අපව සම්බන්ධ කරගන්න

පුද්ගලයාගේ නම (අවශ්‍යයි)

විද්‍යුත් තැපෑල (අවශ්‍යයි)

විෂය

ඔබේ පණිවිඩය


ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

ඇමතුම් විස්තර – ප්‍රධන කාර්යාලය

 

ලිපිනය : නො. 14, ආර්.ඒ. ද මැල් මාවත, කොළඹ – 04,ශ්‍රී ලංකාව..

පොදු දුරකථන : (+ 94) 011 2505580, 011 2505581, 011 2505582

පොදු ෆැක්ස් : (+94) 011 2505541

විද්යුත් තැපෑල : [email protected]

අන්තර්ජාල පිටුව : www.hrcsl.lk

හදිසි ඇමතුම් : 1996 or (+ 94) 011 2505575 or (+ 94) 077 3088135 or (+ 94) 0773762112


 

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස්
ආචාර්ය එන්. දීපිකා උඩගමසභාපතිනී (+ 94) 011 2505451 (+ 94) 011 2505461
හමීඩ් ගසාලි හුසේන් මහතාකොමසාරිස් (+ 94) 011 2505467
නීතීඥ රමණී මුත්තෙට්ටුවේගම

කොමසාරිස්

(+ 94) 011 2505468
අම්බිකා සත්කුනනාදන් මෙනවියකොමසාරිස් (+ 94) 011 2505469
ආචාර්ය යූ. විදානපතිරණකොමසාරිස් (+ 94) 011 2505465
සමන්ති ජයමාන්න මිය ලේකම් (+ 94) 011 2505521 (+ 94) 011 2505523
තමරා විමලසූරිය මෙනෙවිය නියෝජ්‍ය ලේකම් (+ 94) 011 2505521 (+ 94) 011 2505523
සුලාරි ලියනගම මිය       වැ.බ. අධ්‍යක්ෂ

(පරීක්ෂණ හා විමර්ශන)

(+ 94) 011 2505566 (+ 94) 011 2505574
නිහාල් චන්ද්‍රසිරි මහතා   වැ.බ. අධ්‍යක්ෂ

 

(පර්යේෂණ හා අධීක්ෂණ)

(+ 94) 011 2505595 (+ 94) 011 2505591
මේනකා හේරත් මිය      වැ.බ. අධ්‍යක්ෂ

(අධ්‍යාපන හා විශේෂ වැඩසටහන්)

(+ 94) 0112505569 (+ 94) 011 2505591
ප්‍රියාල් ඉන්දික මහතා     වැ.බ. අධ්‍යක්ෂ

(පරිපාලන හා මූල්‍ය)

(+ 94) 011 2505531 (+ 94) 011 2505541
සුමනලාල් වීරසිංහ මහතා       වැ.බ. නි.අධ්‍යක්ෂ

(පරීක්ෂණ හා විමර්ශන)

(+ 94) 011 2505566 (+ 94) 011 2505574
සී.කේ. රාජසිංහ මහතා   ජාල පරිපාලක (+ 94) 011 2505581 (+ 94) 011 2505541
  ගණකාධිකාරී (+ 94) 011 2505547 (+ 94) 011 2505541
   පරිපාලන නිලධාරී (+ 94) 011 2505532 (+ 94) 011 2505541