බදුල්ල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය

පිහිටීම:

ශ්‍රී ලංකාවේ ඌව පළාතෙහි, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙහි, බදුල්ල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය පිහිටා ඇත.

පරිපාලන ප්‍රදේශය:

බදුල්ල ,මොණරාගල යන දිස්ත්‍රික්ක බදුල්ල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය මගින් ආවරණය කරනු ලබයි. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත භූමි ප්‍රමාණය ව.කි.මි. 2,861කි. ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාස 15ක් සහ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 568ක් මෙම දිස්ත්‍රික්කයට අයත්ය. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත භූමි ප්‍රමාණය ව.කි.මී. 7,133කි. ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාස 11ක් සහ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 319ක් මෙම දිස්ත්‍රික්කයට අයත්ය.

ජනගහන ව්‍යාප්තිය:

දිස්ත්‍රික්කය ජනගහන ව්‍යාප්තිය එකතුව
සිංහල ශ්‍රී ලාංකීය මරක්කල ශ්‍රී ලාංකීය දෙමළ ඉන්දීය දෙමළ වෙනත්
බදුල්ල 564752 38798 29542 143535 3376 779983
මොණරාගල 375691 7800 5754 7493 637 397375

වෙනත් තොරතුරු :

පොලිස් ස්ථාන ගණන: 27 (බදුල්ල -14,මොණරාගල-13)
බන්ධනාගාර: 02 (බදුල්ල -01,මොණරාගල-01)
වෙනත් සිර අඩස්සි ආයතන: 01 (….. සඳහා විශේෂ ස්ථාන)
ළමා නිවාස/පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථාන: 24 (බදුල්ල-18, මොණරාගල-05)

වාර්තා:

මාසික පැමිණිලි තොරතුරු.
මාසිකව බැලීමට යාම.
මාසික ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්.
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න:
ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
අංක 19/Ib, බදුලුපිටිය පාර, බදුල්ල.
දුරකථන/ෆැක්ස්: 055-2223030
ව්ද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]