ප්‍රාදේශීය කාර්යයාලය


මහනුවර අම්පාර
ලිපිනය : නුවර කාර්යාලය

නො 8 /1, ප්‍රීම්රෝස් මාවත,පේරාදෙණිය පාර, නුවර
ලිපිනය : අංක.D 768/1, පණ්ඩුකාභය මාවත, අම්පාර
දුරකථන/ ෆැක්ස්  081-2205024 දුරකථන/ ෆැක්ස් : 063-2222340
විද්‍යුත් ලිපිනය : [email protected] විද්‍යුත් ලිපිනය : [email protected]
අනුරාධපුර කල්මුණේ
ලිපිනය : අංක 161/1, මහ වීදිය, කල්මුණේ
ලිපිනය :අංක 623/20 E, ෆ්රීමන් මාවත, අනුරාධපුරය දුරකථන/ ෆැක්ස් : 067-2229728
දුරකථන/ ෆැක්ස් : 025-2234801 විද්‍යුත් ලිපිනය : [email protected]
විද්‍යුත් ලිපිනය : [email protected]
මඩකලපුව යාපනය
ලිපිනය :අංක 24, සින්න උප්පොඩෙයි මාවත, මඩකළපුව ලිපිනය :අංක 1, තෙවන හරස් වීදිය, යාපනය
දුරකථන/ ෆැක්ස් : 065-2224420 දුරකථන/ ෆැක්ස් : 021-2222021
විද්‍යුත් ලිපිනය : [email protected] විද්‍යුත් ලිපිනය : [email protected]
ත්‍රිකුණාමලය මාතර
ලිපිනය : අංක 227, මහ වීදිය, ත්‍රිකුණාමලය ලිපිනය :අංක 15,කාලිදාස මාවත,මාතර
දුරකථන/ ෆැක්ස් : 026-2222607 දුරකථන/ ෆැක්ස් : 041- 2226533
විද්‍යුත් ලිපිනය : [email protected] විද්‍යුත් ලිපිනය : [email protected]
වව්නියාව බදුල්ල
ලිපිනය : අංක 26 /2, පිටත වටරවුම් පාර, වවුනියාව ලිපිනය :අංක 19/IB,බදුලුපිටිය පාර,බදුල්ල
දුරකථන/ ෆැක්ස් : 024-2222029 දුරකථන/ ෆැක්ස් : 055-2223030
විද්‍යුත් ලිපිනය : [email protected] විද්‍යුත් ලිපිනය : [email protected]

උප කාර්යයාලය

නුවර එළිය
ලිපිනය : පරණ කච්චේරි ගොඩනැගිල්ල, වෙදබන් මාවත නුවර එළිය
දුරකථන/ ෆැක්ස් : 081-2234600
විද්‍යුත් ලිපිනය : [email protected]