මාධ්‍ය නිවේදනය

September 2, 2016

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව මගින් පා ගමනක් සංවිධානය කර ඇති බවට මහජනතාව අතර වැරදි අදහසක් පැතිරී ඇති  බව කොමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කරයි.  මානව හිමිකම් නාමය භාවිතා කරමින් සංවිධානය කර ඇති සංහිඳියා පා ගමන පිළිබඳව කිසිඳු වගකීමක් හෝ සම්බන්ධතාවයක් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට නොමැති බවත් ඒ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත්ව කටයුතු කළයුතු බවත් කොමිෂන් සභාව විසින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

බාගත කිරිම