කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින්

මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පෙර කොමිෂන් සභා
 
1997-2000
සභාපති විනිසුරු ඕ.එස්.එම්. සෙනෙවිරත්න
කොමසාරිස් විනිසුරු ටී. සුන්දරලිංගම්
කොමසාරිස් ආචාර්යය ඒ.ටී. ආරියරත්න
කොමසාරිස් මහාචාර්යය අර්ජුන අළුවිහාරේ
කොමසාරිස් ජාවිඩ් යුසුප් මහතා
2000 – 2003
සභාපති ෆයිස් මුස්තාපා මහතා
කොමසාරිස් ආචාර්යය ගෝඩ්‍‍‍ෆි ගුණතිලක
කොමසාරිස් මනෝරි මුත්තෙට්ටුවේගම මහත්මිය
කොමසාරිස් සරත් කුරේ මහතා
කොමසාරිස් සෙල්වකුමාරන් මහතා
කොමසාරිස් ආචාර්යය ඒ. සෙයිනුදීන්
2003- 2006
සභාපති ආචාර්යය රාධිකා කුමාරස්වාමි
කොමසාරිස් එන්. සෙල්වකුමාරන් මහතා
කොමසාරිස් සී. සේනානායක මහත්මිය
කොමසාරිස් ආචාර්යය දීපිකා උඩගම
කොමසාරිස් ආචාර්යය ඒ. සයිනුදීන්
2006 – 2009
සභාපති (හිටපු) විනිසුරු පී. රාමනාදන් (2006 නොවැම්බර් දක්වා)
විනිසුරු එස්. ආනන්දකුමාරස්වාමි (හිටපු ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු)
කොමසාරිස් විශ්‍රාමලත් අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ඩී. ජයවික්‍රම
කොමසාරිස් මහානාම තිලකරත්න මහතා
කොමසාරිස් සී. සේනානායක මහත්මිය
කොමසාරිස් එම්.ටී.එම්. බාෆික් මහතා
කොමසාරිස් එන්.ඩී. අබේවර්ධන මියා
 
2011 – 2015
කොමසාරිස් ආචාර්ය එම් . ඒ . ජේ . මෙන්ඩිස්
  (2011 පෙබරවාරි 18 සිට 2012 පෙබරවාරි 01 තෙක්)
කොමසාරිස් ආචාර්ය ශ්‍රී වර්ණ ප්‍රතිභා මහානාමහේවා
  (2012 පෙබරවාරි 09 සිට 2015 පෙබරවාරි 08 තෙක්)