අධ්යාපන සහ විශේෂ වැඩසටහන් අංශය

මෙම අංශයේ වගකීම වන්නේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ අධ්‍යාපනය ජනතාවට ලබාදීමයි. පුද්ගලයන්, සංවර්ධනයට යොමු කරවීම, විශ්ව මානව හිමිකම් සංස්කෘතිය ශක්තිමත් කිරීම, සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයට ගරුකිරීමේ වටිනාකම පිළිබඳ ජනතාවට අවබෝධයක් ලබාදීම, වෙනස් ජනවර්ගවල පුද්ගලයන් හා සමාජවල වටිනාකම විශ්ව බහුවිධ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අධ්‍යාපනය ලබාදීම මෙහි අරමුණයි. මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා පනතේ 10(f) හා 11(f) කොටස්වලට අදාළ මානව හිමිකම් පිළිබඳ දැනුවත් බව ප්‍රවර්ධනයවන අධ්‍යාපන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ මෙමගින් ප්‍රධාන අවධානය යොමු කරයි. පුළුල් පරාසයක මානව හිමිකම් විස්තර කිරීමේදී හා හඳුනාගැනීමේදී ප්‍රධාන ගිවිසුම් දෙකක් පිළිබඳ සලකා බලයි. එනම් ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය හා සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය යන ගිවිසුම්වලට අනුව කටයුතු කිරීම අධ්‍යාපන සහ විශේෂ වැඩසටහන් අංශය මගින් සිදු කරයි.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්:

 • විවිධ ඉලක්ක කණ්ඩායම් සඳහා මානව හිමිකම් අධ්‍යාපන වැඩසටහන් සංවර්ධනය.
 • මානව  හිමිකම් පිළිබඳ පුහුණු ආකෘති හා අත්පොත් සකස් කිරීම.
 • මානව හිමිකම් පිළිබඳ ලිපි ලේඛන, අත්පත්‍රිකා හා පෝස්ටර් සකස් කිරීම.
 • මානව හිමකම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුළු, විශේෂ දේශන, නිරූපණයන් හා පුහුණු කිරීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ කාර්යමණ්ඩලයේ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම.
 • ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනය, ලෝක ළමා දිනය, ලෝක කාන්තා දිනය වැනි ජාත්‍යන්තර විශේෂ දිනයන් දිරිමත් කිරීමට විශේෂ කටයුතු සංවිධානය කිරීම.
 • රූපවාහිනී හා ගුවන් විදුලි සාකච්ඡාවන් සංවිධානය කිරීම.
 • වෙනත් ආයතනවල ඉල්ලීම හා අවශ්‍යතාවය පරිදි සම්පත්දායකයින් ලබාදීම.
 • මානව හිමිකම් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ උපදේශනයන් සැපයීම.
  • ජාතික වැඩසටහන් හා විශේෂ අවස්ථාවලදී මානව හිමිකම් පිළිබඳ ප්‍රදර්ශන කුටි ස්ථාපනය කිරීම.
  • සඟරා හා මුද්‍රිත මාධ්‍යයන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ලිපි ප්‍රකාශනය කිරීම.
  • විදේශ ආයතනවලින් ආධාර සපයන විශේෂ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය කිරීම.

  අධ්‍යාපන සහ විශේෂ වැඩසටහන් අංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන්, පර්යේෂණ පිළිබඳ දැනගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ නව වැඩසටහන් පිළිබඳ කිසියම් යෝජනාවක් ඇත්නම් කරුණාකර සම්බන්ධ වන්න:


  අධ්‍යක්ෂ

  අධ්‍යාපන සහ විශේෂ වැඩසටහන් අංශය,

  අංක 165, කිංසි පාර,

  බොරැල්ල, කොළඹ 8

  දුරකථන : +94 11 2686282

  ෆැක්ස්     : +94 11 2694924