පුරප්පාඩු ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

December 7, 2017

1996 අංක: 21  දරන පාර්ලිමේන්තු පණතින් ස්ථාපනය කරන ලද, ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් වන ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින්, පහත දැක්වෙන තනතුරු සදහා අදාල සුදුසුකම් සහිත   සේවාලැදි සහ අතිශයින් අභිප්‍රේරණිත   අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.


දැන්වීම