உள்ளூர் ஆவணங்களும் நிறுவனங்களும்

() இலங்கையின் கடந்தகால நிகழ்வுகள்

() உள்ளூர் சட்டங்கள்

(i)இலங்கையின் அரசியலமைப்பு 1978 E / S / T

(ii) மனித உரிமைகள் தொடர்பான சட்டவாக்கங்கள்

சிறுவர்களுடன் ​தொடர்புடைய சட்டவாக்கங்கள்

மொழி
சி
1979ம் ஆண்டின் 38ம் இல சிறுவர் மகவேற்பு கட்டளைச் சட்டம்
1951ம் ஆண்டின் 17ம் இல பிறப்பு மற்றும் இறப்பு கட்டளைச் சட்டம்
2001ம் ஆண்டின் 10ம் இல சர்வதேச சிறுவர் ஆட்கடத்தல் சட்டத்தின் குடியியல் விடயங்கள்
1939ம் ஆண்டின் 48ம் இல சிறுவர்கள் மற்றும் இளம் ஆட்களின் கட்டளைச் சட்டம்
2005ம் ஆண்டின் 30ம் இல சிறுவர்களையும் பெண்களையும் விபசாரத்துக்காக ஆட்கடத்தலை ஒடுக்குதல் மற்றும் தடுத்தல் தொடர்பான சமவாயச் சட்டம்
1934ம் ஆண்டின் 31ம் இல கல்விக் கட்டளைச் சட்டம்
1956ம் ஆண்டின் 47ம் இல பெண்கள், இளம்பராயத்தவர் மற்றும் சிறுவர்களை வேலைக்கமர்த்தல் சட்டம்
2006ம் ஆண்டின் 4ம் இல ஜெனிவா சமவாயச் சட்டம்
1907ம் ஆண்டின் தடுப்பு நிலையங்கள் தொடர்பான கட்டளைச் சட்டம்
2007ம் ஆண்டின் 56ம் இல குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேச சமவாயச் சட்டம்
1952ம் ஆண்டின் 44ம் இல கண்டித் திருமண மற்றும் விவாகரத்துச் சட்டம், 1995ம் ஆண்டின் 18ம் இல கண்டித் திருமண மற்றும் விவாகரத்துச் சட்டம் (திருத்தியது)
1995ம் ஆண்டின் 18ம் இல கண்டித் திருமண மற்றும் விவாகரத்துச் சட்டம் (திருத்தியது), 1952ம் ஆண்டின் 44ம் இல கண்டித் திருமண மற்றும் விவாகரத்துச் சட்டம்
1999ம் ஆண்டின் 37ம் இல பராமரிப்புச் சட்டம்
1907ம் ஆண்டின் 19ம் இல திருமணம் (பொது) மற்றும் பதிவுகள் கட்டளைச் சட்டம்
1995ம் ஆண்டின் 18ம் இல திருமணம் (பொது) மற்றும் பதிவுகள் கட்டளைச் சட்டம் (திருத்தியது)
1998ம் ஆண்டின் 50ம் இல தேசிய சிறுவர் உரிமைகள் பாதுகாப்பு அதிகரசபைச் சட்டம்
1927ம் ஆண்டின் 4ம் இல தடைசெய்யப்பட்ட வெளியீடுகள் தொடர்பான கட்டளைச் சட்டம்
1979ம் ஆண்டின் 4ம் இல மதுபோதையிலுள்ள வேளையில் மேற்கொள்ளும் குற்றச் செயல்கள் சட்டம்
1941ம் ஆண்டின் 22ம் இல அனாதைகள் இல்ல கட்டளைச் சட்டம்
2006ம் ஆண்டின் 16ம் இல தண்டனைக் கோவை (திருத்தியது)
1944ம் ஆண்டின் 42ம் இல குற்றம் இழைத்தவர்களின் கட்டளைச் சட்டம்
2005ம் ஆண்டின் 16ம் இல சுனாமி விசேட ஏற்பாடுகள்
1841ம் ஆண்டின் 40ம் இல நாடோடிகள் கட்டளைச் சட்டம்
1939ம் ஆண்டின் 28ம் இல இளம் குற்றவாளிகளின் கட்டளைச் சட்டம் (பயிற்சிக் கூடங்கள்)

பெண்களுடன் தொடர்படைய சட்டவாக்கங்கள்

மொழி
சி
1941ம் ஆண்டின் 24ம் இல சிறுவர் மகவேற்பு கட்டளைச் சட்டம்
2005ம் ஆண்டின் 30ம் இல சிறுவர்களையும் பெண்களையும் விபசாரத்துக்காக ஆட்கடத்தலை முறியடித்தல் மற்றும் தடுத்தல் தொடர்பான சமவாயச் சட்டம்
1937ம் ஆண்டின் 13ம் இல அகழ்வுகளில் பெண்களை வேலைக்கமர்த்தும் கட்டளைச் சட்டம்
1956ம் ஆண்டின் 47ம் இல பெண்கள், இளம்பராயத்தவர் மற்றும் சிறுவர்களை வேலைக்கமர்த்துவது தொடர்பான சட்டம்
1984ம் ஆண்டின் 32ம் இல பெண்கள், இளம்பராயத்தவர் மற்றும் சிறுவர்களை வேலைக்கமர்த்துவது தொடர்பான சட்டம்
2003ம் ஆண்டின் 8ம் இல பெண்கள், இளம்பராயத்தவர் மற்றும் சிறுவர்களை வேலைக்கமர்த்துவது தொடர்பான சட்டம்
1951ம் ஆண்டின் 23ம் இல கண்டிய வழியுரிமைச் சட்டம்
1999ம் ஆண்டின் 37ம் இல பராமரிப்புச் சட்டம்
1952ம் ஆண்டின் 44ம் இல கண்டித் திருமண மற்றும் விவாகரத்துச் சட்டம்
1951ம் ஆண்டின் 13ம் இல முஸ்லிம் திருமண மற்றும் விவாகரத்துச் சட்டம் (திருத்தியது)
1907ம் ஆண்டின் 19ம் இல திருமணம் (பொது) மற்றும் பதிவுகள் கட்டளைச் சட்டம்
1939ம் ஆண்டின் 32ம் இல மகப்பேறு நலன்கள் கட்டளைச் சட்டம்
1998ம் ஆண்டின் 29ம் இல தண்டனைக்கோவை (திருத்தியது)
1995ம் ஆண்டின் 25ம் இல தண்டனைச் சட்டக்கோவை (திருத்தியது)
2006ம் ஆண்டின் 16ம் இல தண்டனைச் சட்டக்கோவை (திருத்தியது)
2005ம் ஆண்டின் 34ம் இல வீட்டு வன்முறைகளைத் தடுக்கும் சட்டம்
1954ம் ஆண்டின் 19ம் இல கடை மற்றும் அலுவலக ஊழியர்கள் கட்டளைச் சட்டம்
1806ம் ஆண்டின் 18ம் இல தேசவழமைக் கட்டளைச் சட்டம்

வலுவிழந்தவா்களுடன் தொடர்புடைய சட்டவாக்கங்கள்

மொழி
சி
1980ம் ஆண்டின் 46ம் இல ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியச் சட்டம்
2007ம் ஆண்டின் 2ம் இல உளநல அபிவிருத்தி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய சட்டம்
1996ம் ஆண்டின் 28ம் இல வலுவிழந்தவர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம்
2003ம் ஆண்டின் 33ம் இல வலுவிழந்தவர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் (திருத்தியது)
1996ம் 17ம்இல ஆண்டின் சமூகப் பாதுகாப்பு சபைத் திட்டம்
1999ம் ஆண்டின் 54ம் இல ரணவிரு சேவா சட்டம்
1992ம் ஆண்டின் 9ம் இல பார்வைக் குறைபாடு உடையவர்களின் நம்பிக்கை நிதியச் சட்டம்
1941ம் ஆண்டின் 27ம் இல ஊதியச் சபை கட்டளைச் சட்டம்
1935ம் ஆண்டின் தொழிலாளர்கள் இழப்பீட்டுச் சட்டம் (திருத்தியது 2005)
1998ம் ஆண்டின் பௌதீக சூழலை அணுகுவதற்கான சட்டம்

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுடன் தொடர்படைய சட்டவாக்கங்கள்

மொழி
சி
2005ம் ஆண்டின் 30ம் இல சிறுவர்களையும் பெண்களையும் விபசாரத்துக்காக ஆட்கடத்தலை ஒடுக்குதல் மற்றும் தடுத்தல் தொடர்பான சமவாயச் சட்டம்
1980ம் ஆண்டின் 32ம் இல வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு முகவர் சட்டம்
1948ம் ஆண்டின் 20ம் இல குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுச் சட்டம்
1998ம் ஆண்டின் 42ம் இல குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுச் சட்டம் திருத்தியது
2006ம் ஆண்டின் 31ம் இல குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுச் சட்டம் திருத்தியது
1993ம் ஆண்டின் 16ம் இல குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுச் சட்டம் திருத்தியது
2006ம் ஆண்டின் 16ம் இல தண்டனைக் கோவை (திருத்தியது)
1985ம் ஆண்டின் 21ம் இல இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு சட்டம்
1994ம் ஆண்டின் 4ம் இல இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு சட்டம் திருத்தியது
1841ம் ஆண்டின் 40ம் இல நாடோடிகள் கட்டளைச் சட்டம்

மூத்த பிரஜைகள் தொடர்பான சட்டவாக்கங்கள்

மொழி
சி
2000ம் ஆண்டின் 9ம் இல மூத்த பிரஜைகளின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம்

மொழியுடன் தொடர்புடைய சட்டவாக்கம்

மொழி
சி
2007ம் ஆண்டின் தேசிய மொழிகள் கற்கை மற்றும் பயிற்சி நிறுவகம்
1991ம் ஆண்டின் 18ம் இல உத்தியோகபூர்வ மொழிகள் ஆணைக்குழு சட்டம்

சித்திரவதையுடன் தொடர்பான சட்டம்

மொழி
சி
1994ம் ஆண்டின் 22ம் இல சித்திரவதை மற்றும் ஏனைய குரூர, மனிதாபிமானமற்ற, அவமரியாதையாக நடத்தல் அல்லது தண்டனைச் சட்டம்

குடியியல் மற்றும் அரசியல் நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய சட்டவாக்கம்

மொழி
சி
2007ம் ஆண்டின் 56ம் இல சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேச சமவாயம்

சுற்றாடலுடன் தொடர்புடைய சட்டவாக்கங்கள்

மொழி
சி
1979ம் ஆண்டின் 58ம் இல விவசாயச் சேவைகள் சட்டம்
1992ம் ஆண்டின் 59ம் இல விலங்குகள் நோய்ச் சட்டம்
1958ம் ஆண்டின் 29ம் இல விலங்குகள் சட்டம்
புராதனச் சின்னங்கள் கட்டளைச் சட்டம்
1969ம் ஆண்டின் 19ம் இல அணுசக்தி அதிகார சபைச் சட்டம்
1981ம் ஆண்டின் 57ம் இல கரையோர பாதுகாப்புச் சட்டம்
1979ம் ஆண்டின் 1ம் இல நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம்
1994ம் ஆண்டின் 6ம் இல பீடைக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம் (திருத்தியது)
1980ம் ஆண்டின் 27ம் இல ஒப்பனை உபகரணங்கள் மற்றும் மருந்துகள் சட்டம்
1980ம் ஆண்டின் 25ம் இல விலங்குகளின் நோய் தொடர்பான கட்டளைச் சட்டம்
2008ம் ஆண்டின் 26ம் இல சுற்றாடல் பாதுகாப்புத் தீர்வைச் சட்டம்
வெடி பொருட்கள் கட்டளைச் சட்டம்
1961ம் ஆண்டின் 543ம் இல தொழிற்சாலைகள் சட்டம்
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பாதுகாப்புச் சட்டம்
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பாதுகாப்புச் சட்டம் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பாதுகாப்பு கட்டளைச் சட்டம்
1951ம் ஆண்டின் 9ம் இல மரங்கள் தறித்தல் (கட்டுப்டுத்தும்) சட்டம்
1961ம் ஆண்டின் 21ம் இல உரச் சட்டம்
1996ம் ஆண்டின் 2ம் இல மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளச் சட்டம்
2006ம் ஆண்டின் மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளச் சட்டம் (திருத்தியது)
வௌ்ளப் பாதுகாப்புச் சட்டம்
1980ம் ஆண்டின் 26ம் இல உணவுச் சட்டம்
1907ம் ஆண்டின் 16ம் இல வன கட்டளைகள் சட்டம்
வனவளச் சட்டம்
1889ம் ஆண்டின் சூதாடும் கட்டளைச் சட்டம்
1969ம் ஆண்டின் 1ம் இல இறக்குமதிகள் ஏற்றுமதிகள் கட்டளைச் சட்டம்
நீர்ப்பாசன கட்டளைச் சட்டம் (453)
1950ம் ஆண்டின் 9ம் இல காணி சுவீகரிப்புச் சட்டம்
காணி அபிவிருத்தி கட்டளைச் சட்டம் (464)
1979ம் ஆண்டின் 1ம் இல காணி சீர்திருத்தச் சட்டம்
1981ம் ஆண்டின் 39ம் இல கடல் மாசடைதலைத் தடுக்கும் சட்டம்
1976ம் ஆண்டின் 22ம் இல கடல் வலயச் சட்டம்
1992ம் ஆண்டின் 33ம் இல சுரங்கம் மற்றும் கனியுப்புக்கள் சட்டம்
மாநகரசபைக் கட்டளைச் சட்டம்
2006ம் ஆண்டின் 23ம் இல, இலங்கையின் தேசிய நீரியல்வள அபிவிருத்தி அதிகார சபை (திருத்தியது)
2000ம் ஆண்டின் 53ம் இல தேசிய சுற்றாடல் திருத்தச் சட்டம்
1988ம் ஆண்டின் 56ம் இல தேசிய சுற்றாடல் திருத்தச் சட்டம்
1980ம் ஆண்டின் 47ம் இல தேசிய சுற்றாடல் சட்டம்
1988ம் ஆண்டின் 3ம் இல தேசிய பாரம்பரிய வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டம்
1981ம் ஆண்டின் 78ம் இல தேசிய வளங்கள், சக்தி மற்றும் விஞ்ஞான அதிகாரசபைச் சட்டம்
1974ம் ஆண்டின் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை
1962ம் ஆண்டின் 15ம் இல தொல்லைகள் கட்டளைச் சட்டம்
1999ம் ஆண்டின் 35ம் இல தாவர பாதுகாப்புச் சட்டம்
1987ம் ஆண்டின் 15ம் இல பிரதேச சபைச் சட்டம்
1996ம் ஆண்டின் 24ம் இல மணற் பாதுகாப்புச் சட்டம்
2005ம் ஆண்டின் 13ம் இல இலங்கை அனர்த்த முகாமைத்துவச் சட்டம
1947ம் ஆண்டின் 8ம் இல அரச காணிகள் கட்டளைச் சட்டம
2005ம் ஆண்டின் 38ம் இல சுற்றுலாச் சட்டம்
2005ம் ஆண்டின் 16ம் இல சுனாமிச் சட்டம
1909ம் ஆண்டின் 04ம் இல நீர் அல்லி கட்டளைச் சட்டம்
1909ம் ஆண்டின் 04ம் இல நீர் அல்லி கட்டளைச் சட்டம்
1999ம் ஆண்டின் 42ம் இல நீர் வளங்கள் சபைச் சட்டம் (திருத்தியது)
வனவிலங்குகள் பாதுகாப்புச் சங்கச் சட்டம்
காணி மீளளிப்பு கட்டளைச் சட்டம் (சரத்து
1979ம் ஆண்டின் 23ம் இல மகாவலி அதிகாரசபைச் சட்டம்
1951- 1951ம் ஆண்டின் 23ம் இல கண்டிய வழியுரிமைச் சட்டம்
1996ம் ஆண்டின் 17ம் இல சமூகப் பாதுகாப்பு சபைச் சட்டம்
1999ம் ஆண்டின் 33ம் இல சமூகப் பாதுகாப்புச் சபைச் சட்டம் (திருத்தியது)
1906ம் ஆண்டின் 13ம் இல விதவைகள் மற்றும் அனாதைகள் ஓய்வூதியத் திட்டம்

தேர்தலுடன் தொடர்புடைய சட்டவாக்கங்கள்

மொழி
சி
1968ம் ஆண்டின் 32ம் இல ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் சட்டம்
பிறப்பு இறப்பு பதிவுச் சட்டம்அத்தியாயம் 10
2006ம் ஆண்டின் 37ம் இல பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுச் சட்டம் (திருத்தியது)

தேர்தலுடன் தொடர்புடைய சட்டவாக்கங்கள்

மொழி
சி
2004ம் ஆண்டின் 14ம் இல தேர்தல்கள் சட்டம் (விசேட ஏற்பாடுகள்)
2007ம் ஆண்டின் 16ம் இல உள்ளூராட்சித் தேர்தல்கள் சட்டம் (திருத்தியது)
1981ம் ஆண்டின் 15ம் இல ஜனாதிபதித் தேர்தல்கள் சட்டம
1988ம் ஆண்டின் 2ம் இல மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் சட்டம்
1981ம் ஆண்டின் 7ம் இல சர்வசன வாக்கெடுப்புச் சட்டம்

ஊழியர்களுடன் தொடர்புடைய சட்டவாக்கங்கள்

மொழி
சி
2002ம் ஆண்டின் 4ம் இல நிர்வாக மேன்முறையீட்டு நியாயசபைச் சட்டம்
2007ம் ஆண்டின் 7ம் இல கம்பனிகள் சட்டம்
1984ம் ஆண்டின் 5ம் இல ஊழியர் சபை திருத்தச் சட்டம்
1993ம் ஆண்டின் 19ம் இல ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியச் சட்டம் (விசேட ஏற்பாடுகள்)
1979ம் ஆண்டின் 32ம் இல ஊழியர் சபைச் சட்டம்
1958ம் ஆண்டின் 15ம் இல ஊழியர் சேமலாப நிதியச் சட்டம்
1981ம் ஆண்டின் 26ம் இல ஊழியர் சேமலாப நிதியச் சட்டம் (திருத்தியது)
1988ம் ஆண்டின் 42ம் இல ஊழியர் சேமலாப நிதியச் சட்டம் (திருத்தியது)
1985ம் ஆண்டின் 1ம் இல ஊழியர் சேமலாப நிதியச் சட்டம் (திருத்தியது)
1975ம் ஆண்டின் 6ம் இல ஊழியர் சேமலாப நிதியச் சட்டம் (விசேட ஏற்பாடுகள்)
1980ம் ஆண்டின் 46ம் இல ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியச் சட்டம்
1982ம் ஆண்டின் 3ம் இல ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியச் சட்டம் (திருத்தியது)
1988ம் ஆண்டின் 42ம் இல ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியச் சட்டம் (திருத்தியது)
1992ம் ஆண்டின் 14ம் இல ஊழியர் சேமலாப நிதியச் சட்டம் (திருத்தியது)
1993ம் ஆண்டின் 18ம் இல ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியச் சட்டம் (திருத்தியது)
1978ம் ஆண்டின் பயிலுனர் ஊழியர் சட்டம் (தனியார் துறை)
1956ம் ஆண்டின் 47ம் இல இளம்பெண்களையும் சிறுவர்களையும் வேலைக்கமர்த்துவது தொடர்பான சட்டம்
1984ம் ஆண்டின் 32ம் இல இளம்பெண்களையும் சிறுவர்களையும் வேலைக்கமர்த்துவது தொடர்பானதும், தொழிற்சாலைகள், கடை மற்றும் அலுவலக ஊழியர்கள் தொடர்பானதுமான சட்டம் (தொழில் மற்றும் ஊதியம் தொடர்பான தீர்மானங்கள்)
2003ம் ஆண்டின் 8ம் இல இளம்பெண்களையும் சிறுவர்களையும் வேலைக்கமர்த்துவது தொடர்பான சட்டம்
2006ம் ஆண்டின் 24ம் இல இளம்பெண்களையும் சிறுவர்களையும் வேலைக்கமர்த்துவது தொடர்பான சட்டம் (திருத்தியது)
1979ம் ஆண்டின் 61ம் இல அத்தியாவசிய பொதுச் சேவைகள் சட்டம்
1889ம் ஆண்டின் 13ம் இல பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர் (இந்தியா) கட்டளைச் சட்டம்
1942ம் ஆண்டின் 45ம் இல தொழிற்சாலைகள் கட்டளைச் சட்டம்
1998ம் ஆண்டின் 18ம் இல தொழிற்சாலைகள் சட்டம் (திருத்தியது)
2000ம் ஆண்டின் 33ம் இல தொழிற்சாலைகள் சட்டம் (திருத்தியது)
2002ம் ஆண்டின் 19ம் இல தொழிற்சாலைகள் சட்டம் (திருத்தியது)
1996ம் ஆண்டின் 21ம் இல இலங்கை மனித உரிமைகள் சட்டம்
1950ம் ஆண்டின் 43ம் இல தொழிற்சாலைகள் பிணக்குகள் சட்டம்
1990ம் ஆண்டின் 32ம் இல தொழிற்சாலைகள் பிணக்குகள் சட்டம் (திருத்தியது)
199ம் ஆண்டின் 56ம் இல தொழிற்சாலைகள் பிணக்குகள் சட்டம் (திருத்தியது)
2003ம் ஆண்டின் 11ம் இல தொழிற்சாலைகள் பிணக்குகள் சட்டம் (திருத்தியது)
2003ம் ஆண்டின் 13ம் இல கைத் தொழில் பிணக்குகள் சட்டம் (விசாரணைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் தொடர்பாகத் தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளும் விசேட ஏற்பாடுகள்
2008ம் ஆண்டின் 21ம் இல கைத்தொழில் பிணக்குகள் சட்டம் (திருத்தியது)
1939ம் ஆண்டின் 32ம் இல மகப்பேற்று நன்மைகள் கட்டளைச் சட்டம்
1981ம் ஆண்டின் 52ம் இல மகப்பேற்று நன்மைகள் கட்டளைச் சட்டம் (திருத்தியது)
1985ம் ஆண்டின் 43ம் இல மகப்பேற்று நன்மைகள் கட்டளைச் சட்டம் (திருத்தியது)
2003ம் ஆண்டின் 21ம் இல மத்தியஸ்தம் தொடா்பான சட்டம் (விசேட பிணக்குகள்)
1992ம் ஆண்டின் 33ம் இல சுரங்கம் மற்றும் கனியுப்புகள் தொடர்பான சட்டம்
2006ம் ஆண்டின் 27ம் இல புகையிலை மற்றும் மதுபானம் தொடர்பான தேசிய அதிகார சபைச் சட்டம்
1981ம் ஆண்டின் 17ம் இல நிர்வாகத்திற்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளர் சட்டம்
1991ம் ஆண்டின் 16ம் இல நிர்வாகத்திற்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளர் சட்டம் (திருத்தியது)
1994ம் ஆண்டின் 26ம் இல நிர்வாகத்திற்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளர் சட்டம் (திருத்தியது)
1983ம் ஆண்டின் 12ம் இல பணிக்கொடைக் கொடுப்பனவுச் சட்டம்
1983ம் ஆண்டின் 41ம் இல பணிக்கொடைக் கொடுப்பனவுச் சட்டம் (திருத்தியது)
1992ம் ஆண்டின் 62ம் இல பணிக்கொடைக் கொடுப்பனவுச் சட்டம் (திருத்தியது)
1995ம் ஆண்டின் 22ம் இல தண்டனைக் கோவைச் சட்டம் (திருத்தியது)
1998ம் ஆண்டின் 29ம் இல தண்டனைக் கோவைச் சட்டம் (திருத்தியது)
2006ம் ஆண்டின் 16ம் இல தண்டனைக் கோவைச் சட்டம் (திருத்தியது)
1996ம் ஆண்டின் 28ம் இல வலுவழந்தவர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது தொடர்பான சட்டம்
2003ம் ஆண்டின் 33ம் இல வலுவழந்தவர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது தொடர்பான சட்டம் (திருத்தியது)
1947ம் ஆண்டின் 25ம் இல பொதுமக்கள் பாதுகாப்புக் கட்டளைச் சட்டம்
தண்டனைக் கோவை மீதான உரிய திருத்தங்கள்
1954ம் ஆண்டின் 19ம் இல கடைகள் மற்றும் அலுவலக ஊழியர்கள் தொடர்பான சட்டம் (தொழில் வாய்ப்பு மற்றும் வருமானம் தொடர்பான ஒழுங்குகள்) (திருத்தியது)
1981ம் ஆண்டின் 53ம் இல கடைகள் மற்றும் அலுவலக ஊழியர்கள் தொடர்பான சட்டம் (தொழில் வாய்ப்பு மற்றும் வருமானம் தொடர்பான ஒழுங்குகள்) (திருத்தியது)
1982ம் ஆண்டின் 36ம் இல கடைகள் மற்றும் அலுவலக ஊழியர்கள் தொடர்பானதும் ஊதியச் சபைகள் தொடர்பானதுமான சட்டம்
1985ம் ஆண்டின் 44ம் இல கடைகள் மற்றும் அலுவலக ஊழியர்கள் தொடர்பான சட்டம் (தொழில் வாய்ப்பு மற்றும் வருமானம் தொடர்பான ஒழுங்குகள்) (திருத்தியது)
1994ம் ஆண்டின் 4ம் இல இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகச் சட்டம் (திருத்தியது)
1985ம் ஆண்டின் 21ம் இல இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகச் சட்டம்
1988ம் ஆண்டின் 51ம் இல தொழிலாளர்களை வேலையிலிருந்து நீக்குவது தொடர்பான சட்டம் (விசேட ஏற்பாடுகள், திருத்தியது)
1971ம் ஆண்டின் 45ம் இல தொழிலாளா்களை வேலையிலிருந்து நீக்குதல் தொடர்பான சட்டம் (விசேட ஏற்பாடுகள்)
2003ம் ஆண்டின் 12ம் இல தொழிலாளா்களை வேலையிலிருந்து நீக்குதல் தொடர்பான சட்டம் (விசேட ஏற்பாடுகள்) (திருத்தியது)
2008ம் ஆண்டின் 20ம் இல தொழிலாளா்களை வேலையிலிருந்து நீக்குதல் தொடர்பான சட்டம் (விசேட ஏற்பாடுகள்) (திருத்தியது)
1970ம் ஆண்டின் 25ம் இல தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகள் சட்டம் (பெருந்தோட்டங்களில் நுழைவதற்கான அனுமதி)
1935ம் ஆண்டின் 14ம் இல தொழிற்சங்க கட்டளைச் சட்டம்
1941ம் ஆண்டின் 27ம் இல ஊதியச் சபை கட்டளைச் சட்டம்
1980ம் ஆண்டின் 10ம் இல ஊதியச் சபைச் சட்டம் (திருத்தியது)
1990ம் ஆண்டின் 15ம் இல தொழிலாளர்கள் இழப்பீட்டுத் திருத்தச் சட்டம்
2005ம் ஆண்டின் 10ம் இல தொழிலாளர்கள் இழப்பீட்டுத் திருத்தச் சட்டம்
1934ம் ஆண்டின் 19ம் இல இல தொழிலாளர்கள் நட்டஈடு தொடர்பான கட்டளைச் சட்டம்

() ஒழுங்கு விதிகள்/சுற்றுநிருபங்கள்/ உத்தரவுகள்/ பட்டயம்

 • சிறுவர் உரிமைகள் பற்றிய பட்டயம்
 • மகளிர் பட்டயம்
 • மாற்றாற்றல் உள்ளவர்களுக்கான ஒழுங்கு விதிகள் No. 1, 2006
 • பொது நிர்வாகச் சுற்றுநிருபம் No.27/88 -மாற்றாற்றல் உள்ளவர்கள்
 • பொது நிர்வாகச் சுற்றுநிருபம் No.17/2005
 • கல்வியமைச்சின் சுற்றுநிருபம்- No.17/2005- பாடசாலைகளில் ஒழுக்கத்தைப் பேணுதல்

()இலங்கை உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள்

சிந்தனை, மனச்சாட்சி மற்றும் மதச் சுதந்திரம்
1. பிரேம்லால் பெரேரா எதிர் வீரசூரிய 1985 3SLR 177
பிரேம்லால் பெரேரா எதிர் வீரசூரிய
1. சுதத் சில்வா எதிர் கொடித்துவக்கு 1987 2SLR 119
2. அதிகாரி எதிர் அமரசிங்க 2003 1SLR 270
3. விஜேவர்தன எதிர் குமார 1989 2SLR 312
4. தட்சணாமூர்த்தி எதிர் சட்டமா அதிபர் 1978 1SLR 154
5. வேல்முருகு எதிர் சட்டமா அதிபர் 1981 1SLR 406
6. மரியதாஸ் ராஐ் எதிர் சட்டமா அதிபர் 1983 2SLR 397
7. சிரியாணிசில்வா எதிர் இதமல்கொட 2003 2SLR 63
8. சபசிங்க எதிர் பொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் சந்துன் 1999 2SLR 23
9. திருமதி எம்.கே.சில்வா எதிர் இலங்கை உரக் கூட்டுத்தாபனத் தலைவர் 1989 2SLR 393
10. லமா ஹேவகே லால் (மறைந்த) எதிர் ராணி பெர்ணாண்டோ (இறந்தவரின் மனைவி) 2005 1 SLR 40
11 இரந்தகவும் இன்னொருவரும் எதிர் ஹல்வல, ஹக்மன மற்றும் பிரதேசங்களுக்கான பொலிஸ் நிலையத்தின் பொறுப்பதிகாரி. 2004 1SLR 268

சமத்துவத்துக்கான உரிமை

1. பாலிஹவதன எதிர் சட்டமா அதிபர் 1978 1SLR 65
2. வெலிகொடபொல எதிர் மகளிர் விவகார அமைச்சின் செயலாளர் 1989 2SLR 63
3. ஜயநிதி எதிர் காணி சீர் திருத்த ஆணைக்குழு 1984 2SLR 172
4. விஜயநாயக்க எதிர் எயர் லங்கா லிமிட்டெட் 1990 1SLR 293
5. றொபேர்ட்ஸ் எதிர் ரட்ணாயக்க 1986 2SLR 36
6. குணரட்ண எதிர் சிலோன் பெற்றோலியம் கூட்டுத்தாபனம் 1996 1SLR 315
7. ஸ்மித்க்லைன் பீகம் பயோஜிக்கல்ஸ் எஸ்.ஏ எதிர் இலங்கை அரச மருந்தகக் கூட்டுத்தாபனம் 1997 3SLR 20
8. விக்கிரமதுங்க எதிர் அனுருத்த ரத்வத்த 1998 1 SLR 201
9. செனவிரத்ன எதிர் பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு 1978 -79-80

1SLR 182

10. பெரேரா எதிர் ஜயவிக்கிரம 1985 1SLR 285
11. ஜயசிங்க எதிர் சட்டமா அதிபர் 1994 2SLR 74
12. பண்டார எதிர் பிரேமசந்தர 1994 1SLR 301
13. ஜயவர்தன எதிர் தரணி விஜேதிலக 2001 1SLR 132
14. விக்கிரமசிங்க எதிர் சிலோன் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் 2001 2SRL 409
15. W.K.C. பெரேரா எதிர் ரோசிரியர் தயா எதிரிசிங்க 1995 1SLR 148
16. கருணாதாஸ எதிர் Unique Gem Stones Ltd 1997 1SLR 256
17. பிரசன்ன விதானகே எதிர் சரத் அமுனுகம 2001 1SLR 391
18. தயாரத்ன எதிர் சுகாதார மற்றும் சுதேசிய மருத்துவ அமைச்சர் 1999 1SLR 393
19. சிறிமல் எதிர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை நிலையத்தின் பணிப்பாளர் சபை 2003 2SLR 23
20. திசநாயக்க எதிர் கலீல் 1993 2SLR 135
21. பெனெட் ரத்னாயக எதிர் இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனம் 1999 2SLR 93
22. பெனெட் ரத்னாயக எதிர் இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனம் 1996 2SLR 327
23. அனுர பண்டாரநாயக்க எதிர் W.B ராஜகுரு 1999 1SLR 93
24. கருணாதிலக எதிர் தயானந்த திசநாயக 1999 1SLR 157
25. சசனசிரிதிஸ்ஸ தேரர் எதிர் P.A.டி சில்வா 1989 2SLR 356
26. பிரேம ரத்ன எதிர் பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு 1998 3SLR 395
27. அப்துல் காதர் அயூப் எதிர் பொலிஸ் மா அதிபர் 1997 1SLR 412
28. பிரியாங்கனி எதிர் நாணயகார 1996 1SLR 399
29. சுராங்கனி மாரப்பன எதிர் இலங்கை வங்கி 1997 3SLR 156
30. சமரக்கோனும் இன்னொருவரும் எதிர் பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழுவும் ஏனையவர்களும் 2005 1SLR 119
31. பாரூக் எதிர் மாகாண பொது சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவரும் ஏனையவர்களும் 2005 1SLR 133
தனிநபர் சுதந்திரம் மற்றும் குற்றவியல் நடைமுறைகள் தொடர்பான உரிமை
1. மகிந்த ராஜபக்க்ஷ எதிர் குடாஹெட்டி 1992 2SLR 223
2. நமசிவாயம் எதிர் குணவர்தன 1989 1SLR 394
3. பியசிறி எதிர் பெர்னாண்டோ A.S.P. 1988 1SLR 173
4. பிரேம்லால் டி சில்வா எதிர் இன்ஸ்பெக்டர் ரொட்றிகோ 1991 2SLR 307
5. யாப்பா எதிர் பண்டாரநாயக 1988 1SLR 63
6. டனி எதிர் சிறிநிமல் சில்வா 2001 1SLR 29
7. ஜோசப் பெரேரா எதிர் சட்டமா அதிபர் 1992 1SLR 199
8. சன்ன பீரிஸ் எதிர் சட்டமா அதிபர் 1994 1SLR 1
9. விக்கிரமசிங்க எதிர் எட்மண்ட் ஜயசிங்க 1983 2SLR 63
10. நாணயக்கார எதிர் ஹென்றி பெரேரா A.S.P. 1985 2SLR 375
11. திஸநாயக எதிர் மகர சிறைச்சாலை மேற்பார்வையாளர் 1991 2SLR 247
12. வீரதாஸ் எதிர் குட்வரவு குடியகல்வு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி 1989 2SLR 205
13. செனவிரத்ன எதிர் ராஜகருண 2003 1SLR 410
14. சிறிசேன எதிர் ஏனஸ்ட் பெரேரா 1991 2SLR 97
15. சோமாவதி எதிர் வீரசிங்க 1990 2SLR 121
16. கப்பூகீகியன்ன எதிர் ஹெட்டியாராய்ச்சி 1984 2SLR 153
17. எதிரிசூரிய எதிர் நவரட்ணம் 1985 1SLR 100
18. விநாயகமூர்த்தி எதிர் இராணுவ தளபதி 1997 1SLR 113
19. விக்கிரமபந்து எதிர் ஹேரத் 1990 2SLR 34
20. பெரேரா எதிர் ராஜகுரு 1997 3SLR 141
21. சுனில் ரொட்றிகோ எதிர் சில்வா 1997 1SLR 265
22. விஸ்வலிங்கம் எதிர் லியனகே 1984 2SLR 123
23. சாந்தி சந்திரசேகரம் எதிர் டி.பி.விஜேதுங்க 1992 2SLR 293
24. வீரவன்ச எதிர் சட்டமா அதிபர் 2001 1SLR 387
25. நல்லநாயகம் எதிர் தெல்கொட 1987 1SLR 299
26. அமரசேன எதிர் ஜெயரட்ணம் 2003 1SLR 385
27. தயானந்த எதிர் வீரசிங்க 1983 2SLR 84
28 மகாநாம திலகரத்ன எதிர் பந்துல விக்கிரமசிங்க 1991 1SLR 372
29. ஜயசிங்க எதிர் மகேந்திரன் 1987 1SLR 206
30. பீற்றர் லீ பெர்ணான்டோ சட்டமா அதிபர் 1985 2SLR 341
31. பாரூக் எதிர் றேமண்ட் 1996 1SLR 217
32. விஜேபால எதிர் சட்டமா அதிபர் 2001 1SLR 46
33. அப்துல் லத்தீப் எதிர் நுவரெலியா மற்றும் ஏனைய பிரதேசங்களுக்கான உதவிப் பொலிஸ்மா அதிபர் 2005 1SLR 22
பேசுவதற்கும் கருத்து வெளியிடுவதற்குமான சுதந்திரம்
1. பேசுவதற்கும் கருத்து வெளியிடுவதற்குமான சுதந்திரம் 1998 1SLR 340
2. விக்ரர் ஐவன் எதிர் சரத் என் சில்வா 1984 2SLR 123
3. பெர்ணான்டோ எதிர் இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் 1996 1SLR 152
4. தேசப்பிரிய எதிர் நுவரெலிய மாநகர சபை 1995 1SLR 362
5. மொகொட்டிகே எதிர் குணதிலக 1992 2SLR 246
6. திசநாயக எதிர் ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் 1986 2SLR 254
7. ஹேவாமன்ன எதிர் மனிக் டி சில்வா 1983 1SLR 1
8. சுனிலா அபேசேகர எதிர் ஆரிய ரூபசிங்க 2000 1SLR 314
9. விக்கிரமசிங்க எதிர் எட்மண்ட் ஜயசூரிய 1995 1SLR 300
10. M.N.D. பெரேரா எதிர் பாலபட்டபெண்டி, ஜனாதிபதியின் செயலாளரும் ஏனையவர்களும் 2005 1SLR 185

ஒன்று கூடுவதற்கான சுதந்திரம்

1. பேர்ணாட் சொய்சா எதிர் சட்டமா அதிபர் 1991 2SLR 56
2. அத்துகோறளை எதிர் டி சில்வா 1996 1SLR 280
ஒன்றாக இணைந்து செயற்படுவதற்கான சுதந்திரம்
1. மல்லிகாராச்சி சிவா பசுபதி 1985 1SLR 74
2. அத்துகோறளை டி சில்வா 1986 1SLR 338
தொழிலில் ஈடுபடுவதற்கான சுதந்திரம்
1. பெரோ எதிர் ஜயவிக்கிரம 1985 1SLR 285
2. அபேவர்தன எதிர் பொலிஸ்மா அதிபர் 1991 2SLR 349
நடமாடுவதற்கும் வதிவிடத்துக்குமான சுதந்திரம்
1. தவநீதன் எதிர் தயானந்த திசநாயக 2003 1SLR 74

() இலங்கை மனிதஉரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் சிபாரிசுகள்

() இலங்கையில் சர்வதேச மனிதஉரிமைகள் கருவிகளின் நிலைப்பாடு

இலங்கையில் சர்வதேச மனிதஉரிமைகள் கருவிகளின் நிலைப்பாடு

கருவிகள் நிலைப்பாடு திகதி
எல்லா வகையான இன ஓரங்கட்டுதலையும் நீக்குவது தொடர்பான சர்வதேச சமவாயம்(ICERD)

ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது

18.02.1982

குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேச பொருத்தனை (ICCPR) ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது 11.09.1980
பொருளாதார, சமூக மற்றும் கலாசார உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேச பொருத்தனை (ICESCR)

ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது

11.09.1980

பெண்களுக்கெதிரான எல்லா வகையான பாரபட்சங்களையும் நீக்குவது பற்றிய சமவாயம் (CEDAW)

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது

05.10.1981

சித்திரவதை மற்றும் வேறு கொடூரமான, மனிதாபிமானமற்ற அல்லது கீழ்த்தரமாக நடாத்தல் அல்லது தண்டித்தலுக்கெதிரான சமவாயம் (CAT)

ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது

02.02.1994

சிறுவர் உரிமைகள் பற்றிய சமவாயம் (CRC) அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது 12.07.1991
அனைத்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தவர்களின் உரிமைகளின் பாதுகாப்பு பற்றிய சர்வதேச சமவாயம் (ICRMW)

ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது

01.07.2003

அனைவரையும் காணாமல் போகச் செய்யப்படுவதிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான சர்வதேச சமவாயம்

கைச்சாத்திடப்படவில்லை

மாற்றாற்றல் உடையவர்களின் உரிமைகள் பற்றிய சமவாயம் (CRPD) கையொப்பம் மட்டும் 30.03.2007
பொருளாதார, சமூக மற்றும் கலாசார உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேச பொருத்தனைக்கான விருப்பத் தெரிவுக்குரிய பின்னேடு (ICESCR – OP)

கைச்சாத்திடப்படவில்லை

குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேச பொருத்தனைக்கான விருப்பத் தெரிவுக்குரிய பின்னேடு (ICCPR-OP1)

ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது

03.10.1997

மரண தண்டனையை இல்லாதொழிப்பதை இலக்காகக் கொண்டு குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேச பொருத்தனைக்கான விருப்பத் தெரிவுக்குரிய பின்னேடு-02 (ICCPR-OP2)

கைச்சாத்திடப்படவில்லை

பெண்களுக்கெதிரான எல்லா வகையான பாரபட்சங்களையும் நீக்குவது பற்றிய சமவாயத்துக்கான விருப்பத் தெரிவுக்குரிய பின்னேடு(OP-CEDAW)

ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது

15.10.2002

சிறுவர் உரிமைகளில் சிறுவர்களை ஆயுதப் போரில் ஈடுபடுத்தல் தொடர்பான விருப்பத்துக்குரிய பின்னேடு (OP-CRC-AC)

அங்கீகரிக்கப்பட்ள்ளது

08.10.2000

சிறுவர் உரிமைகளில் சிறுவர்களை விற்பனை செய்தல், விபச்சாரம், ஆபாசக் காட்சிகளுக்குப் பயன்படுத்தல் பற்றிய விருப்பத் தெரிவுக்குரிய பின்னேடு(OP-CRC-SC)

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது

22.10.2006

சித்திரவதை மற்றும் வேறு கொடூரமான, மனிதாபிமானமற்ற அல்லது கீழ்த்தரமாக நடாத்தல் அல்லது தண்டித்தலுக்கெதிரான சமவாயத்துக்கான விருப்பத் தெரிவுக்குரிய பின்னேடு (OP-CAT)

கைச்சாத்திடப்படவில்லை

மாற்றாற்றல் உடையவர்களின் உரிமைகள் பற்றிய சமவாயத்துக்கான விருப்பத் தெரிவுக்குரிய பின்னேடு (OP-CRPD)

கைச்சாத்திடப்படவில்லை

() இலங்கையில் உடன்பாட்டு அமைப்புகளிற்கான அறிக்கையிடும் நிலைமை

இலங்கையில் உடன்பாட்டு அமைப்புகளிற்கான அறிக்கையிடும் நிலைமை

நிலைப்பாடு நிலைப்பாடு திகதி
எல்லா வகையான இன ஓரங்கட்டுதலையும் நீக்குவது தொடர்பான சர்வதேச சமவாயம் (ICERD) 04.09.2000

10.08.1993

12.07.1985

16.01.1984

CERD/C/357/Add.3

CERD/C/234/Add.1

CERD/C/126/Add.2

CERD/C/101/Add.6

குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேச பொருத்தனை (ICCPR) 18.09.2002

18.07.1994

22.03.1990

23.03.1983

CCPR/C/LKA/2002/4

CCPR/C/70/Add.6

CCPR/C/42/Add.9

CCPR/C/14/Add.4

பொருளாதார, சமூக மற்றும் கலாசார உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேச பொருத்தனை (ICESCR) 09.06.2008

05.03.1996

E/C.12/SRL/4

E/1990/5/Add.32

பெண்களுக்கெதிரான எல்லா வகையான பாரபட்சங்களையும் நீக்குவது பற்றிய சமவாயம் (CEDAW) 31.07.2009

07.10.1999

29.12.1988

07.07.1985

CAT/C/LKA/5-7

CEDAW/C/LKA/3-4

CEDAW/C/13/Add.18

CEDAW/C/5/Add.29

சித்திரவதை மற்றும் வேறு கொடூரமான, மனிதாபிமானமற்ற அல்லது கீழ்த்தரமாக நடாத்தல் அல்லது தண்டித்தலுக்கெதிரான சமவாயம் (CAT) 14.08.2009

29.03.2004

27.10.1997

CAT/C/LKA/3-4

CAT/C/48/Add.2

CAT/C/28/Add.3

சிறுவர் உரிமைகள் பற்றிய சமவாயம் (CRC) 24.10.2008

21.09.2000

23.03.1994

CRC/C/LKA/4

CRC/C/70/Add.17

CRC/C/8/Add.13

அனைத்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தவர்களின் உரிமைகளின் பாதுகாப்பு பற்றிய சர்வதேச சமவாயம் (ICRMW)

19.06.2008

CMW/C/LKA/1

சிறுவர் உரிமைகளில் சிறுவர்களை ஆயுதப் போரில் ஈடுபடுத்தல் தொடர்பான விருப்பத்துக்குரிய பின்னேடு (OP-CRC-AC)

16.06.2008

CRC/C/OPAC/LKA/1

() உடன்பாட்டு அமைப்புக்குழுக்களின் முடிவுறுத்தப்பட்ட அவதானிப்புகள்

உடன்பாட்டு அமைப்புக்குழுக்களின் முடிவுறுத்தப்பட்ட அவதானிப்புகள்

குழு திகதி அறிக்கை
புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பற்றிய குழு 14.12.2009 CMW/C/LKA/CO/1
சித்திரவதைக்கு எதிரான குழு 15.12.2005

15.05.1998

CAT/C/LKA/CO/2

A/53/44(SUPP)

மனிதஉரிமைகள் குழு 01.12.2003

27.07.1995

CCPR/CO/79/LKA

CCPR/C/79/Add.56

சிறுவர் உரிமைகள் தொடர்பான குழு 02.07.2003

21.06.1995

CRC/C/15/Add.207

CRC/C/15/Add.40

பெண்களுக்கெதிரான எல்லா வகையான பாரபட்சங்களையும் நீக்குவது தொடர்பான குழு 01.02.2002

28.01.1998

A/57/38(SUPP)

A/47/38(SUPP)

இன ஓரங்கட்டுதலை நீக்குவது தொடர்பான குழு 14.09.2001

22.09.1995

A/56/18(SUPP)

A/50/18(SUPP)

பொருளாதார, சமூக மற்றும் கலாசார உரிமைகள் தொடர்பான குழு 16.06.1998 E/C.12/1/Add.24

(I) ஐக்கியநாடுகளின் விசேட அறிக்கைகள்

() நிறுவனங்கள்

() அரச சபைகள்

 • பொதுச் சேவைகள் ஆணைக்குழு
 • உத்தியோக மொழி ஆணைக்குழு
 • சட்ட உதவி ஆணைக்குழு
 • லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் தொடர்பான முறைப்பாடுகளைப் புலனாய்வு செய்யும் ஆணைக்குழு
 • தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு
 • இலங்கை சட்ட ஆணைக்குழு
 • தேசிய கல்வி ஆணைக்குழு
 • மத்தியஸ்த சபை ஆணைக்குழு
 • தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை
 • கடல் மாசடைதலைத் தடுக்கும் அதிகாரசபை
 • நுகர்வோர் அதிகார சபை
 • மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை
 • இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகம்
 • பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் பணியகம்
 • இலங்கை மகளிர் பணியகம்
 • இலங்கை சமூகப் பாதுகாப்பு சபை
 • இலங்கை தேசிய புலமைச் சொத்து அலுவலகம்தேசிய கல்வி நிறுவகம்
 • ஊழியர் சேமலாப நிதியம்
 • அங்கொடை மனநல வைத்தியசாலை
 • மாற்று ஆற்றல் உள்ளவர்களுக்கான தேசிய சபை
 • பெண்கள் தொடர்பான தேசிய குழு
 • சிறுவர் செயலகம்

(ii) திணைக்களங்கள்

 • தெழில் திணைக்களம்
 • பொலிஸ் திணைக்களம்
 • சிறுவர் பராமரிப்பு மற்றும் நன்னடத்தைத் திணைக்களம்
 • பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம்
 • சமூக சேவைகள் திணைக்களம்
 • தேர்தல்கள் திணைக்களம்
 • வனப் பாதுகாப்பு திணைக்களம்
 • சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம்
 • குடிவரவு குடியகல்வுத் திணைக்களம்
 • சட்ட ஆணைக்குழு திணைக்களம்
 • சட்ட வரைஞர் திணைக்களம்
 • ஆட் பதிவுத் திணைக்களம்
 • வனவிலங்குப பாதுகாப்புத் திணைக்களம்

() நீதிமன்றங்கள், நியாய சபைகள்

 • மேல்நீதிமன்றம்
 • மாகாண மேல் நீதிமன்றம்
 • மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம்
 • மீஉயர் நீதிமன்றம்
 • இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு
 • ஒம்புட்ஸ்மன்
 • தொழிலாளர் மன்று