තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ විස්තර

 

 

 

නම දුරකථන අංකය  ඊ.මේල් ලිපිනය
ඊ.ජී. ප්‍රියාල් ඉන්දික මහතාපරිපාලන නිලධාරී 0112505532 [email protected]
ඒ.එස්. නිලන්ත මහතාවිමර්ශන නිලධාරී 0112505580-82 [email protected]
කපිලන් විල්ලවරාජන් මහතාඅධ්‍යාපන නිලධාරී 0112505580 – 82 [email protected]
සමන්මලී විජේසූරිය මෙනෙවියප්‍රලේඛන නිලධාරී 0112505580- 82 [email protected]

 

 

 1. මහජනතාවට  ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන්

   ලබාගතහැකිතොරතුරු

 

 • ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රකාශණ ( කොමිෂන් සභාවේ පුස්තකාලයෙහි සහ වෙබ්අඩවියෙහි ඇති වාර්ෂික වාර්තා සහ අනෙකුත් වාර්තා)
 • ආයතනයේ කාර්යභාරය (1996 අංක:21 දරණ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම්කොමිෂන්සභා පණත සහ විස්තර පත්‍රිකා)
 • ආයතනික ව්‍යුහය
 • එක් එක් තනතුරෙහි භූමිකාවසහ කාර්යභාරය
 • අනුමතව ඇති සේවක සංඛ්‍යාවන්ට අදාල විස්තර
 • පවත්නා සේවක සංඛ්‍යාව සහ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය( අනුමතවූ කල්හි)
 • සියළුම අදාල නීති /රෙගුලාසි /පරිපාලන චක්‍ර ලේඛ /ප්‍රතිපත්තීන්
 • මාර්ගෝපදේශ/ පොදු ප්‍රකාශණ / ප්‍රතිපත්ති නිර්දේශ
 • වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලසුම්/ උපායමාර්ගික සැලසුම්
 • වාර්ෂික අයවැය ප්‍රතිපාදන
 • අදාල එක් එක් නිලධාරියාට පවරා ඇති මුල්‍යමය බලතල – අභිනියෝජනය කළ බලතල
 • ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යපෘතිවල අයවැය විස්තර
 • ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් සහනය ලබා ගනීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පරිපටිය
 • ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරඇති සියලු නිර්දේශ
 • කාර්ය මණ්ඩලීය කරුණු හෝ කිසියම් පුද්ගලයෙකුගේ පෞද්ගලිකත්වය, ජීවිතය සහ නිදහස ආක්‍රමණය වන අන්දමේ කරුණුවලට අදාල රැස්වීම් සටහන් හැර  මණ්ඩල රැස්වීම් සටහන්
 • පැමිණිල්ලට අදාල වෙනත් පාර්ශ්වයකට ලේඛණ නිකුත් නොකරණ ලෙස පැමිණිල්ලට අදාල පාර්ශ්වයක් විසින් ඉල්ලා ඇත්තේ නම් හා  මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව එවන් ඉල්ලීමකට එකඟවන්නේ නම් මිස, පැමිණිල්ලට අදාල පාර්ශ්වයක් විසින් ඉල්ලා සිටිනු ලබන ශ්‍රීලංකාමානවහිමිකම්කොමිෂන්සභාවවෙතලැබීඇතිපැමිණිලිවලට අදාල ලේඛණ, ( පැමිණිලි/ විමර්ෂණ සහ පරීක්ෂණ සටහන් හා ලේඛණ)

 

 

2)  මහජනතාව වෙත අනාවරණය නොකෙරෙණ  තොරතුරු

(තොරතුරු දැනගැනීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳ පණතේ 5 වන කොටස)

 

 • ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබී ඇති පැමිණිලිවලට( පැමිණිලි/ විමර්ෂණ සහ පරීක්ෂණ සටහන් හා ලේඛණ)   අදාල  ලේඛණ තුන්වන පාර්ශ්වයන්ට.
 • පරිපාලනයට අදාල ඒවා හැර අනෙකුත් අභ්‍යන්තර සටහන් පත්‍රිකා
 • පෞද්ගලික ලිපිගොනුවල අන්තර්ගත ලේඛණ
 • අභ්‍යන්තර විනයානුකූල කටයුතු/පරීක්ෂණ වලට අදාල තොරතුරු
 • ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ මැදිහත්වීම සහිතව උසාවි හෝ අර්ධ අධිකරණ ආයතනයන්හි විභාග වෙමින් පවත්නාවූ කරුණුවලට අදාල තොරතුරු

 

2 වන ගණය යටතේ ලැසිස්තුගත තොරතුරු  අනාවරණය වැඩි ජනතා යහපතට හේතුපාදක වන බව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ මතය වන අවස්ථාවලදී, එකී තොරතුරු අනාවරණය කෙරෙණු ඇත.