எங்களை பற்றி / கருப்பொருள் துணைக் குழுக்கள்

(English) Rights of Elders

உறுப்பினர்கள்

(English) Chair of the sub-committee
(English) Ms. Wathsala Ratnayake (English) Department of Pensions
(English) Mr. Sumith Singappuli (English) Director National Secretariat for Elders
(English) Ms. Piyumi Kumari (English) Legal officer, Legal Aid Commission of Sri Lanka
(English) Ms. Karuna Speldewinde (English) President, Sarvodaya Suwasetha Sewa Society Ltd.
(English) Yolanthika Ellepola (English) Institute for Policy Studies
(English) Samanthie Bandara (English) Institute for Policy Studies

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.