ප්‍රධාන කාර්යාලය

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

ඇමතුම් විස්තර – ප්‍රධන කාර්යාලය

ලිපිනය : නො. 14, ආර්.ඒ. ද මැල් මාවත, කොළඹ – 04,ශ්‍රී ලංකාව..

පොදු දුරකථන : (+ 94) 011 2505580, 011 2505581, 011 2505582

පොදු ෆැක්ස් : (+94) 011 2505541

විද්යුත් තැපෑල : [email protected]

අන්තර්ජාල පිටුව : www.hrcsl.lk

හදිසි ඇමතුම් : 1996 or (+ 94) 011 2505575 or (+ 94) 077 3088135 or (+ 94) 0773762112

 

 


 

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස්
ආචාර්ය එන්. දීපිකා උඩගමසභාපතිනී (+ 94) 011 2505451 (+ 94) 011 2505461
හමීඩ් ගසාලි හුසේන් මහතාකොමසාරිස් (+ 94) 011 2505467
නීතීඥ රමණී  මුත්තෙට්ටුවේගම

කොමසාරිස්

(+ 94) 011 2505468
අම්බිකා සත්කුනනාදන් මෙනවියකොමසාරිස් (+ 94) 011 2505469
ආචාර්ය යූ. විදානපතිරණකොමසාරිස් (+ 94) 011 2505465
සමන්ති ජයමාන්න මියලේකම් (+ 94) 011 2505521 (+ 94) 011 2505523
තමරා විමලසූරිය මෙනෙවිය නියෝජ්‍ය ලේකම් (+ 94) 011 2505521 (+ 94) 011 2505523
නිහාල් චන්ද්‍රසිරි මහතාවැ.බ. අධ්‍යක්ෂ(පරීක්ෂණ හා විමර්ශන) (+ 94) 011 2505566 (+ 94) 011 2505574
නිහාල් චන්ද්‍රසිරි මහතාවැ.බ. අධ්‍යක්ෂ

(පර්යේෂණ හා අධීක්ෂණ)

(+ 94) 011 2505595 (+ 94) 011 2505595
මේනකා හේරත් මියවැ.බ. අධ්‍යක්ෂ(අධ්‍යාපන හා විශේෂ වැඩසටහන්) (+ 94) 0112505569 (+ 94) 011 2505569
ප්‍රියාල් ඉන්දික මහතා වැ. බ.

අධ්‍යක්ෂ(පරිපාලන හා මූල්‍ය)

(+ 94) 011 2505531 (+ 94) 011 2505541
සී.කේ. රාජසිංහ මහතා

ජාල පරිපාලක

(+ 94) 011 2505581 (+ 94) 011 2505541
ගණකාධිකාරී (+ 94) 011 2505547 (+ 94) 011 2505541
 පරිපාලන නිලධාරී (+ 94) 011 2505532 (+ 94) 011 2505541