පුරප්පාඩු

February 17, 2018

1996 අංක 21 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනතින් ස්ථාපනය කරන ලද, ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් වන ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින්, පහත දැක්වෙන තනතුර සදහා අදාළ සුදුසුකම් සහිත සේවාලැදි සහ අතිශයින් අභිප්‍රේරණිත අයදුම්කරුවන්ගෙන් අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන හා මූල්‍ය) – තනතුරුට අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

 

දැන්වීම