பிராந்திய அலுவலகங்கள்


கண்டி அம்பாறை
முகவரி :இல 8/1, பிரிம்ரோஸ் சாலை,
கண்டி.
முகவரி :D 768/1 பண்டுகாபய மாவத்தை, அம்பாறை
தொலைபேசி/தொலைநகல் :  081-2205024 தொலைபேசி/தொலைநகல் : 063-2222340
மின்னஞ்சல் : [email protected] மின்னஞ்சல் : [email protected]
அநுராதபுரம் கல்முனை
முகவரி : இல 161/1, பிரதான வீதி,
கல்முனை
முகவரி : 623/20 E. பிறீமன் மாவத்தை, அநுராதபுரம் தொலைபேசி/தொலைநகல் : 067-2229728
தொலைபேசி/தொலைநகல் : 025-2234801 மின்னஞ்சல் : [email protected]
மின்னஞ்சல் : [email protected]
மட்டக்களப்பு யாழ்ப்பாணம்
முகவரி : 24, சின்ன உப்போடை வீதி, மட்டக்களப்பு முகவரி : 1, 3ம் குறுக்கு வீதி, யாழ்ப்பாணம்
தொலைபேசி/தொலைநகல் : 065-2224420 தொலைபேசி/தொலைநகல் : 021-2222021
மின்னஞ்சல் : [email protected] மின்னஞ்சல் : [email protected]
திருகோணமலை மாத்தறை
முகவரி : 227, பிரதான வீதி, திருகோணமலை முகவரி : 15, காளிதாஸ் வீதி, மாத்தறை
தொலைபேசி/தொலைநகல் : 026-2222607 தொலைபேசி/தொலைநகல் : 041- 2226533
மின்னஞ்சல் : [email protected] மின்னஞ்சல் : [email protected]
வவுனியா பதுளை
முகவரி : இல 26/2, வெளிச் சுற்று சாலை,
வவுனியா.
முகவரி : 19/1b, பதுளுபிட்டிய வீதி, பதுளை
தொலைபேசி/தொலைநகல் : 024-2222029 தொலைபேசி/தொலைநகல் : 055-2223030
மின்னஞ்சல் : [email protected] மின்னஞ்சல் : [email protected]

உப அலுவலகம்

நுவரேலியா
முகவரி : பழைய கச்சேரி கட்டடம், வெடபன் வீதி, நுவ​ரெலியா,
தொலைபேசி/தொலைநகல் : 081-2234600
மின்னஞ்சல் : [email protected]