මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රකාශන

විෂය : මැතිවරණ මාර්ගෝපදේශ

මාතෘකාව : මැතිවරණ පොදු නිර්දේශ සහ මාර්ගෝපදේශ
ප්‍රකාශන : වසර 2014
බාගත කිරීම

විෂය : මැතිවරණ මාර්ගෝපදේශ

මාතෘකාව : මැතිවරණ පිළිබඳ පොදු නිර්දේශ 2014
ප්‍රකාශන : වසර 2014
බාගත කිරීම

විෂය : මැතිවරණ මාර්ගෝපදේශ

මාතෘකාව : ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකමි කොමිෂන් සභාවෙන් මැතිවරණ මාර්ගෝපදේශ
ප්‍රකාශන : වසර 2014
බාගත කිරීම

විෂය : කාන්තා අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාව : කාන්තාවන්ට එරෙහිව වෙනස්කම් කිරීම පිටු දැකීම
ප්‍රකාශන : වසර 2010
භාෂාව : සිංහල | දෙමළ | ඉංග්‍රීසි

විෂය : සාමාන්‍ය මානව හිමිකම්

මාතෘකාව : ගෞරවනීය ජීවිතයක්
ප්‍රකාශන :වසර 2010
භාෂාව : සිංහල | දෙමළ | ඉංග්‍රීසි

විෂය : විශේෂ අවශ්‍යතා ඇත්තන්ගේ මානව අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාව : විශේෂ අවශ්‍යතා ඇත්තන්ගේ මානව අයිතිවාසිකම්
ප්‍රකාශන :වසර 2010
භාෂාව : සිංහල | ඉංග්‍රීසි

විෂය : ළමා අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාව :ළමා අපචාර සම්බන්ධයෙන්
ගනු දෙනු කරන
රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අදාළ සාමාන්‍ය මාර්ගෝපදේශනය
ප්‍රකාශන :වසර 2009
භාෂාව : සිංහල | දෙමළ | ඉංග්‍රීසි

විෂය : සිර මැදිරියේදී මරණයට පත් වීම

මාතෘකාව : සිර මැදිරියේදී මරණයට පත් වීම
ප්‍රකාශන :වසර 2009
භාෂාව : සිංහල

විෂය : විශේෂ අවශ්‍යතා ඇත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාව : රිපෝට් ඔන් ද නැෂනල් කොන්ෆරන්ස් ඔන් ඩිසැබිලිට් රයිට්ස්
ප්‍රකාශන :වසර 2006
භාෂාව : ඉංග්‍රීසි

විෂය : කාන්තා අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාව : රිපෝට් ඔෆ් ද වුමන්ස් ඩිවිෂන්
ඩිසාස්ටර් රිලීෆ් මොනිටරින්ග් යුනිට්
ප්‍රකාශන :වසර 2005
භාෂාව : ඉංග්‍රීසි

විෂය : ළමා අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාව : ළමා අයිතිවාසිකම් හැඳින්වීම
ප්‍රකාශන :වසර 2005
භාෂාව : සිංහල | දෙමළ

විෂය : විදේශගතව රැකියා කරන කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාව : රිපෝට් ඔෆ් ද කොමිටී ඔන් ද රයිටිස් ඔෆ් ්
වුමන් මයිග්රන්ට් වර්කර්ස
ප්‍රකාශන :වසර 2005
භාෂාව : ඉංග්‍රීසි

විෂය : සාමාන්‍ය මානව හිමිකම්

මාතෘකාව : ද හියුමන් රයිටිස් සිටුඒෂන් ඉන් ද
ඊස්ටන් ප්‍රොවින්ස් අප්ඩේට් (ඒප්‍රි‍යෙල් 2005)
ප්‍රකාශන :වසර 2005
භාෂාව : ඉංග්‍රීසි

විෂය : මිනිසුන් පැහැරගැනීම

මාතෘකාව : හියුමන් ට්‍රැරැෆිකින්ග් ඇන්ඩ් නැෂනල් හියුමන්
රයිට්ස් ඉන්ස්ට්ටියුෂන් කෝ-ඔපරේටින්ග් ටු එන්ඩ්
ඉම්’ප්යුනිටි ‍‍ෙෆා් ට්‍රැෆිකර්ස් ඇන්ඩ් ටු සි’ක්යුa
ජස්ටිස් ‍‍ෙෆා් ට්රැෆික්ඩ් පීපල්
ප්‍රකාශන :වසර 2005
භාෂාව : ඉංග්‍රීසි

විෂය :අභ්‍යන්තර අවතැන් වූ පුද්ගලයන්ගේ අයිතීන්

මාතෘකාව : ලීගල් ඇනලයිසිස්: ඔෆ් ප්‍රොපටි ඉෂූස්
ඉ‍‍ ‍‍‍ෙ කේටින්ග් ඉන්ටර්නලි ඩිස්ප්ලේස්ඩ් පර්සන්ස්
ඇන්ඩ් රෙෆියුජීස් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා
ප්‍රකාශන :වසර 2005
භාෂාව : ඉංග්‍රීසි

විෂය : සෞඛ්‍ය පිළිබඳ අයිතීන්

මාතෘකාව : ද රයිට් ටු හෙල්ත් ඇන්ඩ් ද “ක්‍රයිසිස් ඇට්
ජෙනරල් හොස්පිට්ල් අනුරාධපුර
ප්‍රකාශන :වසර 2004
භාෂාව : ඉංග්‍රීසි

විෂය : කාන්තා අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාව : මෙත්සෙවණ ස්ටේට් හවුස් ඔෆ් ඩෙටනේෂන් ගංගොඩවිල(මාර්ච් – ජුලයි 2004)
ප්‍රකාශන :වසර 2004
භාෂාව : ඉංග්‍රීසි

විෂය : සාමාන්‍ය මානව අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාව : ද හියුමන් රයිට්ස් සිටුඒෂන් ඉන් ද ්
ඊස්ටන් ප්‍රොවින්ස
ප්‍රකාශන :වසර 2004
භාෂාව : ඉංග්‍රීසි

විෂය : සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාව : සුළු ජාතික කාන්තාවන්ගේ සහ ළමයින්ගේ අයිතිවාසිකම්
ප්‍රකාශන :වසර 2003
භාෂාව : සිංහල | දෙමළ | ඉංග්‍රීසි

විෂය : වධහිංසා වැළැක්වීම

මාතෘකාව : වධ හිංසාවෙන් තොර සමාජයක්
(වධ හිංසාවෙන් තොර සමාජයක්)
ප්‍රකාශන :වසර 2003
භාෂාව : සිංහල | දෙමළ|

විෂය : අතුරුදන් වීම්

මාතෘකාව :යාපනය ප්‍රදේශයේ අතුරුදන්වීම් පිළීබඳ වාර්තා කිරීමේ කමිටුව
ප්‍රකාශන :වසර 2003
භාෂාව : සිංහල | දෙමළ | ඉංග්‍රීසි

විෂය : සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාව : සුළු ජාතීන්ගේ ආගමික භක්තිවන්ත භාවය
ප්‍රකාශන :වසර 2003
භාෂාව : සිංහල | දෙමළ | ඉංග්‍රීසි

විෂය : සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාව : සාම ක්‍රියාවලිය සහ සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම්
ප්‍රකාශන :වසර 2003
භාෂාව : සිංහල | දෙමළ | ඉංග්‍රීසි

විෂය : සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම්

මාතෘකාව : වෙනස්කම් කිරීම ඉවත්කිරීම පිළීබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ අනෙකුත් ජාත්‍යන්තර නීතිමය කරුණු
ප්‍රකාශන :වසර 2003
භාෂාව : සිංහල | දෙමළ | ඉංග්‍රීසි

විෂය : ක්‍රියාපටිපාටිය අර්ථ දැක්වීම සහ කේතනය

මාතෘකාව : කොන්ටෙම්ප්ට් ඔෆ් කෝට්
ප්‍රකාශන :වසර 2003
භාෂාව : ඉංග්‍රීසි