පොදුජන සමාජ ලියාපදිංචිය

ලෝකය පුරා මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය, ආරක්ෂාව හා වැඩිදියුණු කිරීමට පොදුජන සමාජවල දායකත්වය ලබාදීම. පොදුජන සමාජයේ අනතුරට භාජනය විය හැකි කණ්ඩායම්වලට මූලික මගපෙන්වීම හා ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වීම. එසේම නිසි විසදුම් ලබාගැනීමට අදාළ ආයතන සමග තොරතුරු බෙදාහදා ගැනීමත් සිදුකරයි. රටේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධ ගැටළුවලට උපදෙස් ලබාදීම හා පොදුජන සමාජය සමග ඔවුන්ගේ අදහස් බෙදාහදා ගනිමින් කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ප්‍රමුඛතාවය ලබා දේ. පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමට අදාළ නිසි උපායමාර්ගික සැලසුම් වැඩිදියුණු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට මෙය උපකාරී වේ.

රටේ යහපත් මානව හිමිකම් සංස්කෘතියක් ඇතිකිරීමට ඔබත් ලියාපදිංචි වී අත්වැල් බැඳගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සාදරයෙන් ඇරයුම් කරයි.

පුද්ගලයාගේ නම (අවශ්‍යයි)

විද්‍යුත් තැපෑල (අවශ්‍යයි)

තනතුර

ආයතනය හා ලිපිනය

රාජකාරියේ ස්වභාවය