මඩකලපුව ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය

පිහිටීම:

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතෙහි, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයෙහි, මඩකලපුව ප්‍රාදේශීය කාර්යයාලය පිහිටා ඇත.

පරිපාලන ප්‍රදේශය :

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත භූමි ප්‍රමාණය ව.කි.මි. 2854කි. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයෙහි ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාස ගණන 14ක් වන අතර, ග්‍රාම නිළධාරි වසම් ගණන 348කි.

වෙනත් තොරතුරු :

පොලිස් ස්ථාන ගණන: 11

බන්ධනාගාර: 01

වෙනත් සිර අඩස්සි ආයතන:

ළමා නිවාස/ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන: 40

වාර්තා:

මාසික පැමිණිලි තොරතුරු.
මාසිකව බැලීමට යාම.
මාසික ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්.
වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න:
ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක
අංක 24,සින්න උප්පඩෙයි මාවත,මඩකලපුව .
දුරකථන/ෆැක්ස්: 065-2224420
ව්ද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]