පරිපාලන සහ මූල්‍ය අංශය

මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභ පනත යටතේ කොමිෂන් සභාව ක්‍රයාත්මක කළ යුතු කාර්යයන් ක්‍රියාවට නැංවීමට අවශ්‍ය කාරයමණ්ඩලයන් පත් කිරීමට සහාය වන අතර මෙම අංශයේ ප්‍රධාන වගකීම වන්නේ මානව සම්පත හා මූල්‍ය කළමනාකරණයයි. කොමිෂන් සභාවේ අරමුණු ඉටු කරගැනීමට මානව සම්පත් කළමනාකරණය ඉතාමත්ම වැදගත්ය.

පරිපාලන අංශය

ප්‍රධාන කාර්යන්

  • කාර්යය මණ්ඩලය පත් කිරීම.
  • කාර්යය මණ්ඩලයේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම.
  • ප්‍රාදේශීය කාර්යයාලද ඇතුළත්ව කාර්යාල කළමනාකරණය.

මූල්‍ය අංශය

ප්‍රධාන කාර්යන්

  • කොමිසමෙහි වාර්ෂික අය වැය වාර්තාව සකස් කිරීම.
  • සියලුම මූල්‍ය කරුණු පාලනය කිරීම.
  • තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලි සඳහා ඉහළ අධිකාරීන්ට නිසි මූල්‍ය තොරතුරු සැපයීම.
  • ප්‍රාදේශීය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අරමුදල් සැපයීම.

වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා පරිපාලන සහ මූල්‍ය අධ්‍යක්ෂ හා සම්බන්ධ වන්න:


අධ්‍යක්ෂ

පරිපාලන සහ මූල්‍ය අංශය,

අංක 165, කිංසි පාර,

බොරැල්ල, කොළඹ 8

දුරකථන : +94 11 2662098

ෆැක්ස් : +94 11 2662098