අනාගත ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ආර්ථික, සමාජයීය හා සංස්කෘතික අයිතින් ඇතුලත් කිරී‍මේ වැදගත්කම

October 20, 2016

මානව අයිතීන් පිළිබඳ අනාගත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා පරිච්ඡේදයක සම්පූර්ණයෙන්ම සුරක්ෂිත අයිතින් වශයෙන් ආර්ථික හා සමාජයීය අයිතින් අන්තර්ගත කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය ලබා දිය යුතු බව ද, ගරු අග්‍රාමාත්‍ය හා ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල සාමාජිකයින් එයට සහතික විය යුතු බව ද ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
දෙමළ පරිවර්තනය බලාපොරොත්තු වන්න.

අනාගත ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ආර්ථික‚ සමාජයීය හා සංස්කෘතික අයිතීන් ඇතුලත් කිරීමේ වැදගත්කම