ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක්

September 14, 2016

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමහා රඳවා ගැනීම පිලිබද නිකුත් කර ඇති උපදෙස් පිළිගනිමින් සහඅනාගතජාතික ආරක්ෂාව නීති සඳහා කොමිසමේ නිර්දේශ පිළිබදව  ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් නිකුත්කර ඇත.

public-statement-by-hrcsl-sinhala