අධීක්ෂණ සහ සමාලෝචන අංශය

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා පනත යටතේ කොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති වගකීම් සම්පූර්ණ කිරීම මෙම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කිරීමට මෙම අංශය මූලික අවධානය යොමු කරයි. ඒ අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට මෙන්ම ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් තත්ත්වයන් හා සම්මතයන්ට ගැලපෙන අයුරින් මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අවශ්‍ය වැඩසටහන් ප්‍රමුඛතාවය අනුව සැලසුම් කිරීමට මෙම අංශයට බලය පැවරී ඇත.

කොමිෂන් සභාවේ පවතින නීති පද්ධති අනුමත කිරීම හා සම්පාදනය කිරීමේ වගකීමද හිමිය. වර්තමාන නීති පද්ධතීන් හා නියාමනයන් පිළිබඳ නිරන්තරයෙන් විමර්ශනය කිරීමද මෙම අංශය මගින් සිදු කරයි. එසේම මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය විය හැකි පද්ධතීන් හා ක්‍රියා පිළිවෙත් ඇතුළත් රාජ්‍ය සංවිධාන පිළිබඳ සොයා බැලීමත් එම අධිකාරීන් පිළිබඳ නිසි ක්‍රියාමාර්ගයන් ගැනීමට කොමිෂන් සභාවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමත් එමගින් එම උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ පරිපාලනමය හා විධායක ක්‍රියාමාර්ගයන් ගැනීමත් සිදු කරයි.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්:

 • රටේ පවතින මානව හිමිකම් තත්ත්වයන් පිළිබඳ කරුණු රැස් කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීමත් අදාළ අධිකාරීන්ට නිසි නියෝගයන් ලබාදීම
 • විශේෂ මානව හිමිකම් ගැටලු සඳහා සමීක්ෂණ පැවත්වීම
 • රටේ යෞවන හා කාන්තා ආරක්ෂණ ස්ථානයන් හි නිරීක්ෂණ චාරිකාවල යෙදීම
 • මානව හිමිකම් ගැටලු පිළිබඳ රජය දිරිමත් කිරීමට ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයන් සකස් කිරීම
 • අයිතිවාසිකම් හිමිකරුවන්ට හොඳ සේවාවක් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ නිලධාරීන්ට පොදු මාර්ගෝපදේශනයන් පිළියෙල කිරීම
 • අදාළ අධිකාරීන් සඳහා ඉහළ පෙලේ උපදේශන වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම
 • ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් සමග විශේෂ උපදේශන සාකච්ඡාවන් පැවත්වීම
 • විශේෂ වාර්තා සකස් කිරීම හා රජයට ඒවා භාරදීම
 • අනෙකුත් මානව හිමිකම් ආයතන විසින් සංවිධානය කරනු ලබන රැස්වීම් සඳහා සහභාගී වීම
 • හඳුනාගත් කරුණු පුළුල් කිරීමට වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම
 • මුද්‍රිත සහ විද්‍යුත් මාධ්‍ය අධීක්ෂණය

වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා නිරීක්ෂණ සහ සමාලෝචන අධ්‍යක්ෂ හා සම්බන්ධ වන්න:
අධ්‍යක්ෂ

අධීක්ෂණ සහ සමාලෝචන අංශය,

අංක 165, කිංසි පාර,

බොරැල්ල, කොළඹ 8

දුරකථන : +94 11 2673806

ෆැක්ස් : +94 11 2673806