මහනුවර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය

පිහිටීම:

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතෙහි, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙහි මහනුවර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය පිහිටා ඇත. මෙම ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයෙහි උපකාර්යාලය නුවරඑළියෙහි පිහිටා ඇත. (කාර්යාලය විවෘතව පවතින්නේ බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල පමණි.)

පරිපාලන ප්‍රදේශය:

මහනුවර, මාතලේ, නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්ක මහනුවර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය මගින් ආවරණය කරනු ලබයි. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත භූමි ප්‍රමාණය ව.කි.මි. 1940කි. ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාස 4ක් සහ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 102ක් මෙම දිස්ත්‍රික්කයට අයත්ය. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත භූමි ප්‍රමාණය ව.කි.මි. 1993කි. ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාස 11ක් සහ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 545ක් මෙම දිස්ත්‍රික්කයට අයත්ය. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත භූමි ප්‍රමාණය ව.කි.මි. 1741කි. ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාස 5ක් සහ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 491ක් මෙම දිස්ත්‍රික්කයට අයත්ය.

ජනගහන ව්‍යාප්තිය:

දිස්ත්‍රික්කය ජනගහන ව්‍යාප්තිය එකතුව
සිංහල ශ්‍රී ලාංකීය මරක්කල ශ්‍රී ලාංකීය දෙමළ ඉන්දීය දෙමළ වෙනත්
මහනුවර 947900 168049 52052 103622 7405 1279028
මාතලේ 353579 38462 24320 23493 1474 441328
නුවරඑළිය 282621 16555 46066 355830 2538 703610

වෙනත් තොරතුරු :

පොලිස් ස්ථාන ගණන: 54 (මහනුවර-24,මාතලේ-10,නුවර එළිය-20)

බන්ධනාගාර: 02(විවෘත බන්ධනාගාර-01, සාමාන්‍ය-01)

අනිකුත් රැදවුම් ස්ථාන: (මත් ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූවන් සඳහා වන මෙත් සෙවණ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය)

ළමා නිවාස/පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන: 01

වාර්තා:

මාසික පැමිණිලි තොරතුරු.
මාසිකව බැලීමට යාම.
මාසික ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්.
තවදුරටත් විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා අමතන්න:
ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
 

නුවර කාර්යාලය
නො 8 /1, ප්‍රිම්රෝස් පාර, නුවර

 

දුරකථන/ෆැක්ස්:  081-2205024
ව්ද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]