உறுப்பினர்கள்

(English) Chairperson Dr. Deepika Udagama (English) Co-Chair of the sub-committee
(English) Commissioner Ms. Ambika Satkunanathan (English) Co-Chair of the sub-committee
(English) Mr. M. A. Nihal Chandrasiri (English) Secretary; Acting Director Research and Monitoring, HRCSL
(English) Ms. Sarala Emmanuel (English) Suriya Women’s Development Center
(English) Prof. Camena Guneratne (English) Open University of Sri Lanka
(English) Ms. Kumuduni Samuel (English) Women and Media Collective
(English) Ms. Maithreyi Rajasingham (English) Viluthu

Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.