ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ආබාධ සහිත උපාධි අපේක්ෂිකාවකගේ අධ්‍යාපන අයිතිය පිළිබඳ නිර්දේශයක් නිකුත් කරයි

November 15, 2018

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනයේ අධ්‍යාපනය ලබන ආබාධ සහිත උපාධි අපේක්ෂිකාවකගේ අධ්‍යාපන අයිතිය සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් නිර්දේශයක් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා සහ  තවත් වගඋත්තරකාර පාර්ශවයන් තිදෙනෙකු වෙත නිර්දේශයක් නිකුත් කර ඇත.

 

කොමිෂන් සභා නිර්දේශය තුළ පහත කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලදී.

 

  1. මෙම උපාධි අපේක්ෂිකාවගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඛණ්ඩව කරගෙන යාම සඳහා වෙනත් විශ්ව

විද්‍යාලයකට ප්‍රවේශය ලබාදීම.

 

  1. ඇයට සිදුවූ අගතිය වෙනුවෙන් සාධාරණ වන්දි මුදලක් නිර්දේශ කිරීම.

 

  1. වගඋත්තරකාර පාර්ශවයන් 04 දෙනා සම්බන්ධයෙන් විනය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීම.

 

  1. ආබාධිත ප්‍රවේශය සම්බන්ධ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය වෙත මාර්ගෝපදේශ හඳුන්වාදීම.

 

  1. ආබාධ සහිත වූවන්ද ඇතුළත් වන ආකාරයේ අධ්‍යාපන පද්ධති වැඩි දියුණු කිරීම.

 

  1. ආබාධ සහිත වූවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතීන් තුළ සිදුකිරීම.

 

Download