பிராந்தியம்

பிராந்திய கருவிகளும் நிறுவனங்களும்

(அ) கருவிகள்

(அ) ஆபிரிக்கா

(ஆ) அமெரிக்கா

(இ) ஐரோப்பா

(ஈ) தென்னாசியா

(ஆ) நிறுவனங்கள்