2018 මාර්තු මස මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ආගමික වෛරීභාවය පදනම් කොට පැවැති උල්ලංඝනයන්ට අදාල සිදුවීම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් සිදුකරන පරීක්ෂණය

May 9, 2018

2018 මාර්තු මස මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ආගමික වෛරීභාවය පදනම් කොට පැවැති උල්ලංඝනයන්ටඅදාල සිදුවීම් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් 2018 මැයි මස  9  වන දින සිට 12 වන දින දක්වා පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබයි.

එකී පරීක්ෂණය ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිනිය හා කොමසාරිස්වරුන්  විසින් පවත්වනු ලැබේ.මෙම පරීක්ෂණයට ප්‍රථම කොමිෂන් සභාව විසින් සිදුවීමට අදාළ ලිඛිත සැලකිරීම් හා සාක්ෂි මහජනතාවගෙන් කැඳවන ලදී.