කල්මු‍ණේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය

පිහිටීම:

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතෙහි, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙහි, කල්මුණේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය පිහිටා ඇත.

පරිපාලන ප්‍රදේශය:

කල්මුණේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය මගින් ව.කි.මී. 1234.4ක් ආවරණය කරනු ලබයි. අඩ්ඩාලචේනෛ, අක්කරෙයිපත්තු, අලයඩිවෙම්බු, එරක්කමම්, කල්මුණේ,කරෙයිතිව්,නවිත්තන්වේලි, නින්දවුර්, පොතුවිල්, සමන්තුරෙයි, සයින්දමරුදු, සහ තිරුකෝවිල් ඇතුළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 13ක් කල්මුණේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය මගින් ආවරණය කරනු ලබයි. මෙම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයට ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 373ක් අයත් වේ.

ජනගහන ව්‍යාප්තිය:

දිස්ත්‍රික්කය ජනගහන ව්‍යාප්තිය එකතුව
සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ ඉන්දීය දෙමළ වෙනත්
අම්පාර 4093 268058 110856 19 897 383923

වෙනත් තොරතුරු :

පොලිස් ස්ථාන ගණන: 08

බන්ධනාගාර: නැත

වෙනත් සිර අඩස්සි ආයතන: නැත

ළමා නිවාස/පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන:11

වාර්තා:

මාසික පැමිණිලි තොරතුරු.
මාසිකව බැලීමට යාම.
මාසික ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්.
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න:
ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
අංක 161/1, මහ වීදිය, කල්මුණේ
දුරකථන/ෆැක්ස්: 067-2229728
ව්ද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]