ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම වෙත නව පොදු විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයක්

December 29, 2017

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ පොදු විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ලෙස භාවිතා කරන ලද [email protected] වෙනස් කර ඇත. නව පොදු විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ලෙස [email protected] භාවිතය ආරමිභ කර ඇත. ඒ අනුව කරුණාකර පොදු විද්යුත් තැපැල් යොමුකිරිමි නව ලිපිනයට යොමුකරන්න. පෙර විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය අක්‍රිය කර ඇත.