිව කටයුතු කිරීම පනත
1937 අංක 13 දරණ පතල් කර්මාන්තයේ නියුතු කාන්තාවන්ගේ ආඥා පනත
1956 අංක 47 දරණ තරුණ කාන්තාවන් සහ ළමයින් සේවයේ යෙදවීම පිළිබඳ පනත
1984 අංක 32 දරන ස්ත්‍රීන්, තරුණ අය සහ ළමයින් සේවයෙහි යෙදවීම පිළිබඳ (සංශෝධන) පනත
2003 අංක 8 දරන ස්ත්‍රීන් තරුණ අය සහ ළමයින් සේවයෙහි යෙදවීම (සංශෝධන) පනත
1951 අංක 23 දරණ උඩරට අනුප්රාප්ති ආඥා පනත
1999 අංක 37 දරන නඩත්තු (සංශෝධන) පනත
1952 අංක 44 දරණ උඩරට විවාහ සහ දික්කසාද ආඥා පනත
1951 අංක 13 දරන මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද ආඥා පනත
1907 අංක 19 දරන සාමාන්‍ය විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත
1939 අංක 32 දරන ප්‍රසූතිකාධාර ආඥා පනත
1998 අංක 29 දරණ දණ්ඩ නීති සංග්රහ පනත (සංශෝධිත)
1995 අංක 22 දරන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත
2006 අංක 16 දරන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත
2005 අංක 34 දරන ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වැළැක්වීමේ පනත
1954 අංක 19 දරන කාර්යාල හා කඩ සාප්පු ආඥා පනත
1806 අංක 18 දරන තේසවලාමේ නීති ආඥා පනත

ආබාධිත පුද්ගලයන්ට අදාළවන නීති පද්ධතිය

මාධ්ය
සි
1980 අංක 46 දරණ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් පනත
2007 අංක 2 දරන චිත්තාභ්‍යාස සංවර්ධන හා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධන සභාව (සංස්ථාගත කිරීමේ) පනත
1996 අංක 28 දරන ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත
2003 අංක 33 දරණ ආබාධිත වූවන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ පනත (සංශෝධිත)
1996 අංක 17 දරන සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩල පනත
1999 අංක 54 දරන රණවිරු සේවා අධිකාරි පනත
1992 අංක 9 දරණ දෘශ්යාබාධිතයන්ගේ භාරකාර අරමුදල පිළිබඳ පනත
1941 අංක 27 දරණ වැටුප් මණ්ඩල ආඥා පනත
1935 කම්කරු වන්දි පනත (2005 සංශෝධිත)
1998 භෞතික පරිසරය ප්රවර්ධනය කිරීමේ පනත

විදේශගත ශ්රමිකයන්ට අදාළවන නීති පද්ධතිය

මාධ්‍ය
සි
2005 අංක 30 දරන වෛශ්‍යා වෘත්තිය සඳහා කාන්තාවන් සහ ළමයින් ජාවාරම් කිරීම වැළැක්වීම සහ ඊට එරෙහිව කටයුතු කිරීමේ පනත
1980 අංක 32 දරණ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශ පනත
1948 අංක 20 දරන ආගමික විගාමික පනත
1998 අංක 42 දරන ආගමික විගාමික පනත
2006 අංක 31 දරන ආගමික විගාමික (සංශෝධන) පනත
1993 අංක 16 දරන  ආගමික විගාමික (සංශෝධන) පනත
2006 අංක 16 දරන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත
1985 අංක 21 දරණ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශ පනත
1994 අංක 4 දරණ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශ පනත (සංශෝධිත)
1841 අංක 4 දරන පාදඩ (අයාල) ආඥා පනත

වැඩිහිටියන්ට අදාළවන නීති පද්ධතිය

මාධ්ය
සි
2000 අංක 9 දරන වැඩිහිටි තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත
2011 අංක 5 දරන වැඩිහිටි  තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ (සංශෝධන) පනත

භාෂාවට අදාළවන නීති පද්ධතිය

මාධ්ය
සි
2007 අංක 26 දරන ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය පනත
1991 අංක 18 දරන රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභා පනත

වධහිංසාවට පත් කිරීමට අදාළවන නීති පද්ධතිය

මාධ්ය
සි
1994 අංක 24 දරන වධ දීමට සහ අනෙකුත් කෲර අමානුෂික හෝ නින්දිත සැලකීමට හෝ දඬුවම් වලට එරෙහි වූ සම්මුති පනත

සිවිල් සහ දේශපාලනයට අදාළවන නීති පද්ධතිය

මාධ්ය
සි

2007 අංක 56 දරන සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (අයි.සී.සී.පී.ආර්) පනත

පරිසරයට අදාළවන නීති පද්ධතිය

මාධ්ය
සි
1979 අංක 58 දරණ කෘෂිකර්ම සේවා පනත
1992 අංක 59 දරණ සත්ව රෝග පනත
1958 අංක 29 දරණ සත්ව පනත
යල් පැන ගියා සේ සැලකීමේ ආඥා පනත
1969 අංක 19 දරණ පරමාණු බලශක්ති අධිකාරි පනත
1981 අංක 57 දරණ වෙරළ ආරක්ෂණ පනත
1979 අංක 1 දරණ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පනත
1994 අංක 6 දරණ කෘමිනාශක ද්රව්ය පාලන පනත (සංශෝධිත)
1980 අංක 27 දරණ රූපලාවන්ය සහ ඔෟෂධ පනත
1980 අංක 25 දරණ සත්ව රෝග ආඥා පනත
2008 අංක 26 දරණ පරිසර ආරක්ෂණ අයබදු ලබා ගැනීමේ පනත
පුපුරන ද්රව්ය ආඥා පනත
1961 අංක 543 දරණ කම්හල් පනත
1961 අංක 543 දරණ කම්හල් පනත
සත්ත්ව සංහතිය සහ වෘක්ෂ ලතා ආරක්ෂණ පනත
සත්ත්ව සංහතිය සහ වෘක්ෂ ලතා ආරක්ෂණ පනත සහ සත්ත්ව සංහතිය සහ වෘක්ෂ ලතා ආඥා පනත
1951 අංක 9 දරණ ගස් කැපීමේ පනත
1961 අංක 21 දරණ පොහොර පනත
1996 අංක 2 දරණ ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනත
2006 ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනත (සංශෝධිත)
ගං වතුර ආරක්ෂණ පනත
1980 අංක 26 දරණ ආහාර පනත
1907 අංක 16 දරණ වනාන්තර ආඥා පනත
වනාන්තර පනත
1889 අංක 17 දරණ සූදු ආඥා පනත
1969 අංක 1 දරණ ආනයන සහ අපනයන පාලන පනත
ජල සම්පාදන ආඥා පනත (ආවරණය 453)
1950 අංක 9 දරණ ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ පනත
ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත (ආවරණය 464)
1979 අංක 1 දරණ ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ නීතිය
ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ ආඥා පනත (ආවරණය 463)
1979 අංක 23 දරණ මහවැලි අධිකාරි පනත
1981 අංක 39 දරණ සමුද්ර දූෂණය වැළැක්වීමේ පනත
1976 අංක 22 දරණ සාමුද්රික කලාප නීතිය
1992 අංක 33 දරණ පතල් සහ ඛනිජ පනත
මහ නගරසභා කවුන්සිල ආඥා පනත
2006 අංක 23 දරණ ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජ ශාක හා සතුන් ඇති කිරීමේ සංවර්ධන අධිකාරිය (සංශෝධිත)
2000 අංක 53 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත (සංශෝධිත)
1988 අංක 56 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත (සංශෝධිත)
1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත
1988 අංක 3 දරණ ජාතික උරුමයන් සහිත ප්රදේශ පුළුල් කිරීමේ පනත
1981 අංක 78 දරණ ජාතික සම්පත්, බල ශක්ති සහ විද්යා අධිකාරිය
1974 අංක 2 දරණ ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩල පනත
1962 අංක 15 දරණ හිංසන ආඥා පනත
1999 අංක 35 දරණ පැළෑටි ආරක්ෂණ පනත
1987 අංක 15 දරණ ප්රාදේශීය සභා පනත
1996 අංක 24 දරණ පාංශු සංරක්ෂණ පනත
2005 අංක 13 දරණ ශ්රී ලංකා ආපදා කළමනාකරණ පනත
1947 අංක 8 දරණ රාජ්ය ඉඩම් ආඥා පනත
2005 අංක 38 දරණ සංචාරක ව්යාපාර පනත
2005 අංක 16 දරණ සුනාමි පනත
1909 අංක 4 දරණ ජපන් ජබර ආඥා පනත
1999 අංක 42 දරණ ජල සම්පත් මණ්ඩල පනත (සංශෝධිත)
වනජීවී ආරක්ෂණ සමාජ පනත

සමාජ ආරක්ෂාවට අදාළවන නීති පද්ධතිය

මාධ්ය
සි
1996 අංක 17 දරන සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය පනත
1999 අංක 33 දරන සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩල (සංශෝධන) පනත
1906 අංක 13 දරණ වැන්දබු අනත් දරු විශ්‍රාම වැටුප් ‍යෝජනා ක්‍රමය

අනන්‍යතාවයට අදාළවන නීති පද්ධතිය

මාධ්ය
සි
2004 අංක 14 දරන ඡන්ද විමසීම් (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
2007 අංක 16 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම්  (සංශෝධන) පනත
1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත

මැතිවරණවලට අදාළවන නීති පද්ධතිය

මාධ්ය
සි
2004 අංක 14 දරන ඡන්ද විමසීම් (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
2007 අංක 16 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත
1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත
1981 අංක 15 දරණ ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණ පනත No15 of 1981
1988 අංක 2 දරණ පළාත් සභා මැතිවරණ පනත
1981 අංක 7 දරණ ජනමත විචාරණ පනත

රැකියාවන්ට අදාළ නීති පද්ධතිය

මාධ්ය
සි
2002 අංක 4 දරණ පරිපාලන අභියායචනාධිකරණ පනත
2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනත
1984 අංක 5 දරණ සේවක මණ්ඩල පනත (සංශෝධිත)
1993 අංක 19 දරණ සේවා නියුක්ති භාරකාර අරමුදල (විශේෂ ව්යවස්ථා නියෝග)පනත
1979 අංක 32 දරණ සේවක මණ්ඩල පනත
1958 අංක 15 දරණ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත
1981 අංක 26 දරණ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත (සංශෝධිත)
1988 අංක 42 දරණ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත (සංශෝධිත)
1985 අංක 1 දරණ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත (සංශෝධිත)
1975 අංක 6 දරණ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් නීති (විශේෂ ව්යවස්ථා නියෝග)
1980 අංක 46 දරණ සේවා නියුක්ති භාරකාර අරමුදල් පනත
1982 අංක 3 දරණ සේවා නියුක්ති භාරකාර අරමුදල් පනත (සංශෝධිත)
1988 අංක 47 දරණ සේවා නියුක්ති භාරකාර අරමුදල් පනත (සංශෝධිත)
1992 අංක 14 දරණ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත (සංශෝධිත)
1993 අංක 18 දරණ සේවා නියුක්ති භාරකාර අරමුදල් පනත (සංශෝධිත)
1978 පුද්ගලික අංශයෙහි පුහුණුවන්නනන් සේවා නියුක්ත කිරීමේ පනත
1956 අංක 47 දරණ කාන්තාවන් තරැණයින් සහ ළමුන් සේවා නියුක්ත කිරීමේ පනත
1984 අංක 32 දරණ කාන්තාවන් තරැණයින් සහ ළමුන් කර්මාන්ත, කඩ සහ කාර්යාල සේවකයින්ගේ පණත
2003 අංක 8 දරන (ඇමුණුම) තරුණ කාන්තාවන් හා ළමයින් රැකියාවේ යෙදවීමේ පනත
2006 අංක 24 දරන (ඇමුණුම) තරුණ කාන්තාවන් හා ළමයින් රැකියාවේ යෙදවීමේ පනත
1979 අංක 61 දරණ අත්යාවශ්ය මහජන සේවා පනත
1889 අංක 13 දරණ (ඉන්දීය) වතු කම්කරු ආඥා පනත
1942 අංක 45 දරණ කර්මාන්තශාලා ආඥා පනත
1998 අංක 18 දරණ (සංශෝධිත) කර්මාන්තශාලා පනත
2000 අංක 33 දරණ (සංශෝධිත) කර්මාන්තශාලා පනත
2002 අංක 19 දරණ (සංශෝධිත) කර්මාන්තශාලා පනත
1996 අංක 21 දරණ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසන් සභා පනත
1950 අංක 43 දරණ කාර්මික ආරවුල් පනත
1990 අංක 32 දරණ කාර්මික ආරවුල් පනත
1999 අංක 56 දරණ (සංශෝධිත) කාර්මික ආරවුල් පනත
2003 අංක 11 දරණ (සංශෝධිත) කාර්මික ආරවුල් පනත
2003 අංක 13 දරන කාර්මික ආරඅවුල් (ඇහුම්කන් දීමේ හා නිශ්චය කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටීන් පිළිබඳ වි‍ශේෂ කරුණු) පනත
2008 අංක 21 දරණ (සංශෝධිත) කාර්මික ආරවුල් පනත
1939 අංක 32 දරණ සූතිකා පහසුකම් ආඥා පනත
1981 අංක 52 දරණ සූතිකා පහසුකම් (සංශෝධනය)
1985 අංක 43 දරණ සූතිකා පහසුකම් (සංශෝධනය)
2003 අංක 21 දරණ මැදිහත් සමාධාන (විශේෂ ආරවුල් වර්ගීකරණය යටතේ) පනත
1992 අංක 33 දරණ පතල් හා ඛනිජ පනත
2006 අංක 27 දරණ ජාතික දුම්කොළ හා මධ්යසාර අධිකාරි පනත
1981 අංක 17 දරණ පරිපාලනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් පනත
1991 අංක 16 දරණ පරිපාලනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් (සංශෝධිත) පනත
1994 අංක 26 දරණ පරිපාලනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් (සංශෝධිත) පනත
1983 අංක 12 දරණ පාර ිතෝෂික ගෙවීම පිළිබඳ
1983 අංක 12 දරණ පාරිතෝෂික ගෙවීම පිළිබඳ
1983 අංක 41 දරණ පාරිතෝෂික ගෙවීම පිළිබඳ (සංශෝධිත) පනත
1995 අංක 22 දරණ දණ්ඩ නීති සංග්රහ පනත (සංශෝධිත)
1998 අංක 29 දරණ දණ්ඩ නීති සංග්රහ පනත (සංශෝධිත)
2006 අක 16 දරණ දණ්ඩ නීති සංග්රහ පනත (සංශෝධිත)
1996 අංක 28 දරණ ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත
2003 අංක 33 දරණ ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ (සංශෝධිත) පනත
1974 අංක 25 දරණ මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආඥා පනත
දණ්ඩ නීති සංග්රහයට අදාළ සංශෝධන
1954 අංක 19 දරණ වෙළඳසැල් සහ කාර්යයාල සේවක (සේවා නියුක්ති සහ පාරිතෝෂික රෙගුලාසි) පනත
1981 අංක 53 දරණ වෙළඳසැල් හා කාර්යාල සේවකයන් (සේවකයන් හා වැටුප් පිළිබඳ විධිවිධානයන්) (ඇමුණුම) පනත
1982 අංක 36 දරණ වෙළඳසැල් හා කාර්යාල සේවකයන් (සේවකයන් හා වැටුප් පිළිබඳ විධිවිධානයන්) දිරි දීමනා මණ්ඩලය (ඇමුණුම) පනත
1982 අංක 36 දරණ වෙළඳසැල් හා කාර්යාල සේවකයන් (සේවකයන් හා වැටුප් පිළිබඳ විධිවිධානයන්) දිරි දීමනා මණ්ඩලය (ඇමුණුම) පනත
1985 අංක 44 දරණ වෙළඳසැල් හා කාර්යාල සේවකයන් (සේවකයන් හා වැටුප් පිළිබඳ විධිවිධානයන්) (ඇමුණුම) පනත
1994 අංක 4 දරණ ශ්රී ලංකා විදේශ රැකියා කාර්යාංශය (ඇමුණුම) පනත
1985 අංක 21 දරණ ශ්රී ලංකා විදේශ රැකියා කාර්යාංශය පනත
1988 අංක 51 දරණ කම්කරුවන්ගේ සේවය අත්හිටුවීම (විශේෂ නියෝග) (ඇමුණුම) පනත
1971 අංක 45 දරණ කම්කරුවන්ගේ සේවය අත්හිටුවීම (විශේෂ නියෝග) පනත
2003 අංක 12 දරණ කම්කරුවන්ගේ සේවය අත්හිටුවීම (විශේෂ නියෝග) (ඇමුණුම) පනත
2008 අංක 20 දරණ කම්කරුවන්ගේ සේවය අත්හිටුවීම (විශේෂ නියෝග) (ඇමුණුම) පනත
1970 අංක 25 දරණ වෙළඳ සංගම් නියෝජිතයින් (වතු යායකට සම්බන්ධව) පනත
1935 අංක 14 දරණ වෙළඳ සංගම් ආඥාපනත
1941 අංක 27 දරණ වැටුප් දීමනා මණ්ඩල පනත
1980 අංක 10 දරණ වැටුප් දීමනා මණ්ඩල (ඇමුණුම) පනත
1990 අංක 15 දරණ කම්කරුවන්ට වන්දි ගෙවීම (ඇමුණුම) පනත
2005 අංක 10 දරණ කම්කරුවන්ට වන්දි ගෙවීම (ඇමුණුම) පනත
1934 අංක 19 දරණ කම්කරුවන්ට වන්දි ගෙවීම ආඥා පනත

(C) විධිවිධාන/ආඥා පනත/නියෝග/ප්‍රඥප්ති

  • ළමා අයිතිවාසිකම් ප්රඥප්තිය
  • කාන්තා ප්රඥප්තිය
  • ආබාධිත පුද්ගලයන් (සමීප විය හැකි) පිළිබඳ 2006 අංක 1 දරණ විධිවිධාන
  • 1988 අංක 27 දරන පොදු පරිපාලන ආඥා පනත – ආබාධිත පුද්ගලයන්
  • 2005 අංක 17 දරන පොදු පරිපාලන ආඥා පනත – ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට හිමි වූ කාර්යයන්වල කාර්යසාධනය හා රාජ්‍ය ආයතන සහයෝගිතාව වැඩි කිරීම
  • 2005 අංක 17 දරණ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ආඥා පනත – පාසල්වල විනය ආරක්ෂා කිරීමට

(D)චින්තනය හෘද සාක්ෂිය හා ආගමික නිදහස පිළිබඳ ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදුන් සුවිශේෂී නඩු තීන්දු

චින්තනය හෘද සාක්ෂිය හා ආගමික නිදහස
1. වීරසූරියට එදිරිව ප්රේමලාල් පෙරේරා 1985 3SLR 177
වධහිංසාවන්ගෙන් නිදහස් වීම
1. කොඩිතුවක්කුට එදිරිව සුදත් සිල්වා 1987 2SLR 119
2. අමරසිංහට එදිරිව ඒ අධිකාරි 2003 1SLR 270
3. කුමාරට එදිරිව විජයසිරිවර්ධන 1989 2SLR 312
4. නීතිපතිට එදිරව තඩ්චනමූර්ති 1978 1SLR 154
5. නීතිපතිට එදිරිව වෙල්මුරුයා 1981 1SLR 406
6. නීතිපතිට එදිරිව වෙල්මුරුයා 1983 2SLR 397
7. ඉද්දමල්ගොඩට එදිරිව ශ්රියානි සිල්වා 2003 2SLR 63
8. පොලිස් කොස්තාපල් සඳුන්ට එදිරිව සුබසිංහ 1999 2SLR 23
9. පොලිස් කොස්තාපල් සඳුන්ට එදිරිව සුබසිංහ 1989 2SLR 393
10. සීදූව පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානභාර නිලධාරී, සුළු නිලධාරීන් හා අනෙකුත් පිරිසට එදිරිව ළමා හේවගේ ලාල් (අභාවප්රාප්ත) රානි ප්රනාන්දු (අභාවප්රාප්ත ලාල්ගේ බිරිඳ) හා අනෙකුත් පිරිස 2005 1 SLR 40
11 එරන්දක හා අනෙකුත් පිරිස එදිරිව හල්වෙල, හක්මන පොලිස් ස්ථානයේ කාර්යභාර නිලධාරි හා අනෙකුත් පිරිස 2004 1SLR 268

සමානාත්මතාවයේ අයිතිවාසිකම්

1. පලිහවඩන එදිරිව නීතිපති 1978 1SLR 65
2. වෙලිගොඩපොල එදිරිව කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් 1989 2SLR 63
3. ජයනෙත්ති එදිරිව ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම 1984 2SLR 172
4. විජේනායික එදිරිව එයාර්ලංකා සමාගම 1990 1SLR 293
5. රොබට්ස් එදිරිව රත්නායක 1986 2SLR 36
6. ගුණරත්න එදිරිව ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව 1996 1SLR 315
7. ස්මිත්ලයින් බීචම් බයොලොජිකල් එස්.ඒ. එදිරිව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව 1997 3SLR 20
8. වික්‍රමතුංග එදිරිව අනුරුද්ධ රත්වත්තේ 1998 1 SLR 201
9. සෙනෙවිරත්න එදිරිව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව 1978 -79-80

1SLR 182

10. පෙරේරා එදිරිව ජයවික්‍රම 1985 1SLR 285
11. ජයසිංහ එදිරිව නීතිපති 1994 2SLR 74
12. බණ්ඩාර එදිරිව ප්‍රේමචන්ද්‍ර 1994 1SLR 301
13. ජයවර්ධන එදිරිව ධරනි විජේතිලක 2001 1SLR 132
14. වික්‍රමසිංහ එදිරිව ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව 2001 2SRL 409
15. ඩබ්.කේ.සී. පෙරේරා එදිරිව මහාචාර්ය දයා එදිරිසිංහ 1995 1SLR 148
16. කරුණාදාස එදිරිව යුනික් ජෙම් ස්ටෝන්ස් සමාගම 1997 1SLR 256
17. ප්‍රසන්න විතානගේ එදිරිව සරත් අමුණුගම 2001 1SLR 391
18. දයාරත්න එදිරිව සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය 1999 1SLR 393
19. සිරිමල් එදිරිව සමූපකාර තොගවිකුණුම් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය 2003 2SLR 23
20. දිසානායක එදිරිව කලීල් 1993 2SLR 135
21. බෙනට් රත්නායක එදිරිව ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 1999 2SLR 93
22. චන්ද්‍රසේන එදිරිව කුලතුංග 1996 2SLR 327
23. අනුර බණ්ඩාරනායක එදිරිව ඩබ්.බී. රාජගුරු 1999 1SLR 93
24. කරුණාතිලක එදිරිව දයානන්ද දිසානායක 1999 1SLR 157
25. ශාසනසිරිතිස්ස හිමි එදිරිව පී.ඒ. ද සිල්වා 1989 2SLR 356
26. ප්‍රේමරත්න එදිරිව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව 1998 3SLR 395
27. අබ්දු කාදර් ආයුබ් එදිරිව පොලිස්පති 1997 1SLR 412
28. ප්‍රියංගනී එදිරිව නානායක්කාර 1996 1SLR 399
29. සුරංගනී මාරපන එදිරිව ලංකා බැංකුව 1997 3SLR 156
30. සමරකෝන් හා අනෙකුත් පිරිස එදිරිව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව 2005 1SLR 119
31. ෆාරුක් එදිරිව ධර්මරත්න, ප්‍රාදේශීය පොදු සේවා කොමිසන් සභාවේ සභාපති හා අනෙකුත් පිරිස 2005 1SLR 133
පුද්ගලික ස්වාධීනත්වය හා අපරාධ ක්‍රියාවලිවලට අදාළ අයිතිවාසිකම්
1. මහින්ද රාජපක්ෂ එදිරිව කුඩහෙට්ටි 1992 2SLR 223
2. නමාසිවයම් එදිරිව ගුණවර්ධන 1989 1SLR 394
3. පියසිරි එදිරිව ප්‍රනාන්දු A.S.P 1988 1SLR 173
4. ප්‍රේමලාල් ද සිල්වා එදිරිව පොලිස් පරීක්ෂක රොද්‍රිගෝ 1991 2SLR 307
5. යාපා එදිරිව බණ්ඩාරනායක 1988 1SLR 63
6. ඩැනී එදිරිව සිරිනිමල් සිල්වා 2001 1SLR 29
7. ජෝශප් පෙරේරා එදිරිව නීතිපති 1992 1SLR 199
8. චන්න පීරිස් එදිරව නීතිපති 1994 1SLR 1
9. කුමාරතුංග එදිරිව සමරසිංහ 1983 2SLR 63
10. නානායක්කාර එදිරිව හෙන්රි පෙරේරා A.S.P 1985 2SLR 375
11. දිසානායක එදිරිව මහර බන්ධනාගාර පාලක 1991 2SLR 247
12. වීරදාස් එදිරිව ආගමන හා විගමන පාලක 1989 2SLR 205
13. සෙනෙවිරත්න එදිරිව රාජකරුණා 2003 1SLR 410
14. සිරිසේන එදිරිව එර්නස්ට් පෙරේරා 1991 2SLR 97
15. සෝමවතී එදිරිව වීරසිංහ 1990 2SLR 121
16. කපුගීකියන එදිරිව හෙට්ටිආරච්චි 1984 2SLR 153
17. එදිරිසූරිය එදිරිව නවරත්නම් 1985 1SLR 100
18. විනයගමූර්ති එදිරිව හමුදාපති 1997 1SLR 113
19. වික්‍රමබන්ධු එදිරිව හේරත් 1990 2SLR 34
20. පෙරේරා එදිරිව රාජගුරු 1997 3SLR 141
21. සුනිල් රොද්‍රිගෝ එදිරිව ද සිල්වා 1997 1SLR 265
22. විශ්වලිංගම් එදිරිව ලියනගේ 1984 2SLR 123
23. ඩී.බී. විජේතුංගට එදිරිව ශාන්ති චන්ද්රසේකරන් 1992 2SLR 293
24. නීතිපති එදිරිව වීරවංශ 2001 1SLR 387
25. දෙල්ගොඩට එදිරිව නල්ලනායගම් 1987 1SLR 299
26. දෙල්ගොඩට එදිරිව නල්ලනායගම් 2003 1SLR 385
27. වීරසිංහට එදිරිව දයානන්ද 1983 2SLR 84
28 බන්දුල වික්රමසිංහට එදිරිව මහානාම තිලකරත්න 1991 1SLR 372
29. Jමහේන්ද්රන්ට එදිරිව ජයසිංහ 1987 1SLR 206
30. නීතිපතිට එදිරිව පීටර් ලියෝ ප්රනාන්දු 1985 2SLR 341
31. රේමන්ඩ්ට එදිරිව ෆාරුක් 1996 1SLR 217
32. රේමන්ඩ්ට එදිරිව ෆාරුක් 2001 1SLR 46
33. නුවර එළිය පොලිස්පතිට සහ සෙසු අයට එදිරිව අබ්දුල් ලතිෆ් 2005 1SLR 22
භාෂණයේ සහ ප්රකාශනයේ නිදහස

1. සරත් එන් සිල්වාට එදිරිව වික්ටර් අයිවන් 1998 1SLR 340
2. ලියනගේට එදිරිව විස්වලංගම් 1984 2SLR 123
3. ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට එදිරිව ප්රනාන්දු 1996 1SLR 152
4. නුවර එළිය මහ නගර සභා කවුන්සිලයට එදිරිව දේශප්රිය 1995 1SLR 362
5. ගුණතිලකට එදිරිව මොහොට්ටිගේ 1992 2SLR 246
6. ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයට එදිරිව දිසානායක 1986 2SLR 254
7. මැණික් ද සිල්වාට එදිරිව හේවමාන්න 1983 1SLR 1
8. ආරිය රූබසිංහ එදිරිව සුනිලා අබේසේකර 2000 1SLR 314
9. එඩ්මන්ඩ් ජයසිංහට එදිරිව වික්රමසිංහ 1995 1SLR 300
10. ජනාධිපති ලේකම් බාලපටබැඳි සහ අනෙකුත් අයට එදිරිව එම්.එන්.ඩී. පෙරේරා 2005 1SLR 185

රැස්වීමේ නිදහස

1. නීතිපතිට එදිරිව බර්නාඩ් සොයිසා 1991 2SLR 56
2. ද සිල්වාට එදිරිව අතුකෝරාල 1996 1SLR 280
ඇසුරු කිරීමට ඇති නිදහස
1. ශිවා පසුපුතිට එදිරිව මල්ලිකාරච්චි 1985 1SLR 74
2. මහජන බැංකුවට එදිරිව ආරියපාල ගුණරත්න 1986 1SLR 338
කැමති රැකියාවක නියැළීමේ නිදහස
1. ජයවික්රමට එදිරිව පෙරේරා 1985 1SLR 285
2. පොලිස්පතිට එදිරිව අබේවර්ධන 1991 2SLR 349
කැමති ස්ථානයකට යාමට සහ ගොස් පදිංචි වීමට ඇති නිදහස
1. දයානන්ද දිසානායක එදිරිව තවනීදන් 2003 1SLR 74

(E) ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව මගින් නිර්දේෂිත සංධිස්ථාන

(F) ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ තත්ත්වය

ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් නීතිමය ලියවිලිවල තත්ත්වය

නීතිමය ලියවිලි තත්ත්වය දිනය
ජාතීන් අතර සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුම (ICERD)

ප්රවේශනය

18.02.1982

පොදුජන දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුම (ICCPR) ප්රවේශනය 11.09.1980
ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුම (ICESCR)

ප්රවේශනය

11.09.1980

කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුම (CEDAW)

අනුමත කිරීම

05.10.1981

හිංසාවන් සහ අනෙකුත් කුරිරුකම්, අමානුෂික හෝ නොහොබිනා සැලකීම් හෝ දඩුවම් කිරීම් පිටු දැකීමේ ගිවිසුම (CAT)

ප්රවේශනය

02.02.1994

ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුම (CRC) අනුමත කිරීම 12.07.1991
සියලු සංක්රමණිකයින්ගේ හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුම (ICRMW)

ප්රවේශනය

01.07.2003

බලහත්කාර නෙරපා හැරීමෙන් සියලු පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කිරීමේ ජාත්යන්තර ගිවිසුම

අත්සන්කර නැත

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුම (CRPD) අත්සන් කිරීම පමණි 30.03.2007
ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (ICESCR-OP)

අත්සන්කර නැත

පොදුජන දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (ICCPR-OP1)

ප්රවේශනය

03.10.1997

මරණීය දන්ඩනය අවලංගු කිරීම අරමුණු කරගත් පොදුජන දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුමට අදාළ දෙවන අමතර කෙටුම්පත (ICCPR-OP2)

අත්සන්කර නැත

කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (OP-CEDAW)

ප්රවේශනය

15.10.2002

ළමා සොල්දාදුවන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (OP-CRC-AC)

අනුමත කිරීම

08.10.2000

ළමයින් විකිණීම, ළමයින් ගණිකා වෘත්තියෙහි යෙදවීම හා අපචාරයේ යෙදවීම සම්බන්ධ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (OP-CRC-SC)

අනුමත කිරීම

22.10.2006

හිංසාවන් සහ අනෙකුත් කුරිරුකම්, මානසික හෝ නොහොබිනා සැලකීම් හෝ දඩුවම් කිරීම් පිටු දැකීමේ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (OP-CAT)

අත්සන්කර නැත

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (OP-CRPD)

අත්සන්කර නැත

(G) ශ්රී ලංකා ගිවිසුම් සංවිධානවල වාර්තාවන්ගේ තත්ත්වය

ශ්‍රී ලංකා ගිවිසුම් සංවිධානවල වාර්තාවන්ගේ තත්ත්වය

නීතිමය ලියවිලි දිනය වාර්තාව
ජාතීන් අතර සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුම (ICERD) 04.09.2000

10.08.1993

12.07.1985

16.01.1984

CERD/C/357/Add.3

CERD/C/234/Add.1

CERD/C/126/Add.2

CERD/C/101/Add.6

පොදුජන දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුම (ICCPR) 18.09.2002

18.07.1994

22.03.1990

23.03.1983

CCPR/C/LKA/2002/4

CCPR/C/70/Add.6

CCPR/C/42/Add.9

CCPR/C/14/Add.4

ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුම (ICESCR) 09.06.2008

05.03.1996

E/C.12/SRL/4

E/1990/5/Add.32

කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුම (CEDAW) 31.07.2009

07.10.1999

29.12.1988

07.07.1985

CAT/C/LKA/5-7

CEDAW/C/LKA/3-4

CEDAW/C/13/Add.18

CEDAW/C/5/Add.29

හිංසාවන් සහ අනෙකුත් කුරිරුකම්, මානසික හෝ නොහොබිනා සැලකීම් හෝ දඩුවම් කිරීම් පිටු දැකීමේ ගිවිසුම (CAT) 14.08.2009

29.03.2004

27.10.1997

CAT/C/LKA/3-4

CAT/C/48/Add.2

CAT/C/28/Add.3

ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුම (CRC) 24.10.2008

21.09.2000

23.03.1994

CRC/C/LKA/4

CRC/C/70/Add.17

CRC/C/8/Add.13

සියලු සංක්රමණිකයින්ගේ හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ජාත්යන්තර ගිවිසුම (ICRMW)

19.06.2008

CMW/C/LKA/1

ළමා සොල්දාදුවන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (OP-CRC-AC)

16.06.2008

CRC/C/OPAC/LKA/1

(H)ගිවිසුම් සංවිධානවල කමිටු මගින් කළ අවසන් සොයා බැලීම්

ගිවිසුම් සංවිධානවල කමිටු මගින් කළ අවසන් සොයා බැලීම්

කමිටුව දිනය වාර්තාව
සංක්රමණික සේවකයින් සම්බන්ධ කමිටුව 14.12.2009 CMW/C/LKA/CO/1
වධහිංසාවන්ට එරෙහි කමිටුව 15.12.2005

15.05.1998

CAT/C/LKA/CO/2

A/53/44(SUPP)

මානව හිමිකම් කමිටුව 01.12.2003

27.07.1995

CCPR/CO/79/LKA

CCPR/C/79/Add.56

ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කමිටුව 02.07.2003

21.06.1995

CRC/C/15/Add.207

CRC/C/15/Add.40

කාන්තාවන්ට එරෙහි වෙනස්කම් පිටුදැකීමේ කමිටුව 01.02.2002

28.01.1998

A/57/38(SUPP)

A/47/38(SUPP)

ජාතීන්ට වෙනස්කම් කිරීම පිටුදැකීමේ කමිටුව 14.09.2001

22.09.1995

A/56/18(SUPP)

A/50/18(SUPP)

ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කමිටුව 16.06.1998 E/C.12/1/Add.24

(I) එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ ක්රියාපටිපාටීන්ට යටත් වාර්තා

(J) ආයතන

(i) ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල

(ii)දෙපාර්තමේන්තු

(K) අධිකරණ හෝ උසාවි