ස්ථාපනය

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජිකයෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාව මානව හිමිකම් සුරැකීමට කැපවී කටයුතු කිරීම ශක්තිමත් කිරීමත් ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් මගින් ශ්‍රී ලංකාවට පවරා ඇති රාජකාරී හා පොරොන්දු ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ක්‍රියාවට නැංවීමත් 1996දී ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ප්‍රංශ මූලධර්ම යටතේ සකස්කරන ලද තත්ත්වයන් පවත්වා ගැනීමත් වෙනුවෙන් 1996 පනත් අංක 21 මගින් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරන ලදී.

රටේ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනයට හා ආරක්ෂා කිරීමට පිහිටුවා ඇති ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවකි.

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව (HRCSL) ස්ථාපනය කිරීමට පෙර, නීත්‍යානුකූල නොවන අත්අඩංගුවට ගැනීම් හා රඳවා තබාගැනීම් සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කාර්ය සාධක බලකාය (HRTF) සහ විශේෂ සැලකිලි හෝ වෙනස්කම් දැක්වීම තුරන් කිරීමේ සහ මූලික අයිතිවාසිකම් සමීක්ෂණය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව (CEDMHR) ලෙස හදිසි නීතිය යටතේ වෙනස් ආයතන දෙකක් පිහිටුවන ලදී.

දර්ශනය

නීතියේ ආධිපත්‍ය කෙරෙහි ඇති ගරුත්වය ආරක‍්ෂා කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ සෑම පුරවැසියෙකුගේම මානව හිමිකමි ආරක‍්ෂා කිරීම.

මෙහෙවර

ජාත්‍යන්තරව පිළිගෙන ඇති මානව හිමිකමි ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූල වන ලෙසින් මානව හිමිකමි ආරක‍්ෂා වන ආකාරයෙන් වඩාත් හොඳ මානව හිමිකමි සංස්කෘතියක් බිහිකිරීම සඳහා, සියල්ලන්ගේම මානව හිමිකමි සුරක‍්ෂිත කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම උදෙසා ක්‍රියාත්මක වන්නා වූ සියළලුම කොටස්කරුවන්ගේ සමිබන්ධීකරණයෙන් සහ සහයෝගයෙන් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යාවස්ථාවෙහි තහවුරු කර ඇති සියලු පුරවැසියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකමි ආරක‍්ෂා කිරීමත්, ජාතික නීති සහ පිළිවෙත් ජාත්‍යන්තර නීතීන් සහ සමිමුතිවලට අනුකූල වන ලෙස සකස්කිරීමට රජයට මගපෙන්වීමත්, මානව හිමිකමි පිළිබඳ දැනුම දිවයින පුරා ජීවත්වන සියලු පුද්ගලයින් අතර ප්‍රචලිත කිරීමත් වෙයි.