எம்மைத் தொடர்பு கொள்ள

பெயர் (அவசியமானது)

மின்னஞ்சல் (அவசியமானது)

விடயம்

தகவல்HUMAN RIGHTS COMMISSION OF SRI LANKA

CONTACT DETAIL OF HEAD OFFICE

ADDRESS : R.A. DE MEL MAWATHA, COLOMBO – 04, SRI LANKA.

GENERAL LINES : (+ 94) 011 2505580, 011 2505581, 011 2505582

GENERAL FAX : (+94) 011 2505541

E-MAIL : [email protected]

WEBSITE : www.hrcsl.lk

HOTLINE : 1996 or (+ 94) 011 2505575 or (+ 94) 077 3088135 or (+ 94) 0773762112

 


 

Name & Designation Telephone Fax
Dr. N. Deepika Udagama

Chairperson

(+ 94) 011 2505451 (+ 94) 011 2505461
Mr. Hamid Ghazali Hussain

Commissioner

(+ 94) 011 2505467
Mr. Saliya Pieris PC

Commissioner

(+ 94) 011 2505468
Ms. Ambika Satkunanathan

Commissioner

(+ 94) 011 2505469
Dr. U. Vidanapathirana

Commissioner

(+ 94) 011 2505465
Mrs. Samanthie Jayamanna

Secretary

(+ 94) 011 2505521 (+ 94) 011 2505523
Mr. Nihal Chandrasiri

Actg. Director

(Inquires & Investigations)

(+ 94) 011 2505566 (+ 94) 011 2505574
Mr. Nihal Chandrasiri

Actg. Director

 

(Research & Monitoring)

(+ 94) 011 2505595 (+ 94) 011 2505591
Mrs. Menaka Herath

Actg. Director

(Education & Special Programs)

(+ 94) 0112505569 (+ 94) 011 2505591
Mr. H.A.S. Fernando

Director

(Administration and Finance)

(+ 94) 011 2505531 (+ 94) 011 2505541
Mr. C.K. Rajasinghe

Network Administrator

(+ 94) 011 2505581 (+ 94) 011 2505541
Mrs. Geetha Wickremasinghe

Accountant

(+ 94) 011 2505547 (+ 94) 011 2505541
Mr. Priyal Indika

Administrative Officer

(+ 94) 011 2505532 (+ 94) 011 2505541