ප්‍රදේශීය

ප්‍රාදේශීය …….. සහ ආයතන

(A) ඔප්පු

(a) අප්‍රිකානු

(b) ඇමරිකානු

(c) යුරෝපියානු

(d) දකුණු ආසියාව

(B) සංවිධාන