ව්‍යාපෘති

මානව හිමිකම් ඒකාබද්ධ වැඩසටහන – UNDP

මෙම ව්‍යාපෘතිය මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම සඳහා කටයුතු කරනු ලබයි. එමෙන්ම මෙමගින් සිවිල් සමාජ හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකාරක රැස්වීම් පැවැත්වීමට පහසුකම් සපයයි. තවද මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවිය ඉහළ මට්ටමකට ගෙන ඒම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රවර්ධන සහයෝගය ලබා දෙයි.

ව්‍යාපෘති කාර්යාලය

මානව හිමිකම් ඒකාබද්ධ වැඩසටහන – UNDP
ලිපිනය: අංක. 165, කිංසි පාර, කොළඹ 08.

දුරකථන: 0115013245

ෆැක්ස්: 0115023495

ව්ද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]

 

ළමා අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය පිළිබඳව වාර්තා කිරීම සහ ඒ සම්බන්ධෙයන් ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා ප්‍රජා අවධානය ඉහළ නැංවීම පිළිබඳ ව්‍යාපෘතිය – UNICEF

මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණ වන්නේ ගැටුම් වලින් පීඩාවට පත් පවුල්වල ළමුන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීම පිණිස පවතින ව්‍යවස්ථාපිත සහ සහය ආයතන මෙන්ම මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ, කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ නීති හා සමාජ සේවාවන් හි උපයෝජ්‍යතාවය සහ වාර්තා කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමයි. මේ යටතේ පළාත් ලේකම් මට්ටමේ සමුළු සහ ළමා හිමිකම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වේ.