පරීක්ෂණ සහ විමර්ෂණ අංශය

මෙම අංශයේ ප්‍රධාන වගකීම වන්නේ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා පනතේ 11(a), 10(a) හා (b) කොටස්වලට අදාළව මානව හිමිකම් හා මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීම සම්බන්ධ පැමිණිලි විමසීම හා විමර්ශනයයි. ඒ සඳහා අනන්‍ය වූ පැමිණිලි භාරගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් හා පැමිණිලි විසඳීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කරයි . මෙම අංශය ජනතාවගේ හා සමාජයේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම් වළක්වාලීමට ක්‍රියාශීලී ලෙස කටයුතු කරයි.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

 • කොමිෂන් සභාවට විධිමත් පැමිණිල්ලක් ගොනු කිරීමට ප්‍රථම ජනතාවගේ පැමිණිලිවලට ඇහුම්කන් දීම, ඒවාට උපදෙස් ලබාදීම
 • පුද්ගලික පැමිණිලි පිළිබඳ කටයුතු කිරීම.
 • කොමිෂන් සභාවේ මෙහෙයවීමෙන් විමර්ශනය සිදු කිරීම
 • ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් යොමුකරන පැමිණිලි සඳහා සහාය දැක්වීම
 • විශේෂ විමර්ෂණ ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • පැමිණිලි පිළිබඳ තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වාගැනීම මගින් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පැමිණිල්ල පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදීමේ පහසුකම් සැලසීම
 • පොලිස් ස්ථාන, රඳවා තබා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන, සිරමැදිරි හා රජයේ ගැසට් පත්‍ර මගින් ලියාපදිංචි නිවාස ආදී රැඳවුම් ස්ථානවල සංචාරය කිරීමත් එම ස්ථානවල තත්ත්වය හා එහි රඳවා සිටින පුද්ගලයින්ගේ රැඳවුම් තත්ත්වය සොයා බැලීමත් හා පවතින ගැටලු වලට පිළියම් නිර්දේශ කිරීම
 • අදාළ අධිකාරීන් විසින් එවනු ලබන රඳවා තබාගැනීමේ නියෝගයන් පිළිබඳ තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වා ගැනීම හා නිරීක්ෂණය කිරීම
 • රටේ විශේෂ මානව හිමිකම් ගැටලු හඳුනාගැනීමත් ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ සොයාබැලීම් සිදු කිරීමත් අදාළ අධිකාරීන්ට උපදෙස් ලබාදීම
 • කොමිෂන් සභාව හා ජනතාවට ක්ෂණිකව සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලබාදීමත් හිංසාවන්, අත්තනෝමතික අත්අඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳව අදාළ අධිකාරීන් හා සම්බන්ධවෙමින් ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වීම
 • සිවිල් සමාජ රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම

වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා විමසීම් – පරීක්ෂණ සහ විමර්ෂණ අධ්‍යක්ෂ හා සම්බන්ධ වන්න.

අධ්‍යක්ෂ

පරීක්ෂණ සහ විමර්ෂණ අංශය,

අංක 165, කිංසි පාර,

බොරැල්ල, කොළඹ 8


දුරකථන : +94 11 2674200

ෆැක්ස් : +94 11 2694924