ජාත්‍යන්තර

ජාත්‍යන්තර ලිපිලේඛන හා ආයතන

(A) ජාත්‍යන්තර ලිපිලේඛන

ජාත්‍යන්තර ලිපිලේඛන
නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තිය 1945 සි
විශ්ව මානව හිමිකම් ප්‍රකාශනය 1948 සි

ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් පිළිබඳ නීතිමය ලියවිලි සාරය

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
ජාතීන් අතර සියලු ආකාරයේ ජාතිවාදී වෙනස්කම් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (ICERD) 1965 සි
සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (ICCPR) 1966 සි
ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (ICESCR) 1966 සි
කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (CEDAW) 1979 සි
හිංසාවන් සහ අනෙකුත් කුරිරුකම්, මානසික හෝ නොහොබිනා සැලකීම් හෝ දඩුවම් කිරීම් පිටු දැකීමේ සම්මුතිය (CAT) 1984 සි
ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතිය (CRC) 1989 සි
සියලු සංක්‍රමණිකයින්ගේ හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (ICRMW) 1990 සි
බලහත්කාර නෙරපා හැරීමෙන් සියලු පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කිරීමේ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම 2006 සි
ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුම (CRPD) 2006 සි
ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (ICESCR – OP) 2008 සි
පොදුජන දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (ICCPR-OP1) 1966 සි
මරණීය දණ්ඩනය අවලංගු කිරීම අරමුණු කරගත් පොදුජන දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුමට අදාළ දෙවන අමතර කෙටුම්පත (ICCPR-OP2) 1989 සි
කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (OP-CEDAW) 1999 සි
ළමා සොල්දාදුවන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (OP-CRC-AC) 2000 සි
ළමයින් විකිණීම, ළමයින් ගණිකා වෘත්තියෙහි යෙදවීම හා අපචාරයේ යෙදවීම සම්බන්ධ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (OP-CRC-SC) 2000 සි
හිංසාවන් සහ අනෙකුත් කුරිරුකම්, මානසික හෝ නොහොබිනා සැලකීම් හෝ දඩුවම් කිරීම් පිටු දැකීමේ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (OP-CAT) 2002 සි
ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (OP-CRPD) 2006 සි

මානව හිමිකම් හා සම්බන්ධ අධිකරණ පරිපාලනය: රඳවා තබා ගැනීම් හා බන්ධනාගාරගත කිරීම්වලින් පුද්ගලයන් ආරක්ෂාකර ගැනීම සම්බන්ධව

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
සිරකරුවන්ට සැලකීම පිළිබඳ සම්මත අවම නියමයන් සි
සිරකරුවන්ට සැලකීම පිළිබඳ මූලික කරුණු සි
යෞවනයින්ගේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ නියමයන් සි
හිංසාවන් සහ අනෙකුත් කුරිරුකම්, මානසික හෝ නොහොබිනා සැලකීම් හෝ දඩුවම් කිරීම්වලින් ආරක්ෂා කිරීමහා අත්හිටුවීම සි
වධ හිංසාවන් හා අනෙකුත් කුරිරු, අමානුෂික හෝ නොහොඹිනා දඬුවම් කිරීම් හෝ ක්‍රියාවන්ට එරෙහිව සියලු පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කරගැනීමේ ප්‍රකාශය සි
හිංසාවන් සහ අනෙකුත් කුරිරුකම්, මානසික හෝ නොහොබිනා සැලකීම් හෝ දඩුවම් කිරීම් පිටු දැකීමේ ගිවිසුම (CAT) සි
හිංසාවන් සහ අනෙකුත් කුරිරුකම්, මානසික හෝ නොහොබිනා සැලකීම් හෝ දඩුවම් කිරීම් පිටු දැකීමේ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (OPCAT) සි
හිංසාවන් සහ අනෙකුත් කුරිරුකම්, මානසික හෝ නොහොබිනා සැලකීම් හෝ දඩුවම් කිරීම්වලට එරෙහිව සිරකරුවන් හා රඳවනු ලැබූ පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධ වෛද්‍ය කටයුතු පිළිබඳ මූලධර්ම හා වෛද්‍යවරයාගේ කාර්යභාරය සි
හිංසාවන් සහ අනෙකුත් කුරිරුකම්, මානසික හෝ නොහොබිනා සැලකීම් හෝ දඩුවම් කිරීම් පිළිබඳ කාර්යක්ෂම ලෙස ලිපිලේඛන සකස් කිරීම හා විමර්ශනය කිරීමේ මූලධර්ම සි
මරණ දන්ඩණයට නියම වූවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සි
නිලධාරීන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් පිළිපැදිය යුතු නීත් සංකේත මාලාව සි
නිලධාරීන්ට බලය හා ගිනි අවි භාවිතා කිරීමට ඇති බලය පිළිබඳ මූලධර්ම සි
අත්අඩංගුවට නොගන්නා ක්‍රියාමාර්ගයන් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මත අවම නියමයන් (ටෝකියෝ නියමයන්) සි
යෞවයන් පිළිබඳ අධිකරණ කටයුතුවලදී අදාළවන එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මත අවම නියමයන් (බීජිංග් නියමයන්) සි
ළමයින් සම්බන්ධ අපරාධ පිළිබඳ අධිකරණ කටයුතුවලදී ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශනය සි
යෞවනයින් අපචාරයට ලක්වීම වැළක්වීම සම්බන්ධ එක්සත් ජාතීන්ගේ මාර්ගෝපදේශනය (රියාද් මාර්ගෝපදේශනය) සි
අපරාධවල ගොදුරු බවට පත් වූ හා බලය අයුතු ලෙස යොදා ගැනීම සඳහා වන අධිකරණ කටයුතුවල මූලික කරුණු පිළිබඳ ප්‍රකාශය සි
අධිකරණ සමූහයේ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ මූලික කරුණු සි
නීතිඥයින්ගේ කාර්යභාරය පිළිබඳ මූලික කරුණු සි
නඩු පවරන්නාගේ කාර්යභාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශනය සි
අත්තනෝමතික සාරාංශ සම්පාදනයන් හා අමතර නීතිමය කටයුතු කාර්යක්ෂම ලෙස විමර්ශනය කිරීම හා වැළක්වීම පිළිබඳ කරුණු සි
සියලු පුද්ගලයන් බලහත්කාරයෙන් නෙරපාහැරීමෙන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ප්‍රකාශය සි
චිකිත්සාවන් හා වන්දි සම්බන්ධ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශනය පිළිබඳ මූලික කරුණු සි

කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම්

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (CEDAW) සි
කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (CEDAW-OP) සි
කාන්තාවන් හා ළමයින් හදිසි අවස්ථාවන් හා සන්නද්ධ ගැටුම්වලින් ආරක්ෂාකර ගැනීම සම්බන්ධ ප්‍රකාශය සි
කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටු දැකීමේ ප්‍රකාශය සි

ළමා අයිතිවාසිකම්

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතිය (CRC) සි
ළමයින් විකිණීම, ළමයින් ගණිකා වෘත්තියෙහි යෙදවීම හා අපචාරයේ යෙදවීම සම්බන්ධ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත (CRC-OPSC) සි
ළමයින් යුදමය ගැටුම් වලට සම්බන්ධ කරවීමට අදාළ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ගිවිසුමට අදාළ අමතර කෙටුම්පත(CRC-OPAC) සි
අවම වයස් සම්මුතිය (අංක.138) සි
ළමයින් ඉතා නරක සේවයේ යෙදවීමේ සම්මුතිය 1999 (අංක. 182) සි
හදිසි අවස්ථාවලදී සහ යුදමය ගැටුම් පවතින වස්ථාවලදී කාන්තාවන් හා ළමුන් ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රකාශනය සි

වෙනස්කම් කිරීම වැළැක්වීම

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
සමාන පාරිතෝෂික සම්මුතිය, 1951 (No. 100) සි
වෙනස් ලෙස සැලකීමේ (සේවා නියුක්තිය සහ වෘත්තීන්) සම්මුතිය 1958 (අංක. 111) සි
සියලුම ආකාරයේ ජාතියකට වෙනස් ලෙස සැලකීම සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර කිරීමේ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය, (ICERD) සි
ජාති සහ ජාතිවාදී පූර්ව මත ප්‍රකාශය සි
අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් වෙනස්කම් කිරීමට විරුද්ධවීමේ සම්මුතිය සි
අධ්‍යාපනය පිළිබඳ වෙනස් ලෙස සැලකීමට එරෙහි සම්මුතිය හා රජය අතර පැන නගින ගැටලු නිරාකරණය කිරීමේ හා සොයාබැලීමේ වගකීම දරණ සමගි කරවීමේ හා මනා නිලධාරීන් පත් කිරීමේ කෙටුම්පත සි
ආගම හෝ විශ්වාසයන් පදනම් කරගත් විවේචන හා සියලුම ආකාරයේ වර්ගවාද බැහැර කිරීමේ ප්‍රකාශනය සි
වර්ගවාදයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර සමුළුව, 2001 (ඩර්බන් ප්‍රකාශය සහ ක්‍රියාමාර්ගික වැඩසටහන) සි

වැඩිහිටියන්ගේ අයිතිවාසිකම්

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
වැඩිහිටියන් සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රතිපත්ති සි

විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතීන්

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
මානසික වශයෙන් විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතීන් පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශය සි
විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතීන් පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශය සි
පුද්ගලයින්ගේ මානසික ‍රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් ආරක්ෂාවීමට සහ මානසික සෞඛ්‍ය වර්ධනය සඳහා වන ප්‍රතිපත්ති සි
විශේෂහැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන් සඳහා සමාන අවස්ථා ලැබීමට ඇති අයිතිය සම්බන්ධ පිළීගත් නීති සි

සමාජ සුභසාධන අභිවෘද්ධිය සහ සංවර්ධනය

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
සමාජීය ප්‍රගතිය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ප්‍රකාශය සි
මන්දපෝෂණය හා කුසගින්න නැති කිරීමේ විශ්ව ප්‍රකාශනය සි
සාමය හා මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ යහපත සඳහා විද්‍යාව හා තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ ප්‍රකාශනය සි
ජනතාවගේ සාමය පිළිබඳ අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශය සි
සංවර්ධන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශනය සි
මානව අයිතිවාසිකම් හා මානව ගෙනෝම පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනය සි
සංස්කෘතික විවිධත්වය පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනය සි
සෞඛ්‍ය අයිතිවාසිකම්
නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
HIV/AIDS පිළිබඳ සම්මුති ප්‍රකාශනය සි
රාජකාරි හා සේවා නියුක්තියේ යහපත් තත්ත්වයන් පිළිබඳ අයිතිවාසිකම
නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
සේවා නියුක්තියේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ගිවිසුම 1964 (අංක 122) සි

නිදහ‍සේ ආශ්‍රය කිරීම පිළිබඳ

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
නිදහසේ ආශ්‍රය පිළිබඳ ආරක්ෂාව හා අයිතිවාසිකම් සංවිධාන ගිවිසුම 1948 (අංක 98) සි
සමූහ හා කේවල සංවිධානවල අයිතීන් පිළිබඳ ගිවිසුම 1949 (අංක 98) සි

වහල්භාවය, වහල් බව සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් හා කම්කරුවන්ට බලය යෙදවීම

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
වහල් බව සම්බන්ධ සම්මුතිය සි
1926 සැප්තැම්බර් 25 ජිනීවා හි අත්සන් තැබූ වහල් බව සම්බන්ධ කෙටුම්පත සි
වහල් බව, වහල් වෙළෙඳාම හා වහල්භාවය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන හෝ ඒ හා සමාන ආයතන අවලංගු කිරීම සම්බන්ධ අත්රේක සම්මුතිය සි
කම්කරුවන්ට බලය යෙදවීම සම්බන්ධ ගිවිසුම 1930 (අංක 29) සි
කම්කරුවන්ට බලය යෙදවීම අවලංගු කිරීම සම්බන්ධ ගිවිසුම 1957 (අංක 105) සි
අනෙකුත් පුද්ගලයන් ගණිකා වෘත්තියෙහි යෙදවීම හා සූරාකෑම මැඩලීම සම්බන්ධ ගිවිසුම සි
එක්සත් ජාතීන්ගේ, සංවිධානාත්මක අපරාධවලට එරෙහි ගිවිසුමේ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන් මැඩලීම හා දඩුවම් කිරීම හා විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් හා ළමයින් විකිණීමේ ජාවාරම් වැළකීමේ අතිරේක කෙටුම්පත සි

සංක්‍රමණිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම්

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
සියලු සංක්‍රමණික සේවකයින්ගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (ICPMW) සි
එක්සත් ජාතීන්ගේ, සංවිධානාත්මක අපරාධවලට එරෙහි ගිවිසුමේ සංක්‍රමණිකයින් ගුවනින්, මුහුදින් හා පොළවෙන් හොර ජාවාරම් කිරීමට එරෙහි කෙටුම්පත සි

ජාතිකත්වය, පුරවැසිභාවය නොමැතිකම, උන්මත්තකාගාර හා සරණාගත කඳවුරු පිළිබඳ

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
පුරවැසිභාවය නොමැතිකම අවම කිරීමේ සම්මුතිය සි
පුරවැසිභාවය අහිමි පුද්ගලයන්ගේ තත්ත්වය හා අදාළ සම්මුතිය සි
සරණාගතයින්ගේ තත්ත්වය හා අදාළ සම්මුතිය සි
සරණාගතයින්ගේ තත්ත්වය හා අදාළ කෙටුම්පත සි
රටේ ජීවත්වන නමුත් පුරවැසියන් නොවන පුද්ගලයන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශය සි

මානුෂවාදී නීති

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
යුධ සිරකරුවන්ට සැලකීම පිළිබඳ අදාළ ජිනීවා සම්මුතිය සි
යුද්ධයෙන් අසරණ වූ සාමාන්‍ය ජනතාව ආරක්ෂා කරගැනීමට අදාළ ජිනීවා සම්මුතිය සි
ජාත්‍යන්තර යුධ ගැටුම්වලට ගොදුරු වන්නන් ආරක්ෂා කිරීමට අදාළ 1949 අගෝස්තු 12 ජිනීවා ගිවිසුමේ අතිරේක කෙටුම්පත (කෙටුම්පත 1) සි
ජාත්‍යන්තර නොවන යුධ ගැටුම්වලට ගොදුරු වන්නන් ආරක්ෂා කිරීමට අදාළ 1949 අගෝස්තු 12 ජිනීවා ගිවිසුමේ අතිරේක කෙටුම්පත (කෙටුම්පත 2) සි

අභ්‍යන්තර අවතැන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳ අයිතිවාසිකම්

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
ජාත්‍යන්තර අවතැන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ උපදේශන මූලධර්ම (ඩෙන්ග් මූලධර්ම) සි

ආදීවාසීන්ගේ හා සුළුතර පාර්ශ්වයේ අයිතිවාසිකම්

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
ආදිවාසී හා ග්‍රෝත්‍රික ජනතාව පිළිබඳ සම්මුතිය 1989 (අංක 169) සි
ජාතික හෝ ජනවාර්ගික, ආගමික හා සුළුතර භාෂාවන් හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිලිබඳ ප්‍රකාශය සි

මානව හිමිකම් හා සහශ්‍ර සමුළුව පිළිබඳ ලෝක සමුළුව

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන හා වියානා ප්‍රකාශය සි
එක්සත් ජාතීන්ගේ සහශ්‍ර ප්‍රකාශය සි

මානව හිමිකම් ආරක්ෂාව හා ප්‍රවර්ධනය

නීතිමය ලියවිලි වසර මාධ්‍ය
ජාතික ආයතනවල තත්ත්වය පිළිබඳ අදාළ මූලධර්ම (පැරිස් මූලධර්ම) සි
පුද්ගලයන්, කණ්ඩායම් හා සමාජයේ අංග පිළිබඳ විශ්වීයව පිළිගත් මානව හිමිකම් හා නිදහස පිළිබඳ මූලික මූලධර්ම ආරක්ෂාව හා ප්‍රවර්ධනය සම්බන්ධ වගකීම් හා අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශනය සි

(B) මානව හිමිකම් පිළිබඳ අනුමත සන්ධානයන්ගේ තත්ත්වය

(C) එක්සත් ජාතීන්ගේ දත්ත වාර්තාවන්

අංක. 2 මානව හිමිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සහතිකය (වෙළුම 1)
ඉංග්‍රීසි
අංක. 3 මානව හිමිකම් පිලිබඳ උපදේශන සේවාවන් හා තාක්ෂණික සහයෝගය (වෙළුම 1)
ඉංග්‍රීසි
අංක. 4 සටන්වලදී සිදුවන වධහිංසාවන් (වෙළුම 1)
ඉංග්‍රීසි
අංක. 6 බලහත්කාරයෙන් හෝ ස්වේච්ඡාවෙන් සිදු කරන නෙරපාහැරීම් (වෙළුම 3)
ඉංග්‍රීසි
අංක. 7 පැමිණිලි කිරීමේ ක්‍රියා පිළිවෙල (වෙළුම 1)
ඉංග්‍රීසි
අංක. 9 ආදිවාසීන්ගේ අයිතිවාසිකම් (වෙළුම 1)
ඉංග්‍රීසි
අංක. 10 ළමා අයිතිවාසිකම් (වෙළුම 1))
ඉංග්‍රීසි
අංක. 11 අතිරේක අධිකරණ ප්‍රකාශ, සාරාංශ හෝ අත්තනෝමතික සම්පාදනයන් (වෙළුම 1)
ඉංග්‍රීසි
අංක. 12 ජාතීන්ට වෙනස්ව සැළකීම වැළක්වීමේ කමිටුව
ඉංග්‍රීසි
අංක. 13 ජාත්‍යාන්තර මානුෂවාදී නීතිය හා මානව අයිතිවාසිකම්
ඉංග්‍රීසි
අංක. 14 වර්තමාන වහල්බව පවතින ආකාර
ඉංග්‍රීසි
අංක. 15 පොදුජන හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම්: මානව අයිතිවාසිකම් කමිටුව (වෙළුම 1)
ඉංග්‍රීසි
අංක. 16 ආර්ථීක, සමාජ හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කමිටුව(වෙළුම 1)
ඉංග්‍රීසි
අංක. 17 හිංසාවන්ට එරෙහි කමිටුව
ඉංග්‍රීසි
අංක. 18 සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් (වෙළුම 1)
ඉංග්‍රීසි
අංක. 19 මානව අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය හා ආරක්ෂාව පිළිබද ජාතික ආයතනය
ඉංග්‍රීසි
අංක. 20 සරණාගතයින්ගේ හා අයිතිවාසිකම්
ඉංග්‍රීසි
අංක. 21 සුදුසු නිවාස සම්බන්ධ මානව හිමකම් (වෙළුම 1)
ඉංග්‍රීසි
අංක. 22 කාන්තාවන්ට එරෙහි වෙනස්කම් පිළිබද ගිවිසුම හා කමිටුව
ඉංග්‍රීසි
අංක. 23 කාන්තාවන්ගේ හා ළමයින්ගේ සෞඛ්‍යයට බලපාන අහිතකර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රියාකාරකම්
ඉංග්‍රීසි
අංක. 24 සංක්‍රමණික සේවකයින්ගේ හා එම කමිටුව සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (වෙළුම 1)
ඉංග්‍රීසි
අංක. 25 බලෙන් පිටුවහල් කිරීම සහ මානව හිමිකම්
ඉංග්‍රීසි
අංක. 26 වැඩකරන කණ්ඩායම අත්තනෝමතික ලෙස රඳවා තබා ගැනීම
ඉංග්‍රීසි
අංක. 27 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාකච්ඡා වාර්තා කරන වාර්තාකරුවන්ගෙන් නිතර අසන ප්‍රශ්න
ඉංග්‍රීසි
අංක. 28 ලාභය තකා කරන ක්‍රියාකාරකම්වලට ඇති හිමිකම් පිළිබඳ මිනිසුන්ට ඇති ස්වයං නිර්ණය
ඉංග්‍රීසි
අංක. 29 මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරන්නන්: මානව හිම්කම් රැකීමට, හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම
ඉංග්‍රීසි
අංක. 30 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙහි මානව හිමිකම් ගිවිසුමෙහි ක්‍රියා පිළිවෙළ හඳුන්වා දීමක් මානව හිමිකම් පිළිබඳ මාධ්‍ය ගිවිසුම් සහ ගිවිසුම් මණ්ඩල

ඉංග්‍රීසි

අංක. 31 සෞඛ්‍යට තියෙන අයිතිය
ඉංග්‍රීසි
අංක. 32 ත්‍රස්තවාදය සහ ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධව සටන් කිරීම
ඉංග්‍රීසි
අංක. 33 ආර්ථික, සමාජ සහ සංස්කෘතික හිමිකම් පිළිබඳ නිතර අසන ප්‍රශ්න
ඉංග්‍රීසි
අංක. 34 අවශ්‍ය පමණ ආහාර ගැනීමට ඇති අයිතියඉංග්‍රීසි
අංක. 35 ජලයට ඇති අයිතිය
ඉංග්‍රීසි

(D) එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පිළිබඳ අදහස්

(E) අවසන් නිරීක්ෂණය්

(F) විශේෂ වාර්තාකරුවන්

(a) රටෙහි අධිකරණ නියෝගය

රට නම වර්ගය කාල පරිච්ඡේදය
බුරුන්දි ෆට්සා ඕගුවේගෝස් මානව හිමිකම් පිළිබඳ පිළිබඳ ස්වාධීන විශේසඥ 2010 –
කාම්බෝජය සූර්ය ප්‍රසාද් සුබේදි මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ ලේකම්ගේ විශේෂ නියෝජිත 2009 –
හයිටි මිචෙල් ‍‍‍‍‍ෙෆා්ස්ට්‍ මානව හිමිකම් පිළිබඳ පිළිබඳ ස්වාධීන විශේසඥ 2008 –
මියන්මාරය තෝමස් ඔජේයා කින්තානා මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශේෂ වාර්තාකරු 2010 –
උතුරු කොරියාව මර්සුකී දරුස්මාන් මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශේෂ වාර්තාකරු 2010 –
පලස්තීනය රිචඩ් ‍‍‍‍‍ෙෆා්ක් මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශේෂ වාර්තාකරු-භූමි 2008 –
සෝමාලියාව ෂම්සුල් බාරි මානව හිමිකම් පිළිබඳ පිළිබඳ ස්වාධීන විශේසඥ 2008 –
සුඩානය මොහොමඩ් චන්දේ ඔත්මන් මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශේෂ වාර්තාකරු 2005 –

(b) තේමාගත අධිකරණ නියෝගය

තේමාව නම කාල පරිච්ඡේදය
ප්‍රමාණවත් නිවාස රැකෙල් රොල්නික් 2008 –
සමකාලීන වහල්භාවයේ ස්භාවයන් ගුල්නාරා ෂහිනියාන් 2007 –
සංස්කෘතික අයිතීන් ෆරීඩා ෂහීඩ් 2009 –
අධ්‍යාපනය කිෂෝර් සිං 2010 –
ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිවෙත් සහ විදේශ ණය(මානව අයිතිවාසිකම් සඳහා ඇති බලපෑම්) සෙෂාස් ලුමිනා 2008 –
නීතියෙන් අනුමත නොකළ සාරංශ හෝ අත්තනෝමතික ලෙස කරන දඬුවම් දීම් ක්‍රිස්ටෝෆ් හේයින්ස් 2010 –
ආහාර සඳහා අයිතිවාසිකම් ඔලිවර් ඩි ෂටර් 2008 –
යම් මතයක් දැරීමේ සහ ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස ෆ්‍රෑන්ක් විලියම් ලා රූ 2008 –
ආගම් හෝ ඇදහිලි සඳහා ඇති නිදහස හේයිනර් බීල්‍‍‍‍ෙෆල්ඩ්ට් 2010 –
මානව හිමිකම් රකින්නන් මාගරට් සෙකාගියා 2008 –
විනිසුරුවරුන්ගේ සහ නීතිඥයන්ගේ නිදහස ගබ්රියල් කරීනා නඋල් දෙ අල් බුකර්ක් සිල්වා 2008 –
සුළු ජාතීන්ගේ ප්‍රශ්න ගේ මැක්ඩගල් 2008 –
ශාරීරික සහ මානසික සෞඛ්‍ය ආනන්ද් ග්රෝවර් 2007 –
ත්‍රස්තවාදය වළක්වන අතරතුරෙහි මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම මාටින් ෂෙයිනින් 2005 –
වර්ගවාදය, ජාතිවාදී වෙනස්කම් කිරීම්, අථිති භීතිකාව සහ අදාළ නොරිස්සුම් ස්භාවය ගිතූ මියුගායි 2008 –
ළමයින් විකිණීම, ළමා ගණිකා වෘත්තිය සහ ළමයින්ගේ ලිංගික හැඟීම් උත්තේජනය කළ හැකි මුද්‍රිත හා දෘශ්‍ය නිර්මාණ නජාට් එම් ජිට් මාලා 2008 –
වධහිංසාව ජුආන් ඊ මෙන්ඩෙස් 2010 –
පුද්ගල ජාවාරම ජෝයි නගෝසි එසෙයිලෝ 2004 –
මිනිසුන්ගේ බාධා කිරීමට කුලියට ගත්තවුන් භාවිතා කිරීම ෂයිස්ටා ෂමීම් 2004 –
කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය රෂීඩා මැන්ජෝ 2008 –
පානීය ජලය ආරක්ෂාව සහ සනීපාරක්ෂාව කැතරිනාද අල් බුකර්ක් 2008 –
මානව හිමිකම් සහ මානව ආචාර ධර්ම(මානව ජානමය ද්‍රව්‍ය) ඉයුලියා මොටොක් 2003 –
මානව හිමිකම් සහ අන්ත දිලිඳු බව මැග්ඩෙලේනා සෙපුල්වෙදා 2004 –
මානව හිමිකම් සහ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතාව

රෑඩි මුහම්මද් රිස්කි

2005 –
මානව හිමිකම් සහ විෂ ද්‍රව්‍ය නීති විරෝධී ලෙස බැහැර කිරීම ඔකේචුක් වූ ඉබෙයානු 2004 –
මානව හිමිකම් සහ අනෙකුත් අන්තර් ජාතික සංස්ථා සහ අනෙකුත්

ව්‍යාපාරික ව්‍යවසායන්

ජෝන්Ruggie 2005 –
මානව හිමිකම් සහ ස්වදේශික ජනතාව ජේම්ස් අනායා 2008 –
මානව හිමිකම් සහ අභ්‍යන්තරිකව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් වෝල්ටර් කැලින් 2004 –
මානව හිමිකම් සහ සංක්‍රමණිකයන් ජෝර්ජ් බස්තමන්තේ 2005 –

(G) සංවිධානය/මානව හිමිකම් සමූහය

(H) උසාවි සහ අධිකරණ